Poljoprivrednici

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom, a na osnovu Uputstva o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 81/06).

U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti:

 • Kopiju lične karte,
 • Ugovor s registrovanim obveznikom poreza na dodanu vrijednost o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izadata od registriranog obveznika PDV-a,
 • Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za vlasnika) odnosno Ugovor o pravu korištenja ili plodouživanja navedenog zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodouživaoca).

Napomena: U slučaju kada podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, nego je zemljište naslijedio od vlasnika (oca, majke) potrebno je da navedenu činjenicu dokumentuje odgovarajućim dokazima (Izjavom o zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem prava (vlasnikom) ovjerenu od strane nadležnog organa, a u slučaju da je vlasnik zemljišta preminuo, izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i izvodom iz matične knjige umrlih  za vlasnika zemljišta i sl).

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o priznavanju prava na paušalnu naknadu
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Poljoprivrednik kojem je izdato rješenje Uprave, u kojemu je priznato pravo na paušalnu naknadu dužan je da o svakoj promjeni podataka koji utječu na status poljoprivrednika, obavijesti nadležni regionalni centar – Odsjek za poreze – Grupa za podršku, prilažući odgovarajuće dokaze, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.
Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za podršku.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.