Registracija obveznika

Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).
Dana 21.09.2016. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 68/16).

Pripadajući obrasci uz Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12 i 68/16):

Obrasci

 

 

 

 

 

Registraciju obveznika neizravnih poreza vrši Sektor za poreze Uprave za neizravno oporezivanje.
Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Uz zahtjev za registraciju neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za PDV

Registrirana osoba u BiH koja obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje, uz zahtjev za registraciju podnosi u preslici uz predočenje originala ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • a) za pravne osobe - rješenje mjerodavnog suda, a za ostale osobe rješenje drugog mjerodavnog organa, za obavljanje djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja;
 • b) uvjerenje/potvrda o registraciji od mjerodavne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
 • c) iskaznica deponiranih potpisa ovjerena od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;
 • d) osobnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba pravne osobe, podnositelja zahtjeva;
 • e) dokument mjerodavnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno osobe stranog državljanina.
 • f) putovnica ili drugi identifikacijski dokument za vlasnika i odgovornu osobu-stranog državljanina;
 • g) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u slučaju odsustva odgovorne osobe-stranog državljanina.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196..

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja

U prilogu zahtjeva, registrovana osoba u BiH koja obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje i međunarodno otpremništvo, radi obavljanja poslova zastupanja pred carinskim organima za poduzimanje radnji i postupaka predviđenih carinskim propisima, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u preslici uz predočenje originala ili ovjerenoj preslici):

 • a) Certifikat/licencu o ispunjenosti uvjeta za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva izdato od mjerodavnog organa, sukladno propisima koji reguliraju tu oblast;
 • b) certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje otpremničkih poslova za osobu uposlenu kod podnositelja zahtjeva na tim poslovima.
 • (2) Ukoliko se registracija i upis u Registar traži za poslovnu jedinicu, podnosi se i certifikat/licenca o ispunjenosti uvjeta za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva za tu poslovnu jedinicu i certifikat ili odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje otpremničkih poslova za osobu uposlenu u poslovnoj jedinici na tim poslovima.
 • (3) Izuzetno, od stavka (2) ovog članka, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodnog otpremništva osoba koja u svoje ime i za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenit će se drugi dokazi (rješenje mjerodavnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodnog otpremništva, certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje otpremničkih poslova za osobu uposlenu kod podnositelja zahtjeva na tim poslovima), sukladno propisima mjerodavnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH.
 • (4) Da bi osoba iz ovog članka moglo biti registrirano za obavljanje međunarodnog otpremništva, mora ispuniti uvjete i za registraciju na temelju obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 13-14 sati svaki dan 051/335-196.

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za međunarodnu špediciju

(1) Obveznik trošarine uz zahtjev podnosi u preslici uz predočenje originala ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravna osoba- proizvođač i/ili uvoznik
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijskibroj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) ličnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba;
  • 4) prijavu skladišta trošarinskih proizvoda i/ili sirovina i
  • 5) prijavu proizvodnog pogona za pravnu osobu – proizvođača trošarinskih proizvoda.
 • b) fizička osoba-poduzetnik
  • 1) rješenje/odobrenje mjerodavnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH;
  • 3) osobnu iskaznicu fizičke osobe-poduzetnika i
  • 4) prijavu proizvodnog pogona i skladišta trošarinskih proizvoda i sirovina.
 • c) Pravna osoba ili poduzetnik za kojeg se od strane druge osobe vrši usluga proizvodnje trošarinskih proizvoda uz zahtjev podnosi u presliku uz predočenje originala ili ovjerenoj presliki, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje mjerodavnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno osobe;
  • 3) ugovor o vršenju usluge proizvodnje trošarinskih proizvoda;
  • 4) osobnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba;
  • 5) prijavu skladišta trošarinskih proizvoda i/ili sirovina;
  • 6) prijavu proizvodnog pogona za proizvođača trošarinskih proizvoda koji vrši uslugu proizvodnje.
 • d) Pravna osoba ili poduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina-proizvođača koji nije obveznik trošarine, uz zahtjev podnosi u presliki uz predočenje originala ili ovjerenoj presliki, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje mjerodavnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za obavljanje djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijskibroj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno osobe;
  • 3) izjavu o namjeri nabavke trošarinskih proizvoda od građanina-proizvođača koji nije obveznik trošarine;
  • 4) osobnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba pravne osobe, odnosno osobnu iskaznicu fizičke osobe-poduzetnika i
  • 5) prijavu skladišta trošarinskih proizvoda.
 • e) pored gore navedenih dokumenata, osobe iz tačke a) do d) je dužno uz zahtjev dostaviti u presliki uz predočenje originala ili ovjerenoj presliki i sljedeće:
  • 1) iskaznica deponovanih potpisa ovjerena od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;
  • 2) dokument mjerodavnog organa sukladno propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH za odgovornu osobu stranog državljanina i putovnica ili drugi identifikacijski dokument za vlasnika i odgovornu osobu-strane državljane;
  • 3) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u slučaju odsustva odgovorne osobe-stranog državljanina.
 • f) preuzete tvrtke
  • 1) ako je tvrtka preuzeta od fizičke osobe, uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu presliku osobne iskaznice prethodnog vlasnika;
  • 2) ako je tvrtka preuzeta od pravne osobe, uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod mjerodavne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar, prethodnog vlasnika.
 • (2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) alineja 4) ovog članaka, pravno osobe koje vrši promet trošarinnih proizvoda za poznatog kupca bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju trošarine podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

(2) Izuzetno, pravna osoba koja vrši promet trošarinskih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju trošarine podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA :

- preuzete tvrtke:

 • Ako je tvrtka preuzeta od fizičke osobe uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu presliku osobne iskaznice prethodnog vlasnika,
 • Ako je tvrtka preuzeta od pravne osobe uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, prethodnog vlasnika.

- pravna osoba koja vrši promet za poznatog kupca:

 • Izuzetno, pravna osoba koje vrši promet trošarinskih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju trošarine podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju obveznika trošarine

U prilogu zahtjeva, osoba koja podliježe obvezi PDV, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u preslici uz predočenje originala ili ovjerenoj preslici ):
*** NAPOMENA:Ukoliko se traži registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza po više osnova, dokumentacija koja je zajednička podnosi se samo u jednom primjerku.

(1) Osoba koja podliježe obvezi registracije za PDV sukladno članku 57. Zakona o PDV-u, kao i osoba koja podnosi zahtjev za dragovoljnu registraciju sukladno članku 44. i članku 61. Zakona o PDV-u, uz zahtjev podnosi u preslici uz predočenje originala ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravna osoba:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od mjerodavne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane mjerodavnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) osobna iskaznica vlasnika i odgovornih osoba pravne osobe, podnositelja zahtjeva;
  • 4) dokument mjerodavnog organa sukladno sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovornu osobu stranog državljanina;
  • 5) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u slučaju odsustva odgovorne osobe-stranog državljanina;
  • 6) putovnica ili drugi identifikacijski dokument za vlasnika i odgovornu osobu-stranog državljanina i
  • 7) iskaznica deponiranih potpisa ovjerena od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.
 • b) fizička osoba – poduzetnik i fizička osoba građanin:
  • 1) rješenje/odobrenje mjerodavnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičke osobe – građanina koji se registrira za PDV u smislu odredbi članka 44. stavak (6), članka 61. i članka 57. stavak (1) i stavak (12) Zakona o PDV-u;
  • 2) osobna iskaznica podnositelja zahtjeva;
  • 3) uvjerenje/potvrdu o registraciji od mjerodavne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, (osim fizičke osobe – građanina koji se registrira za PDV u smislu odredbi članka 44. stavak (6), članka 61. i članka 57. stavak (1) i stavak (12) Zakona o PDV-u);
  • 4) iskaznica deponiranih potpisa ovjerena od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) ili drugi dokaz o otvorenom transakcijskom računu za fizičku osobu građanina koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu, određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;
  • 5) dokument mjerodavnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH i putovnica ili drugi identifikacijski dokument za fizičku osobu-poduzetnika, stranog državljanina i
  • 6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u slučaju odsustva fizičke osobe-poduzetnika, stranog državljanina.
 • c) ovisno od vrste registracije, uz zahtjev za registraciju za PDV, osoba je dužna dostaviti i:
  • 1) dokaz o sticanju prava na raspolaganje dobrima, za slučajeve registracije osoba (članak 57. stavak(12) Zakona o PDV-u);
  • 2) posljednji bilans uspjeha povezanih osoba ili konsolidovani bilans uspjeha za slučajeve zajedničke registracije osoba (članak 59. Zakona o PDV-u);
  • 3) ugovor o zakupu, za registraciju osobe koja iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje) prema članku 57. stavak(1) i članku 61. stavovi (1), (2), (3) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 4) posjedovni list za posjede izdat od mjerodavnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju osoba koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema članku 57. stavak (1) i članku 61. stavak (1) Zakona o PDV-u, te za  registraciju osoba prema članaku 61. stavak(4) Zakona o PDV-u;
  • 5) uvjerenje mjerodavnog organa da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivrednom obradom posjeda, za registraciju osoba prema članku 57. stavak(1) i članku 61. stavak(1) Zakona o PDV-u;
  • 6) pismenu suglasnost zakupca, za dragovoljnu registraciju za PDV na već ustanovljene zakupe, za registraciju osobe prema članku 61. stavak(3) Zakona o PDV-u;
  • 7) ugovor o kupoprodaji objekta, za registraciju osoba prema članku 61. stavak(4) Zakona o PDV-u;
  • 8) ugovor o izgradnji objekta, a za registraciju osoba prema članku 61. stavak(4) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji objekta za osobe koje vrši prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članku 4. stavak(3) točka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema članaku 57. stavak(1) i članku 44. stavak(6) Zakona o PDV-u.
 • d) Za registraciju prema članku 60. Zakona o PDV-u :
  • 1) ugovor o zastupanju sa poreznim punomoćnikom i punomoć sa podatcima o nazivu, identifikacijskom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;
  • 2) ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;
  • 3) dokumenta o upisu u registar domicilnog mjerodavnog organa, zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u BiH;
  • 4) putovnica ili drugi identifikacijski  dokument za vlasnika i odgovornu osobu podnositelja zahtjeva - strane državljane i
  • 5) iskaznica deponiranih potpisa ovjerena od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika osobe koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.

Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Svoj status i osnovu po kojoj ste registrirani i upisani u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza možete provjeriti ovdje.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

 • RU Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RU Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RU Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RU Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.