Informacije građanima

Poštovani putnici, ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH trebate biti upoznati sa slijedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područije BiH sa sobom može unijeti lični prtljag.

Lični prtljag

Lični prtljag je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uslovom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prevozniku kao svoj lični prtljag radi prevoza u Bosnu i Hercegovinu.

Roba nekomercijalnog karaktera

Roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima

U skladu sa članom 207. tačka a) alineja 16) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15) od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uslovi i postupak za navedeno oslobađanje regulisani su čl. 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18),.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

 • duvan i duvanski proizvodi:
 • do 200 cigareta, ili
 • do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili
 • do 50 cigara, ili do 250 grama duvana za pušenje, ili
 • odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda,
 • alkohol i alkoholna pića:
 • s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturisani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili
 • s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili
 • odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,
 • mirno vino: 4 litre,
 • pivo: 16 litara.

Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na duvan i duvanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino  i pivo.   

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prevoznog sredstva kojim putnik putuje. U navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duvan i duvanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino  i pivo).

Vrijednost ličnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja.

Za robu koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika a koja ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja:

 • poreza na dodatu vrijednost, shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Službeni glasnik BiH'', br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i
 • akcize, shodno članu 30. stav (1) tačka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od 600,00 konvertibilnih maraka, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica (npr. ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800,00 konvertibilnih maraka, ne može se izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600,00 konvertibilnih maraka roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200,00 konvertibilnih maraka obračunaju i naplate dažbine, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800,00 konvertibilnih maraka, ili npr. kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400,00 konvertibilnih maraka, te zahtjevaju primjenu povlastice, ne može se odobriti povlastica, nego se uvozne dažbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta).

Unos kućnih ljubimaca

KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA KA BIH IZ ZEMALJA NAVEDENIH U DIJELU A DODATKA IV:

1. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti označeni s ugrađenim mikročipovima;

2. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti cijepljeni protiv bjesnila od strane ovlaštenog veterinara kako slijedi:

 • životinje su imale najmanje 12 sedmica na dan cijepljena;
 • datum primjene cjepiva ne smije biti prije datuma obilježavanja ili čitanja mikročipa;
 • rok valjanosti cijepljenja počinje ne kasnije od 21 dan od završetka protokola cijepljenja za primarne vakcinacije, a svako daljnje cijepljenje je provedeno u periodu važenja prethodnog cijepljenja;

3. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti praćeni EU pasošem popunjenim i izdatim od strane ovlaštenog veterinara prije napuštanja EU/EFTA članice.
4. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju proći kroz ulaznu tačku za putnike koji je BiH odredila. Vlasnik, za vrijeme ulaska, mora kontaktirati nadležno tijelo prisutno na ulaznoj tački za putnike u svrhe dokumentacijskih i identifikacijskih provjera kućnih ljubimaca.

KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA KA BIH IZ ZEMALJA NAVEDENIH U DIJELU B DODATKA IV:

1. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti označeni s ugrađenim mikročipovima;

2. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti cijepljeni protiv bjesnila od strane ovlaštenog veterinara kako slijedi:

 • životinje su imale najmanje 12 sedmica na dan cijepljena;
 • datum primjene cjepiva ne smije biti prije datuma obilježavanja ili čitanja transpondera.

3. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju prilikom uvoza posjedovati:

 • veterinarsko zdravstveni certifikat:
  • popunjen i izdat od strane službenog veterinara;
  • koji dokumentuje alfanumerički kod prikazan na mikročipu ili tetovaži, detalje o provedenim cijepljenjima protiv bjesnila, detalje o testiranju krvi;
  • validan 10 dana od dana izdavanja od strane službenog veterinara do momenta pregleda na ulaznoj tački za putnike koje je BiH odredila. U slučaju brodskog prijevoza period od 10 dana se produžuje dodatnim periodom koji odgovara trajanju putovanja brodom.

4. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju proći kroz ulaznu tačku za putnike koji je BiH odredila. Vlasnik, za vrijeme ulaska, mora kontaktirati nadležno tijelo prisutno na ulaznoj tački za putnike u svrhe dokumentacijskih i identifikacijskih provjera kućnih ljubimaca.

KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA KA BIH IZ ZEMALJA KOJE NISU NAVEDENE U DODATKA IV:

1. Kućni ljubimci (pas, mačka i vretica) moraju biti označeni s ugrađenim mikročipovima;

2. Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju biti cijepljeni protiv bjesnila od strane ovlaštenog veterinara kako slijedi:

 • životinje su imale najmanje 12 sedmica na dan cijepljena;
 • datum primjene cjepiva ne smije biti prije datuma obilježavanja ili čitanja mikročipa.

3. Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju biti podvrgnuti testu titracije protutijela kako slijedi:

 • podvrgnute neutralizirajućoj titraciji antitijela barem jednakoj 0,5 IU/ml provedenoj na uzorku koji je uzeo ovlašteni veterinar barem 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije uvoza ili provoza životinja;
 • test se mora obaviti u odobrenoj laboratoriji.

4. Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju biti popraćeni:

 • veterinarsko zdravstvenim certifikatom:
  • popunjenim i izdatim od strane službenog veterinara;
  • koji dokumentuje alfanumerički kod prikazan na transponderu ili tetovaži ili mikročipu i, detalje o provedenim cijepljenjima protiv bjesnila, detalje o testiranju krvi;
  • validan 10 dana od dana izdavanja od strane službenog veterinara do momenta pregleda na ulaznoj tački za putnike koje je BiH odredila. U slučaju brodskog prijevoza period od 10 dana se produžuje dodatnim periodom koji odgovara trajanju putovanja brodom.

5.  Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju proći kroz ulaznu tačku za putnike koji je BiH odredila. Vlasnik, za vrijeme ulaska, mora kontaktirati nadležno tijelo prisutno na ulaznoj tački za putnike u svrhe dokumentacijskih i identifikacijskih provjera kućnih ljubimaca.

IZUZETAK

(1) Vezano za broj životinja koje se premještaju

Kada se premješta više od 5 kućnih ljubimaca (pas, mačka i vretica) isti se moraju podvrgnuti svim procedurama u skladu s uvoznim procedurama. Molimo vas da se obratite info@vet.gov.ba za više informacija.

(2) Vezano za obilježavanje

BiH odobrava kretanje pasa, mačaka i vretica na svojem teritoriju ukoliko su obilježeni jasno čitljivom tetovažom koja je aplicirana prije 03.07.2011.

Unos bilja, sjemenja i sadnog materijala

Prema Pravilniku o  mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i regulisanim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11) mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu tog Pravilnika su:

 • svježe voće i povrće (izuzev krompira), ukupne težine do pet kg
 • sječeno cvijeće i dijelovi biljaka uvezani u buket ili vijenac, jedan buket ili vijenac
 • sjeme cvijeća i povrća (izuzev sjemena krompira) u originalnom pakovanju ukupne težine do  100 gr koje nije namijenjeno za prodaju, do pet paketića
 • lukovice i krtole ukrasnih biljaka, ukupno do tri kg
 • novogodišnje jelke bez korijena, jedan komad
 • sobno bilje i lončanice (izuzev bonsai drveta), do tri biljke
 • balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje, najviše deset biljaka.
Unos lijekova

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda ljekara, recept).

Prema Zakon o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga("Službeni glasnik BiH", broj 08/06), lica koja prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži psihotropne supstance samo na osnovu medicinske dokumentacije, u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do sedam dana. Lica koja su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, prilikom prelaska državne granice izuzetno smiju posjedovati lijek koji sadrži supstance, na osnovu medicinske dokumentacije i u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do 15 dana. Naziv i količinu ovih lijekova, uz  predočenje medicinske dokumentacije, lice je dužno da prijavi carinskom organu prilikom prelaska državne granice. 

Unošenje i iznošenje novca

Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji  regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira.

Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet stranice www.uino.gov.ba Na poleđni obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se isti popunjava. Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Navedenim propisi su donijeti u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i istima je: povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 evra, utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan Obrazac za prijavu gotovine.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 46/17), koja je stupila na snagu 24. 05. 2017. godine. Takođe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izmjenama i dopuuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova („Službeni novine Federacije BiH", broj 38/17), koja je stupila na snagu 25.05.2017. godine.

Fizička lica u putničkom prometu sa inostranstvom preko graničnog prelaza mogu prenjeti iznos gotovine preko 10.000 eura, ali uz predočenje odobrenja Ministarstva finansija Republike Srpske ili Ministarstva finansija Federacije BiH.

Unos proizvoda životinjskog porijekla

Svi proizvodi koji nisu u skladu s odredbama ove informacije moraju se odložiti u za to predviđene posude prilikom dolaska u Bosnu i Hercegovinu radi uništavanja ili biti vraćene iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke mesa i mlijeka i njihovih proizvoda (osim mlijeka u prahu za dojenčad, dječije hrane, i specijalne hrane ili specijalne hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga), pod uvjetom da one dolaze iz države članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije.

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, dječije hrane i specijalne hrane potrebne iz medicinskih razloga pod uvjetom da:

 • one dolaze iz države članice EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu masu od 1 kg po osobi, te da:
 1. proizvod ne zahtijeva hlađenje prije upotrebe,
 2. je upakiran u originalno pakiranje i namijenjen direktnoj prodaji krajnjem korisniku, i
 3. pakiranje nije oštećeno osim ako se trenutno koristi
 •  one dolaze iz drugih država (osim država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije), i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu masu od 1 kg po osobi, i da:
 1. proizvod ne zahtijeva hlađenje prije upotrebe,
 2. je upakiran u originalno pakiranje i namijenjen direktnoj prodaji krajnjem korisniku, i
 3. pakiranje nije oštećeno osim ako se trenutno koristi

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga pod uvjetom da:

 • one dolaze iz država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije, i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu masu od 2 kg po osobi, i da:
 1. proizvod ne zahtijeva hlađenje prije upotrebe,
 2. je upakiran u originalno pakiranje i namijenjen direktnoj prodaji krajnjem korisniku, i
 3. pakiranje nije oštećeno osim ako se trenutno koristi
 • one dolaze iz drugih država (osim država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije), i da njihova zajednička kolčina ne prelazi ograničenu masu od 1 kg po osobi, i da:
 1. proizvod ne zahtijeva hlađenje prije upotrebe,
 2. je upakiran u originalno pakiranje i namijenjen direktnoj prodaji krajnjem korisniku, i
 3. pakiranje nije oštećeno osim ako se trenutno koristi

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke ribljih proizvoda (uključujući svježu očišćenu ribu bez unutrašnjih organa, sušenu, kuhanu ili dimljenu ribu, i određene školjke, kao što su škampi, jastozi, nežive dagnje i kamenice) iz država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije pod uvjetom da:

 1. je svježa riba, očišćena,
 2. masa ribljih proizvoda ne prelazi, po osobi, 1 kg ili masu jedne ribe, ovisno od toga šta je teže.

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu druge proizvode životinjskog porijekla, kao što su med, žive kamenice i dagnje, i puževi na primjer, pod uvjetom da:

 • oni dolaze iz država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Makedonije i Srbije, i da njihova zajednička količina ne prelazi 1 kg po osobi,

Dozvoljeno je unijeti male količine proizvoda životinjskog porijekla iz nekoliko od gore navedenih pet kategorija (paragraf 1-5), pod uvjetom da su u skladu s pravilima objašnjenim u svakom od relevantnih paragrafa ove informacije.

POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI NAVEDENE TEŽINE UNOSE SE U
BOSNU I HERCEGOVINU KAO I UVOZNE POŠILJKE KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKO- ZDRAVSTVENOJ KONTROLI
GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE NA ODREĐENIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA I KOJE MORA DA PRATI MEĐUNARODNI VETERINARSKI CERTIFIKAT.

NEPRIJAVLJIVANJE OVAKVIH POŠILJKI JE KAŽNJIVO!

Prijava prtljaga pristiglog odvojeno od putnika

Operator aerodroma i operator vazduhoplova dužni su osigurati kontinuirani nadzor prtljaga od trenutka predaje do trenutka njegovog preuzimanja od strane putnika ili od njega ovlašćenog lica, osim u vremenu kada je taj prtljag u neposrednoj odgovomosti carinskog organa ili pod njegovim neposrednim nadzorom.

Svaki registrovani prtljag se prilikom predaje označava naljepnicom (tag) koja na sebi ima oznaku destinacije, kao i poseban prtljažni broj ili kod koji se koristi za potragu u slučaju gubitka prtljaga, a preko koga se mogu provjeriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru (putnom pravcu).

Ako registrovani prtljag ne stigne letom kojim je stigao njegov vlasnik, putnik se, sa avionskom kartom i naljepnicom za registrovani prtljag, odmah treba obratiti, tj. prijaviti gubitak prtljaga Službi nadležnoj za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga ("Lost and Found"), organizovanoj u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (ICAO) na aerodromu za međunarodni saobraćaj. Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama.
Služba nadležna za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga, po prijavi izgubljenog prtljaga, putniku izdaje "zapisnik o neprispijeću prtljaga" (koji, sadrži informacije o veličini, obliku i sadržaju kofera kao i kontakt podatke putnika). Bez tog zapisnika svaka dalja komunikacija sa kompanijom ili aerodromskom službom nije moguća, zapisnik je praktično lična karta prtljaga određenog putnika.

Registrovani prtljag koji je pristigao odvojeno od vlasnika (putnika), operator vazduhoplova ili aerodroma ili zastupnik iz člana 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, dužan je, shodno članu 37. navedenog zakona, podnijeti carinskom organu na aerodromu, odmah nakon slijetanja vazduhoplova sa međunarodnog leta kojim je prtljag pristigao i iskrcaja prtljaga.

Za prijavu pristiglog prtljaga, radi transparentnijeg postupka, može se koristiti obrazac "Prijava prtljaga pristiglog odvojeno od putnika", koji vam dostavljamo u prilogu ovog akta.

Prtljag koji je u međunarodnom vazdušnom saobraćaju pristigao odvojeno od putnika, od momenta njegove prijave carinskom organu isti je pod carinskim nadzorom do uručenja putniku, vraćanja u inostranstvo, odnosno do sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, do kada se nalazi u odobrenom privremenom smještaju u prostoru službe traganja/operatora aerodroma koji je, od strane nadležnog carinskog Organa, odobren kao prostor za privremeni smještaj u skladu sa carinskim propisima.

Carinski postupak sa prtljagom pristiglim odvojeno od putnika je hitan.