Obračunavanje i plaćanje akcize

Obračunavanje akcize vrši se na taj način što se količina proizvoda množi propisanim iznosom akcize po jedinici mjere.

Trenutak nastanka obaveze obračunavanja akcize i rokovi za plaćanje iste prikazani su u sljedećoj tabeli:

RB Obaveza obračunavanja akcize nastaje u trenutku Plaćanje akcize
1 Izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
2 Uvoza akciznih proizvoda na teritoriju BiH, (osim za duhanske prerađevine, kao i alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina koja podliježu obavezi obilježavanja akciznim markicama) Rok za plaćanje uvoznih dažbina
3 Podnošenja zahtjeva za štampanje akciznih markica za duhanske prerađevine Trenutak preuzimanja akciznih markica
4 Preuzimanja akciznih markica za alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina;

 

U roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke

proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa

U slučaju uvoza ovih proizvoda u roku predviđenom za plaćanje uvoznih dažbina
5 Utvrđivanje manjka, koji se ne može pravdati višom silom U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
6 Rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad količine određene aktom Upravnog odbora koji će se zasnivati na općim trgovinskim principima U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
7 Korištenja akciznih proizvoda od strane proizvođača za vlastitu potrošnju U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja

Promjena cijena duhanskih prerađevina

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obaveza poreznih obveznika  i drugih lica koja se  bave prometom duhanskih prerađevina.

Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH izmjenjen je član 45. Zakona o akcizama u Bosni i Hrcegovini kojim je regulirana materija popisa zaliha, obračun i uplata akcize na duhan i duhanske prerađevine.

Postupanje poreznih obveznika i drugih lica koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulirano je  odredbama  člana 45.stav (3)  Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/09,49/14, 60/14 i 91/17).

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su  sva lica (registrirana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom  cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje dužna  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene da izvrše popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sva lica prijavljuju UIO dostavljanjem  popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Za razliku od ovog prijavljivanja stanja zaliha duhanskih prerađevina na dan primjene nove cijene samo prijavljivanje nove maloprodajne cijene  po kojoj će se vršiti prodaja vrše proizvođači ili uvoznici duhanskih prerađevina  najmanje 30 dana prije prije primjene nove maloprodajne cijene, a u skladu sa odredbama člana 18 stav (2) Pravilniku o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu priprodnu rakiju, kavu i vino („Službeni glasnik BiH“, broj:50/09 i 74/14).

 Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da su porezni obveznici i  sva druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina  dužna  izvršiti popis u trenutku svakog  povećanja  maloprodajne cijene za  duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u  trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, sačiniti popisne liste i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena  zakonska odredba takođe obavezuje  sva lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duhanske prerađevine moraju  prodavati po novim cijenama, tako da se ne može desiti da se iste duhanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina a nisu poreski obveznici u smislu Zakona o akcizama u BiH, imaju isto obavezu povećanja cijene duhanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Napominjemo da u skladu sa odredbama člana 45.stav (4)  Zakona o akcizama u BiH pri promjeni cijena cigareta u toku 2021.godine pri obračunu razlike akcize za uplatu  vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne akcize (po stopi od 42 %) dok se utvrđivanje razlike specifične akcize ne vrši obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2021.godinu.

U cilju olakšanja postupanja obveznika dostavljamo u prilogu popisne liste pri promjeni maloprodajnih cijena cigareta u toku 2021. godine.

Popisna lista za akcizu prilikom promjena cijena cigareta

Promjena akcize na duhanske prerađevine za 2023. godinu

Dostava popisnih lista i uplata razlike akcize prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu.

Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 74/22)  regulisano da će se od 01. 01. 2023. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize:

-  proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

-  specifična (fiksna) akciza u iznosu od 1,65 KM za pakovanje od 20 komada cigareta;

- akciza na duhan za pušenje u iznosu od 134,00 KM / kg.

S tim u vezi napominjemo da su obaveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike akcize pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom člana 45. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2023. godine.

Odlukom je regulisano da su poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta, a koja podliježu plaćanju minimalne akcize (tj. ukoliko na dan 01.01.2023. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,05 KM po pakovanju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2023. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2023. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2023. godine.

Odlukom je takođe regulisano da su poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2023. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2023. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2023. godine.

U vezi sa navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obaveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate akcize postoji:

  • ukoliko je ukupna akciza obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,05 KM po pakovanju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2023. godine mijenja cijena ovih cigareta,
  • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2023. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
  • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2023. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne akcize, (3,35 KM po kutiji cigareta ili pakovanju od 20 komada, odnosno srazmjerno broju komada u pakovanju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2023. godine, nema obaveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična akciza na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna akciza. S druge strane, obaveza dostave popisne liste i plaćanja razlike akcize na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2023. godine postoji za poreske obveznike i druga lica koja vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog akciznog proizvoda.

Napomena: Pri povećanju cijena cigareta podnosi se lista koja je ovdje u prilogu pod nazivom Popisna lista zaliha cigareta pri promjenama cijena.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun akcize) mogu se preuzeti ovdje:

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija: 0000000
  • poziv na broj: 0000000000

2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.
  • poziv na broj: 0000000000

Aneks V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

 

Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
1320000000000252 NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
1540012000335037 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo
5710100000276514

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000016929

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010512

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209555

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470189 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
3060190000594134

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200046014 UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar
5510010002066517 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka
5520020001634512

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1340010310000533

ASA Banka D.D. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo

5550000107469810 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka
5620990001785294

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628202222272 ATOS BANK AD Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

Aneks VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje

Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
1320000000000446 NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
1540012000342409 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo
5710100000276611

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000017317

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010609

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209652

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470286 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
3060190000594231

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200047954 UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar
5510010002067778 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka
5520020001637131

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1340010310000630

ASA Banka D.D. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo

5550000407469858 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka
5620990001786555

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628204444445 ATOS BANK AD Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka
Obavještenje o obrascu IKUL i Vođenje evidencija prometa lož ulja