Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Poljoprivrednici

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom, a na temelju Upute o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 81/06).

U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti:

 • Presliku osobne karte,
 • Ugovor s registrovanim obveznikom poreza na dodanu vrijednost o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izadata od registriranog obveznika PDV-a,
 • Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za vlasnika) odnosno Ugovor o pravu korištenja ili plodouživanja navedenog zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodouživaoca).

Napomena: U slučaju kada podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, nego je zemljište naslijedio od vlasnika (oca, majke) potrebno je da navedenu činjenicu dokumentuje odgovarajućim dokazima (Izjavom o zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem prava (vlasnikom) ovjerenu od strane nadležnog organa, a u slučaju da je vlasnik zemljišta preminuo, izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i izvodom iz matične knjige umrlih  za vlasnika zemljišta i sl).

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o priznavanju prava na paušalnu naknadu
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Poljoprivrednik kojem je izdano rješenje Uprave, u kojemu je priznato pravo na paušalnu naknadu dužan je da o svakoj promjeni podataka koji utječu na status poljoprivrednika, obavijesti nadležni regionalni centar – Odsjek za poreze – Grupa za podršku, prilažući odgovarajuće dokaze, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.
Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za podršku.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.