Lista dužnika

Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivanje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UNO i Upravnog odbora UNO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Svi obveznici koji ne žele naći na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroziti svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu neizravnih poreza. U dokumentima ispod nalaze se svi dužnici čiji dug je veći od 25.000 KM.

Dugovi nastali kod bivših entitetskih carinskih uprava

Stari dug se odnosi na dugovanja nastala u vrijeme bivših entitetskih carinskih uprava – Federracije BiH i Republike Srpske, a odnose se na razdiblje od 1996. – 2004. godine. Iznos ukupnih dugovanja preuzetih od strane entiteskih uprava iznosio je 142,2 milijuna KM. Radi se o dugovanjima koja su utvrđena rješenjima u upravnom postupku, kao i rješenjima u prekršajnom postupku kod kojih su propisani kratki rokovi za naplatu pa su samim tim bili zastarjeli prije formiranja Uprave za neizravno oporezivanje. Pojedina dugovanja su utvrđivana pravnim osobama koje su davno prije formiranja UNO prestale da postoje, odnosno ista su deregistrirana kod nadležnih sudova, dio dugovanja koja se odnose na fizičke osobe nije bilo moguće naplatiti, jer je određeni broj dužnika u međuvremenu umro ili bio nedostupan.

Iznos od 142,2 milijuna KM odnosi se na 5.301 dužnika, od čega se 139 milijuna KM odnosi na 1.788 pravnih osoba, a 3,2 milijuna KM na 3.513 fizičkih osoba. Iznos od 1,7 milijuna KM je naplaćen i to 1,5 milijuna KM od pravnih osoba i 0,2 milijuna KM od fizičkih osoba. Za iznos od 62,4 milijuna KM proglašena je zastara, i to 60,7 milijuna KM za pravne osobe i 1,6 milijuna KM za fizičke osobe. Iznos od 25,3 milijuna KM je poništeno od čega 25,2 milijuna KM za pravne osobe, a 0,1 milijun KM za fizičke osobe. Za 2,2 milijuna KM postupak je obustavljen i to sve za pravne osobe. Ponovni postupak pokrenut je za iznos duga od 19,1 milijun KM. Za dio istog je proglašena nesolventnost i nenaplativost.

Dio carinskog duga UNO nastao je po započetim postupcima u bivšim carinskim upravama Federacije BiH i Republike Srpske, a postao izvršan u 2005., 2006. i 2007. godini, na što se odnosi 11,2 milijuna KM od ukupnog carinskog duga UNO. Za dio takvog duga po rješenjima koja su nastala po započetim postupcima u bivšim carinskim upravama postupci su vođeni pred Sudom Bosne i Hercegovine - Vijeće Upravnog odjeljenja, od strane kojeg su ista poništena, pa su donesena nova rješenja po istom osnovu, ali u vrijeme nakon formiranja Uprave za neizravno oporezivanje. Naplata ovog duga je veoma neizvjesna iz razloga što dužnici više ne posluju, iako su od strane Sektora za poslovne usluge u UNO i organizacijskih jedinica za prisilnu naplatu svo vrijeme poduzimane aktivnosti u cilju naplate dugovanja bivših carinskih uprava.

Ukupan iznos duga za period 1996. - 2004. godine na nivou UNO BiH, zaključno sa 31.01.2014. godine iznosi 31.877.719,33 KM, čija naplata je više nego neizvjesna jer dužnici više ne postoje odnosno ne posluju niti imaju imovine.

Posebna shema dužnika

Na osnovu člana 66. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („ Službeni glasnik BiH“ br. 9/05, 35/05 i 100/08) i člana 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07 i 35/08) kao i člana 8. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika („ Službeni glasnik BiH“ broj 35/08), UIO je donijela slijedeća rješenja o posebnoj šemi dužnika PDV-a: