Obračunavanje i plaćanje trošarine

Trošarina  i cestarina su posebni oblici neizravnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulirani Zakonom  o trošarinama u BiH.

Prema Zakonu, proizvodi koji podliježu oporezivanju trošarinom su :

 • Naftni derivati
 • Duhanske prerađevine
 • Bezalkoholna pića
 • Alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija
 • Pivo i vino
 • Kava
 • Biogoriva i biotečnosti

Cestarina, kao vrsta neizravnog poreza, plaća se na sljedeće naftne derivate:

 • Motorne benzine, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva
 • Dizel goriva i ostala plinska ulja
 • Biogoriva i biotečnosti

i to u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,25 KM za izgradnju autoputeva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM na izgradnji i rekonstrukciju drugih puteva.

U skladu sa Zakonom, Upravni odbor UNO svake godine donosi posebne odluke:

 • Odluku o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća cestarine
 • Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete.

Prihodi po osnovu trošarina i cestarina uplaćuju se na Jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Obračunavanje trošarine vrši se na taj način što se količina proizvoda množi propisanim iznosom akcize po jedinici mjere.

Trenutak nastanka obaveze obračunavanja akcize i rokovi za plaćanje iste prikazani su u sljedećoj tabeli:

RB Obaveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku Plaćanje trošarine
1 Izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
2 Uvoza akciznih proizvoda na teritoriju BiH, (osim za duhanske prerađevine, kao i alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina koja podliježu obavezi obilježavanja akciznim markicama) Rok za plaćanje uvoznih dažbina
3 Podnošenja zahtjeva za štampanje akciznih markica za duhanske prerađevine Trenutak preuzimanja akciznih markica
4 Preuzimanja akciznih markica za alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina;

 

U roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke

proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa

U slučaju uvoza ovih proizvoda u roku predviđenom za plaćanje uvoznih dažbina
5 Utvrđivanje manjka, koji se ne može pravdati višom silom U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
6 Rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad količine određene aktom Upravnog odbora koji će se zasnivati na općim trgovinskim principima U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
7 Korištenja akciznih proizvoda od strane proizvođača za vlastitu potrošnju U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja

Promjena cijena duhanskih prerađevina

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH koji je u primjeni od 01.08.2014. godine pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obveza poreznih obveznika  i drugih osoba koja se bave prometom duhanskih prerađevina.

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH izmjenjen je članak 45. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini kojim je regulirana materija popisa zaliha, obračun i uplata trošarina na duhan i duhanske prerađevine.

Postupanje poreznih obveznika i drugih osoba koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulirano je  odredbama  članka 45. stavak (3)  Zakona o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su sve osobe (registrirani kao obveznici trošarine ili ne) koja se bave prometom  cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje dužne  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene izvršiti popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sve osobe prijavljuju UNO dostavljanjem  popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Za razliku od ovog prijavljivanja stanja zalihe duhanskih prerađevina na dan primjene nove cijene samo prijavljivanje nove maloprodajne cijene  po kojoj će se vršiti prodaja vrše proizvođači ili uvoznici duhanskih prerađevina najmanje 30 dana prije prije primjene nove maloprodajne cijene, a sukladno odredbama članka 18 stavak (2) Pravilniku o trošarinskim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kavu i vino („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/09 i 74/14).

 Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da su porezni obveznici i  sve druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužne izvršiti popis u trenutku svakog  povećanja  maloprodajne cijene za  duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u  trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, načiniti popisne liste i iste dostaviti UNO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike trošarine na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena  zakonska odredba također obvezuje  sve osobe koje vrše prodaju  duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duhanske prerađevine moraju  prodavati po novim cijenama, tako da se ne može dogoditi da se iste duhanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da osobe koje vrše prodaju duhanskih prerađevina, a nisu porezni obveznici u smislu Zakona o trošarinama u BiH, imaju isto obvezu povećanja cijene duhanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Napominjemo da sukladno odredbama članka 45. stavak (4)  Zakona o trošarinama u BiH pri promjeni cijena cigareta tijekom 2021. godine pri obračunu razlike trošarine za uplatu  vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne trošarine (po stopi od 42 %) dok se utvrđivanje razlike specifične trošarine ne vrši obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2021. godinu.

U cilju olakšanja postupanja obveznika dostavljamo u prilogu popisne liste pri promjeni maloprodajnih cijena cigareta tijekom 2021. godine.

Promjena trošarine na duhanske prerađevine za 2023. godinu

Dostava popisnih lista i uplata razlike trošarine prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2023. godinu.

Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 74/22)  regulisano da će se od 01. 01. 2023. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće trošarine:

   -  proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

   -  specifična (fiksna) akciza u iznosu od 1,65 KM za pakovanje od 20 komada cigareta;

    - trošarina na duhan za pušenje u iznosu od 134,00 KM / kg.

S tim u vezi napominjemo da su obaveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike trošarine pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom člana 45. stav (3) Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2023. godine.

Odlukom je regulisano da su poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta, a koja podliježu plaćanju minimalne trošarine (tj. ukoliko na dan 01.01.2023. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,05 KM po pakovanju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2023. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom uredu UNO do 7. januara 2023. godine sa obračunatom razlikom trošarine, te izvršiti uplatu razlike trošarine do 17. januara 2023. godine.

Odlukom je takođe regulisano da su poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2023. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom uredu UNO do 7. januara 2023. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2023. godine.

U vezi sa navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obaveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate trošarine postoji:

 • ukoliko je ukupna trošarina obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,05 KM po pakovanju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2023. godine mijenja cijena ovih cigareta,
 • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2023. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
 • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2023. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne trošarine, (3,35 KM po kutiji cigareta ili pakovanju od 20 komada, odnosno srazmjerno broju komada u pakovanju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2023. godine, nema obaveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična trošarina na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna trošarina. S druge strane, obaveza dostave popisne liste i plaćanja razlike akcize na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2023. godine postoji za poreske obveznike i druga lica koja vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog trošarinskog proizvoda.

Napomena: Pri povećanju cijena cigareta podnosi se lista koja je ovdje u prilogu pod nazivom Popisna lista zaliha cigareta pri promjenama cijena.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun akcize) mogu se preuzeti ovdje:

 

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene trošarine vršit će se na sljedeći način:

1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

 • vrsta prihoda: 715 412
 • budžetska organizacija: 0000000
 • poziv na broj: 0000000000

2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

 • vrsta prihoda: 715 412
 • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.
 • poziv na broj: 0000000000

Aneks V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

 

Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
1320000000000252 NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
1540012000335037 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo
5710100000276514

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000016929

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010512

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209555

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470189 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
3060190000594134

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200046014 UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar
5510010002066517 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka
5520020001634512

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1340010310000533

ASA Banka D.D. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo

5550000107469810 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka
5620990001785294

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628202222272 ATOS BANK AD Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

Aneks VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, trošarine i putarine na proizvode domaće proizvodnje

Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
1320000000000446 NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
1540012000342409 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo
5710100000276611

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000017317

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010609

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209652

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470286 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
3060190000594231

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200047954 UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar
5510010002067778 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka
5520020001637131

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1340010310000630

ASA Banka D.D. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo

5550000407469858 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka
5620990001786555

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628204444445 ATOS BANK AD Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

 

Obavještenje o obrascu IKUL i Vođenje evidencija prometa lož ulja