Carinska vrijednost

Utvrđivanje carinske vrijednosti je carinski postupak koji se primjenjuje kako bi se utvrdila  vrijednost uvezene robe za carinske svrhe s ciljem primjene carinskih propisa, uključujući Carinsku tarifu BiH i netarifnih mjera donesenih propisima Bosne i Hercegovine, koji regulišu područje trgovine robom.

Carinska vrijednost uvezene robe utvrđuje se u skladu sa nacionalnim propisima zemlje uvoznice a ti propisi su doneseni na osnovu odredbi Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o primjeni člana VII Općeg sporazuma o tarifi i trgovini (GATT). Sporazumom su propisane i metode utvrđivanja carinske vrijednosti a koje su uključene i u nacionalno zakonodavstvo.

S obzirom da carinska vrijednost predstavlja osnovu za obračun uvoznih dažbina utvrđivanje carinske vrijednosti robe treba da se zasniva na jednostavnim i nepristrasnim kriterijumima koji su u skladu sa trgovinskom praksom a postupak vrednovanja treba biti opće primjenljiv.

Više o metodama i načinu utvrđivanja carinske vrijednosti možete pročitati u članovima 25 - 33. Zakona o carinskoj politici, 60 - 92. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici, te Uputstvu o utvrđivanju carinske vrijednosti.

Incoterms

INCOTERMS®2010

Riječ „Incoterms“ je skraćenica od engl. International Commercial Terms (Međunarodni trgovinski termini). Pravila Incoterms® objašnjavaju skup trgovačkih termina označenih sa tri slova, koji odražavaju praksu poslovnih subjekata u kupoprodajnim ugovorima. Pravila Incoterms® većim dijelom opisuju dužnosti, troškove i rizike vezane za isporuku robe od prodavca do kupca.

Izabrano Incoterms pravilo treba odgovarati robi, sredstvu njenog prevoza i, prije svega, tome da li strane namjeravaju uvesti dodatne obaveze prodavcu ili kupcu, npr. obavezu organiziranja prijevoza ili osiguranja.

Smjernica uz svako pravilo Incoterms sadrži informaciju koja je posebna važna kod njegovog izbora.

Klasifikacija 11 pravila Incoterms®2010:

 1. U prvoj grupi su sedam pravila Incoterms®2010 koja se mogu koristiti bez obzira na izabrani način prijevoza i bez obzira na to koristi li se jedan ili više načina prijevoza:

EXW – franko fabrika

FCA – franco prijevoznik

CPT – vozarina plaćena do

CIP – vozarina i osiguranje plaćeni do

DAT – isporučeno na terminal

DAP – isporučeno na mjesto

DDP – isporučeno ocarinjeno

 1. U drugoj klasi pravila Incoterms®2010 je četiri pravila za prijevoz morem i unutrašnjim vodama gdje luka predstavlja tačku isporuke i mjesto do kojega se roba dovozi kupcu, pa tako pravilo ima oznaku „more i unutrašnje vode“:

FAS – Franco uz bok broda

FOB – Franco paluba broda

CFR – cijena i vozarina

CIF – cijena, osiguranje i vozarina

Napomena: U odnosu na Incoterms®2000 došlo je do izmjene pravila na način da je broj pravila smanjen sa 13 na 11. Dva nova pravila, koja se mogu koristiti bez obzira na ugovoreni način prevoza – DAT, isporučeno na terminal, i DAP – isporučeno na mjesto zamjenjuju pravila Incoterms® 2000 DAF, DES, DEQ i DDU.

 1. EXW (…mjesto isporuke) – Franko fabrika (EX Works)

EXW znači da je prodavac izvršio isporuku robe u trenutku kada je stavi na raspolaganje kupcu u svom objektu ili drugom naznačenom mjestu (npr.skladištu, radionici). Prodavac ne mora izvozno ocariniti robu niti je utovariti na bilo koje prevozno sredstvo. Ovaj termin predstavlja minimalne obaveze za prodavca, dok kupac snosi sve troškove i rizike preuzimanja robe iz prostorija prodavca.

 1. FCA (…naznačeno mjesto) – Franko prijevoznik (Free Carrier)

FCA znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili nekoj drugoj osobi koju je odredio kupacu prostorijama prodavca ili na nekom drugom dogovorenom mjestu. Ako se isporuka obavlja u prostorijama prodavca isti je odgovoran za utovar. Ako se obavlja na nekom drugom ranije dogovorenom mjestu prodavac nije odgovoran za istovar. Ovo pravilo podrazumjeva da prodavac obavi izvozno carinjenje robe.

 1. CPT (…naznačeno odredište) – Vozarina plaćena do (Carriage Paid To)

CPT znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili drugoj osobi koju odredi kupac na naznačenom mjestu s tim da prodavac mora platiti cijenu prijevoza do naznačenog mjesta. Ovaj termin se može koristi bez obzira na izabrani način prijevoza i kada se koristi više od jednog načina prijevoza. Prodavac ispunjava svoju obavezu kada robu preda prijevozniku, a ne kada roba stigne u mjesto odredišta. Prodavac je u obavezi da ocarini robu za izvoz.

 1. CIP (…naznačeno odredišno mjesto) – Vozarina i osiguranje plaćeni do (Carriage and Insurance Paid To)

CIP znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili drugoj osobi koju odredi kupac na naznačenom mjestu s tim da prodavac mora platiti cijenu prijevoza do naznačenog mjesta.Osim prijevoza, prodavac je obavezan da obezbijedi kupcu osiguranje protiv rizika za gubitak ili oštećenje robe tokom prijevoza što znači da prodavac mora zaključiti ugovor o osiguranju i platiti premiju osiguranja.. Prodavac ispunjava svoju obavezu kada robu preda prijevozniku, a ne kada roba stigne u mjesto odredišta. Prodavac je u obavezi da ocarini robu za izvoz.

 1. DAT (…naziv terminala u luci ili mjesto odredišta) – Isporučeno na terminal (Delivered at Terminal)

DAT znači da je prodavac izvršio isporuku kada je roba stavljena kupcu na raspolaganje u imenovanom terminalu ili luci odredišta nakon što je istovarena za dolaznog prijevoznog sredstva. Prodavac snosi sve rizike povezane sa dopremanjem robe i njenim istovarom u terminalu ili luci odredišta, ali nije u obavezi sklapanja ugovora o osiguranju. Prodavac je u obavezi da ocarini robu za izvoz.

 1. DAP (..imenovano mjesto odredišta) – Isporučeno na mjesto (Delivered at Place)

DAP znači da je prodavac izvršio isporuku kada je kupcu stavio robu na raspolaganje na u imenovanom mjestu odredišta na dolaznom sredstvu spremnu za istovar. Prodavac plaća troškove prijevoza robe do imenovanog odredišta, ali nije u obavezi prema kupcu da sklopi ugovor o osiguranju. Svi rizici povezani sa dopremanjem robe do imenovanog odredišta padaju na teret prodavca. Prodavac je u obavezi da ocarini robu za izvoz.

 1. DDP (…imenovano mjesto odredišta) – Isporučeno ocarinjeno (Delivered Duty Paid)

DDP znači da prodavac isporučuje robu kupcu uvozno ocarinjenu i spremnu za istovar u imenovanom mjestu odredišta. Ovo pravilo predstavlja maksimalnu obavezu prodavca s obzirom da prodavac snosi sve troškove i rizike povezane sa dopremanjem robe do mjesta odredišta, uključujući izvozno i uvozno carinjenje robe.

 1. FAS (…imenovano mjesto otpreme) – Franko uz bok broda (Free Alongside Ship)

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport.

FAS znači da je prodavac isporučio robu kada je roba smještena uz bok broda (npr. na doku luke ili tegljaču) u otpremnoj luci. Od trenutka kada je roba smještena uz bok broda svi troškovi prelaze na kupca. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

 1. FOB (…naznačena otpremna luka) – Franko na palubu broda (Free on Board)

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport.

FOB znači da je prodavac isporučio robu na palubu broda u naznačenoj otpremnoj luci. Od trenutka kada je roba smještena na palubu broda svi troškovi prelaze na kupca. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

 1. CFR (…imenovana odredišna luka) – Cijena i vozarina (Cost and Freight)

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport.

CFR znači da je prodavac isporučio robu kada je roba smještena na palubu broda. Od trenutka kada je roba smještena na palubu broda troškovi prelaze na kupca, s tim da prodavac mora ugovoriti i platiti troškove i vozarinu kako bi dopremio robu do imenovane odredišne luke. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

 1. CIF (…ime novana odredišna luka) – Cijena, osiguranje i vozarina (Cost, Insurance and Freight)

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport.

CIF znači da je prodavac isporučio robu kada je roba smještena na palubu broda. Od trenutka kada je roba smještena na palubu broda troškovi prelaze na kupca, s tim da prodavac mora ugovoriti i platiti troškove i vozarinu kako bi dopremio robu do imenovane odredišne luke. Prodavac ugovara osiguranje uz rizik kupca za gubitak ili oštećenje robe tokom prijevoza. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

Obaveza registrovanja u EORI sistem i Objedinjeni spisak roba koje podliježu kontroli