UPRAVNI ODBOR UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Zakonom o sistemu neizravnog oporezivanja u BiH uspostavljen je Upravni odbor UNO. Upravni odbor je organ koji nadzire rad UNO i koji je odgovoran direktno Vijeću ministara BiH.
Upravni odbor je nadležan za utvrđivanje prijedloga politike indirektnog oporezivanja, on definira strateške ciljeve i odobrava godišnji plan rada UNO, budžet Uprave, podzakonske akte i ostale provedbene propise koje priprema Uprava.
Odbor ima šest članova s pravom glasa: predsjedavajući, entitetski ministri finansija koji su članovi po službenoj dužnosti i tri stručnjaka za neizravno oporezivanje.
Posmatrači u Upravnom odboru su predstavnik Brčko Distrikta, Centralne Banke BiH i direktor UNO.
Ministri su članovi odbora tokom svojih mandata, a ostali članovi imaju petogodišnji mandat s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. U slučaju da neki od članova ne provede puni mandat, novi se član imenuje na razdoblje od pet godina u skladu sa člankom 17. Zakona o sistemu neizravnog oporezivanja.
Posmatrači iz Distrikta i Centralne banke imenuju se na razdoblje od pet godina, s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja.

Članovi Upravnog odbora:

 • Srđan Amidžić, predsjedavajući Upravnog odbora i ministar finansija i trezora BiH
 • Toni Kraljević, ministar finansija FBiH
 • Zora Vidović, ministar finansija RS
 • Dalibor Tomaš, ekspert iz Republike Srpske
 • -, ekspert Vijeća ministara BiH
 • Zijad Krnjić, ekspert iz FBiH
 Posmatrači:
 • Dr. Zoran Tegeltija, ravnatelj UNO
 • Janja Geljić, Ravnatelj Direkcije za finansije Brčko Distrikta
 • Edis Kovačević, Centralna banka BiH

Članak 19. definira način glasanja Upravnog odbora koji predviđa da UO donosi glasove konsenzusom. Dužnost predsjedavajućeg je proglasiti da li je konsenzus postignut.

U slučaju nedostatka konsenzusa, odluke Odbora usvajaju se na sljedeći način:

 • U slučaju odluka o uspostavljanju uvoznih i izvoznih dažbina te o bilo kakvim promjenama takvih dažbina potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glas ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
 • U slučaju odluka o ostalim indirektnim porezima, uključujući i stope i strukture takvih poreza, potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glasove ministara finansija Republike Srpske i Federacije. Ovaj se postupak glasanja isto tako primjenjuje na bilo koju odluku vezanu za izuzeća od ili promjene u neizravnim poreznim stopama i strukturama.
 • U slučaju odluka o raspodjeli prihoda od neizravnih poreza potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glasove sva tri ministra finansija.
Odluke o raspodjeli prihoda - koeficijenti

 

Odluke o privremenim poravnanjima
Odluke o akcizi na cigarete
Odluke o količini dizel-goriva

Ured predsjedavajućeg

Darija Komlenović, šef Ureda
Tel.: + 387 33 246 077
Fax.: + 387 33 246 080
Email: ured.predsjedavajuceg.uo@uino.gov.ba
Email: darija.komlenovic@uino.gov.ba

Pravno odjeljenje

Šerifa Mujčić, šef Odjeljenja
Tel.: + 387 33 279 547
Fax.: + 387 33 279 625
E-mail: bejzida.luckin@uino.gov.ba

Odjeljenje za makroekonomsku analizu

Dinka Antić, šef Odjeljenja
Telefon: +387 51 335 350
Fax: +387 51 335 350
E-mail: oma@uino.gov.ba

Odjeljenje za krajnju potrošnju

Haris Bašić, šef Odjeljenja
Tel.: + 387 33 246 003
Fax.: + 387 33 246 080
E-mail: haris.basic@uino.gov.ba