1

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

e-Portal

U “Službenom glasniku BiH”, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje. Usvojenim izmjenama pravilnika, poreznim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreznog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U „Službenom glasniku BiH“, broj: 84/17 od 24.11.2017. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018.-2020. godina.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje je po službenoj dužnosti izvršila registraciju velikih poreskih obveznika tj. odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, za obveznike koji su blagovremeno dostavili ispravno popunjenu Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO, što je definirano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje.

Obveznici za koje nije izvršena registracija po službenoj dužnosti, imaju mogućnost elektronske registracije, preko portala UIO (https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f ) na način opisan video prezentacijom koju možete pronaći u menijima sa lijeve strane, ili brošurom. Za nesmetan pristup portalu treba da imate neku od sljedećih verzija browsera: Internet Explorer od verzije 10, Mozila Firefox od verzije 25 ili Google Chrome od verzije 30.

Nakon unosa ispravnih podataka za registraciju, Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, automatski generisanu od strane sistema je potrebno potpisanu i ovjerenu dostaviti neposredno ili poštom nadležnom regionalnom centru

Adrese regionalnih centara su:

  • Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
  • Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
  • Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
  • Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu odgovornog lica, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Ovim putem skrećemo vam pažnju na obavezu tačnog popunjavanja polja prilkom elektronske registracije na portalu  Uprave za indirektno oporezivanje.

Za sva pitanja kontaktirajte PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257 i 051/335-197.

Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefon 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218.

Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, moći ćete na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat ćete pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.

Uprava za indirektno oporezivanje sigurna je da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreznog perioda januar 2018. godine biti podržano od većine poreznih obveznika.

Uz želju da će e-portal u sklopu nove porezne aplikacije ispuniti sva Vaša očekivanja, ovim putem pozivamo Vas da budete sa nama od samog početka te da se što prije registrujete za elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje, kako bi već od 01.02.2018. godine elektronski podnosili svoje PDV i PDA prijave.