Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Prestanak registracije

Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za prestanak registracije, a na temelju Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/12 i 68/16),  ukoliko je:

 • u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario oporezivi promet ispod 50.000,00 KM;
 • prestao s  poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane tvrtke odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka bankrota ili likvidacije;
 • promijenio područje poslovanja, odnosno prešao iz oporezive u neoporezivu poslovnu djelatnost, ili djelatnost  koja je oslobođena plaćanja poreza;
 • istom istekla obveza dragovoljne registracije;
 • prestao ispunjavati uvjete za registraciju zasebnog poslovnog subjekta.

Zahtjev za prestanak registracije iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Osnovni podatci o poreznom obvezniku:
  • točan naziv
  • adresa
  • identifikacijski broj
  • kontakt telefon
 • Detaljno objašnjenje razloga prestanka registracije s potrebnim prilozima (originali ili ovjerene preslike)

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
 • Popisne liste dobara na zalihama
 • Rješenje nadležnog organa o prestanku obavljanja djelatnosti, zaključenom stečaju ili likvidaciji (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, ovjera ne smije biti starija od 60 dana) ukoliko obveznik podnosi zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza iz razloga prestanka obavljanja djelatnosti, zaključenog stečaja ili likvidacije
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 •  b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o prestanku registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Ako se zahtjev podnosi zbog prestanka obavljanja registrirane djelatnosti, stečaja ili likvidacije porezni obveznik dužan je dostaviti rješenje (original ili ovjerena preslika) o prestanku rada, stečaju ili likvidaciji izdano od nadležnog organa.
Zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za podršku.
Rješenje o prestanku registracije donosi Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.