Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

ASYCUDA

E-usluge

ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms Data - automatizirani sistem za obradu carinskih podataka) je kompjuterizirani carinski upravljački sistem. Software ASYCUDA je razvio UNCTAD u Ženevi na osnovu zahtjeva zemalja članica koje su željele obezbijediti odgovarajuće statističke podatke o uvozu/izvozu. Sistem se trenutno koristi u više od 80 zemalja i regija. ASYCUDA sistem za obradu carinskih podataka na evropskom kontinentu koristi se u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Estonija, Jermenija, Latvija, Litvanija, Makedonija, Malta, Moldavija, Rumunija, Slovačka.

U Bosni i Hercegovini koristi se ASYCUDA++ koja predstavlja treću verziju sistema, a verzija u B&H specifična je po tome što funkcionira uz korištenje tri jezika (bosanski, hrvatski i srpski) i dva pisma (latinica i ćirilica). Sistem je operativan u unutrašnjim carinskim ispostavama i na graničnim prijelazima od 2002. godine, a koriste ga interni korisnici (službenici UNO) kao i eksterni korisnici (špediteri, kontrolni i inspekcijski organi).

Konfiguracija sistema je prilagođena zahtjevima UNO te obezbjeđuje primjenu važećih carinskih procedura, carinske tarife i ostalih zakonskih odredbi neophodnih za provedbu odgovarajućih carinskih postupaka. Sve izmjene u konfiguraciji sistema obavljaju službenici Sektora za IT, te obezbjeđuju pravovremenu tehničku i korisničku podršku svim korisnicima sistema.

Uvođenje sistema ASYCUDA u Bosni i Hercegovini omogućilo je: podnošenje carinskih i tranzitnih prijava elektronskim putem (DTI – Direct Trader Input), korištenje selektiviteta u uvoznim i izvoznim procedurama, elektronsko razduženje tranzitnih prijava, automatsko razduženje uplata carinskih dažbina, ažurne statističke podatke, ubrzanje procesa carinjenja, olakšice u kretanju roba i putnika.

NAPOMENA: Eksterni korisnici (špediteri) koji, bilo po dinamičkim ili po fiksnim IP adresama, imaju omogućen pristup carinskom informacionom podsistemu UNO ne trebaju podnositi zahtjev za pristup aplikaciji za obradu carinskih prijava za postupak provoza.

INSTRUKCIJE UPOTREBE ASYCUDA WORLD

Prijavljivanje u sistem ASYCUDA World: https://www.youtube.com/watch?v=ZtratKtUfiI
Promjena lozinke: https://www.youtube.com/watch?v=9tgZp8oDuLo
Čuvanje deklaracije u lokalu i njeno otvaranje: https://www.youtube.com/watch?v=vY7qB5m9nyQ
Slanje JCI na carinski server, registraciju i procjenu: https://www.youtube.com/watch?v=PSYE3CqyD10
Brisanje SoClass i Java datoteka: https://www.youtube.com/watch?v=01eshGGPlu0