Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Propisi

Van snage propisi

Instrukcija o izdavanju uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu neizravnih poreza, ostalih prihoda i pristojbi Napomena u vezi sa izdavanjem uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu neizravnih poreza, ostalih prihoda i pristojbi   Uputa o PDV-u pri uvozu...

Ostali propisi

Smjernice za uređivanje i ažuriranje internet i intranet stranice Uprave za neizravno oporezivanje Smjernice o proaktivnoj transparentnosti Uprave za neizravno oporezivanje   Odluka o utvrđivanju cijene usluga izdavanja i korištenja kvalifikovanih elektronskih...

Prisilna naplata

Zakon o postupku prisilne naplate neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prisilne naplate neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj 62/11) Pravilnik o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih...

Uplata neizravnih poreza

Zakon o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 55/04) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 34/07) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama...

Carina

Zakon o carinskoj politici u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (07.09.2015.) Obavještenje Sadržaj novog Zakona o carinskoj politici u BiH Korelacijska tabela članova     Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12)   Zakon o carinskim...

Porezi

PDV: Zakon o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 09/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 35/05) Zakon o dopunama Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 100/08) Zakon o Izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost...

UNO

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj 44/03) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH, ("Službeni glasnik BIH", broj 52/04) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja...