Međunarodna suradnja

EUROPSKE INTEGRACIJE

Bosna i Hercegovina je zemlja kandidat za članstvo u EU.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i EU potpisan je 16.6.2008. godine u Luksemburgu. Privremeni sporazum, koji se uglavnom odnosi na trgovinska pitanja SSP-a, na snazi je od jula 2008.godine. 

SSP stupio je na snagu 1.6.2015. god. Bosna i Hercegovina podnijela je 15.2.2016. god.  zahtjev za članstvo u EU. EU je objavila Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU u kojem je utvrđeno 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni.  

Jedan od najvećih izazova za sve zemlje kandidate za članstvo u EU, gdje se i BiH trenutno nalazi, je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine EU,kao i priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije koji je utemeljen uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Temeljni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, kao i priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova

Kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, pojavljuje se Twinning, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Twinning projekti su usmjereni prema ostvarenju ciljeva vezanih za relevantna prioritetna područja pravne stečevine EU (EU Acquis). Ciljevi Twinning projekata moraju biti valjano definirani, usmjereni cilju, mjerljivi i ostvarivi. Također, rezultati moraju biti izravno povezani s usvajanjem određenog područja pravne stečevine Europske unije, te dati specifičan i izravan doprinos izgradnji institucija u zemlji korisnici.

Programi Europske unije predstavljaju važan instrument predpristupne strategije, u pogledu upoznavanja sa metodama rada i politikama Europske unije. Ostvareni napredak u pogledu učešća zemlje u ovim programima se prati u okviru godišnjih Izvješća o napretku Bosne i Hercegovine koje priprema Europska komisija.

UNO ima kontinuiranu pomoć od strane EU koju opravdava angažiranošću, kontinuiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i veoma dobrim ocjenama u monitoring izvješćima.

 

Twinning projekat „Jačanje kapaciteta UIO“

Opći cilj projekta, vrijednog 1 miljun eura, je daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i provođenje zakonodavstva, prakse i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti neizravnog oporezivanja. Projekat ima za cilj poboljšati sveukupni učinak UNO primjenom novih zakona, postupaka i dobro razvijenih učinkovitih sustava carinskih, PDV i trošarinskih kontrola. Procedure i prakse koje se primjenjuju u upravama država članica EU (koje se bave neizravnim oporezivanjem) trebaju biti predstavljeni UNO i primijenjeni, uzimajući u obzir zakonodavni okvir i IT mogućnosti Bosne i Hercegovine.

 Twinning partneri

 • - EUTALIA, Agencija Ministarstva gospodarstva i financija, Rim, Italija
 • - Ministartsvo gospodarstva i financija Republike Italije -Uprava carina i igara za sreću, Uprava prihoda Italije
 • - Ministarstvo financija Republike Litvanije- Uprava carina Litvanije
 • - Uprava za neizravno oprezivanje BiH

Vremensko trajanje projekta:

 25.09.2023.-24.09.2025.

Financiranje projekta

 Projekat je financiran iz EU programa IPA 2020

Aktivnosti projekta:

 • komponenta 1-usklađivanje zakonodavstva u oblasti carina, PDV, provoza, trošarina, prisilna naplata;
 • komponenta 2-upravljanje rizicima i analiza rizika u carini
 • komponenta 3-podrška internoj reviziji
 • komponenta 4-podrška ekspertskom timu u implementaciji FATF akcionog plana (Financial Action Task Forces) u vidu obuka carinskih službenika na terenu za kontrolu unošenja/iznošenja gotovine iz zemlje

 

UNO koristi program TAIEX čija je uloga posredovanje između eksperata i korisnika. U narednom periodu je planirano veće korištenje ovog programa posebice u pogledu učešća službenika UNO na seminarima i radionicama na kojima se pruža mogućnost razmjene iskustava zemalja korisnika.

UNO se nalazi na putu tražene modernizacije i unaprijeđenja funkcioniranja u skladu sa zahtjevima  EU, te je pokazala izvanrednu sposobnost da efikasno iskoristi i da dalje koristi projektne resurse koji joj stoje na raspolaganju. UNO sve više postaje institucija čije svakodnevne poslovne aktivnosti, filozofija funkcionisanja, menadžerski potencijali i načini upravljanja raznim  resursima,  količina i kvalitet tehnologije, kao i ljudski resursi koji su osposobljeni da primjenjuju EU znanja, prakse, procedure, predstavljaju praktički jedan generator napretka u procesu pridruživanja EU  u ovoj oblasti.

Customs 2020

Customs 2020 je program suradnje Europske unije koji omogućava carinskim administracijama da razmjenjuju informacije i najbolju praksu o carinskim pitanjima. U programu sudjeluju državice članice EU, države kandidati za članstvo u EU i države potencijalni kandidati za članstvo u EU.

Ukupni proračun programa Customs 2020 za period 2014-2020 iznosi 522,9 milijuna eura,

Glavni cilj programa Customs 2020 je podrška funkcioniranju i unaprjeđenju carinske unije i zajedničkog tržišta kroz suradnju između država sudionika, njihovih carinskih administracija i carinskih službenika. Glavni cilj programa se realizira kroz dostizanje posebnih ciljeva,

Posebni ciljevi programa su:
-     Pružanje podrške carinskim administracijama u zaštiti finansijskih i ekonomskih interesa EU i država članica, uključujući i borbu protiv prijevara i zaštitu prava intelektualne svojine;
-     Jačanje sigurnosti i zaštite, zaštita građana i okoline
-     Jačanje administrativnih kapaciteta carinskih administracija i jačanje konkurentnosti evropskih preduzeća;

Sve aktivnosti koje se provode u okviru programa Customs 2020 moraju biti sukladne ciljevima i prioritetima koji su jasno definirani odgovarajućim Uredbama EU i sadržani u Godišnjem radnom program. Nacrt Godišnjeg radnog programa izrađuje Europska komisija, koja ga u konačnici i usvaja uzimajući u obzir i doprinose država članica.

U okviru programa Customs 2020 financiraju se slijedeće aktivnosti:

 1. Zajedničke aktivnosti (seminari, radionice, projektne grupe, radni posjeti, monitoring aktivnosti, ekspertni timovi, aktivnosti na jačanju kapaciteta carinskih administracija, studije, projekti unaprjeđenja komunikacije i drugo;
 2. Izgradnja IT kapaciteta koja podrazumijeva razvoj, održavanje i kontrolu kvalitete postojećeg IT sustava EU i novog europskog IT sustava koji je utemeljen u EU zakonodavstvu.
 3. Jačanje ljudskih kapaciteta kroz zajedničke treninge.

Bosna i Hercegovina sudjeluje u programu Customs 2020 od 2015. godine. Od tada je preko 120 službenika UINO sudjelovalo o u različitim zajedničkim aktivnostima (seminarima, radionicama, projektnim grupama i radnim posjetima). Oni su program Customs 2020 ocijenili kao izuzetno koristan za stjecanje novih znanja, održavanje koraka sa  razvojem carinske politike i prakse zemalja članica EU, kao platforma za razmjenu iskustava za drugim carinskim administracijama.

Više informacija o programu Customs2020 možete naći na slijedećem linku:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 je program suradnje Europske unije koji omogućava poreznim administracijama da razmjenjuju informacije i najbolju praksu. U programu sudjeluju državice članice EU, države kandidati za članstvo u EU i države potencijalni kandidati za članstvo u EU.

Glavi cilj programa Fiscalis 2020 je unaprjeđenje poreznih sustava država članica kroz međusobnu suradnju država članica, njihovih poreznih administracija i poreznih službenika.

Posebni ciljevi programa usmjereni su na borbu protiv poreznih prijevara, porezne evazije i agresivnog poreznog planiranja, kao i na provođenje poreznih propisa Europske unije, a oni se ostvaruju kroz:

-     Razmjenu informacija;
-     Podršku administrativnoj suradnji;
-     Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja sudionika i pomoći državama da smanje administrativni teret poreznim administracijama i osiguranje poštivanja poreznih propisa od strane poreznih obveznika.

Sve aktivnosti koje se provode u okviru programa Fiscalis 2020 moraju biti sukladne ciljevima i prioritetima koji su jasno definirani odgovarajućim Uredbama EU i sadržani u Godišnjem radnom programu. Godišnji radni program usvaja Europska Komisija uzimajući u obzir i doprinose država članica.

U okviru programa Fiscalis 2020 financiraju se slijedeće aktivnosti:

 1. Zajedinčke aktivnosti: seminari, radionice, projekte grupe, bilateralne i multilateralne kontrole, radni posjeti, ekspertni timovi, aktivnosti pomoći izgradnje kapaciteta poreznih administracija, studije, projekti unaprjeđenja komunikacije.
 2. Izgradnja Europskog informativnog sustava koji podrazumijeva razvoj, održavanje i kontrolu kvaliteta postojećeg IT sustava EU i novog europskog IT sustava koji je utemeljen u EU zakonodavstvu s ciljem omogućavanja međusobne povezanosti poreznih administracija.
 3. Zajedničke aktivnosti usavršavanja koje imaju za cilj razvoj znanja i unaprjeđenje profesionalnih vještina vezanih za oporezivanje.

Bosna i Hercegovina aktivno sudjeluju u programu od  2015. godine. U programu, pored UNO kao glavnog koordinatora, sudjeluju još i Porezna uprava RS, Porezna uprava Federacije BiH i  Porezna uprava Brčko disktrikta.

Više informacija o programu Fiscalis 2020 možeta naći na slijedećem linku:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

U današnje vrijeme globalizacije i internacionalizacije, nijedna institucija ne može da raditi sama za sebe. Potrebna je suradnja na svim razinama, uključujući i međunarodnu suradnju.

U skladu sa tim, jedan od ciljeva i zadataka UNO je koordinacija aktivnosti, te  uspostavljanje, njegovanje i razvijanje suradnje sa međunarodnim institucijama i poreskim i carinskim upravama u drugim državama, a posebice državama u regiji.

Navedeni vid saradnje će omogućiti, prije svega, smanjenje sive ekonomije, te poreznih i carinskih utaja,ali i  pružiti dobru osnovu za razmjenu informacija i iskustva, koja će doprinijeti boljem i kvalitetnijem radu UNO.

IOTA

Intereuropska organizacija poreskih administracija IOTA  je neprofitna organizacija poreznih uprava, osnovana u cilju pružanja podrške poreznim administracijama europskih zemalja u poboljšanju efikasnosti njihovog rada, kroz kontinuirano organiziranje radionica, obuka i seminara tehničkog i edukativnog karaktera. Danas IOTA ima 46 zemalja punopravnih članica, uključujući i Upravu za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Odluka o prihvatanju članstva UNO BiH u IOTA-i je donesena tijekom 11. Generalne skupštine IOTA-e održane u periodu od 11. do 12. juna 2007. godine u Varni, u Bugarskoj. Sjedište Tajništva IOTA-e nalazi se u Budimpešti, u Mađarskoj.

Sve aktivnosti IOTA-e možemo podijeliti u tri velike grupe:

 • Tehničke aktivnosti, uključujući i pripremu i izvršavanje tehničkih događaja (Area grupe i Task timovi, radionice, analize slučaja i obuke), kao i pružanje usluga u vezi sa tehničkim upitima;
 • Publikacije i website, uključujući i tehničke publikacije i izvješća o završenim događajima;
 • Administrativni program, uključujući događaje koji se bave strategijskim, financijskim i administrativnim pitanjima IOTA-e.

Sve detaljnije informacije o IOTA-i možete pronaći ovdje.

B6

U prosincu 2010. godine Porezna uprava Republike Srbije bila je domaćin prvog susreta čelnih ljudi poreznih uprava regije s ciljem utvrđivanja načina za uspostavljanje izravnih kontakata i razgovora o pitanjima od zajedničkog interesa, trenutnim prioritetima, kao i redovnoj problematici i tema koje mogu imati dugoročni utjecaj i stratešku važnost za razvoj poreznih administracija. Kao rezultat ovih aktivnosti u Beogradu je 17. ožujka 2011. godine u Vladi Republike Srbije potpisan Sporazum od strane ravnatelja svih poreznih uprava članica Grupe B 6. Gupu B6 čine Uprava za neizravno oporezivanje BiH, Porezna uprava Republike Srpske, Porezna uprava Federacije BiH,  Porezna uprave Srbije, Porezna uprava Crne Gore, Porezna uprava Slovenije i Porezna uprava Hrvatske. Strane u Sporazumu usuglasile su se da surađuju u sljedećim oblastima:

- poboljšanje postojeće suradnje između poreznih administracija
- rasprave o pitanjima iz prakse poreznih uprava
- razmjena iskustava, najboljih praksi, inicijativa, programa, publikacija, metoda i oblika organizacije poslovanja
- revizije poreza u svim oblastima, a posebno u oblasti upravljanja rizikom
- porezne revizije i porezne kontrole
- informacijski sustavi i elektornska podrška
- obuke zaposlenih i upravljanja ljudskim resursima
- organiziranje zajedničkih projekata i ostalih aktivnosti u cilju razmjene iskustava

Međusobna suradnja će se odvijati u obliku zajedničkih sastanka, kratkotrajnih seminara i tehničkih konsultacija.

Projekat PU Švedske

Četiri poreske administracije u Bosni Hercegovini potpisale su Sporazum o realizaiciji projekta sa Poreskom upravom Švedske, čiji je osnovni cilj unapređenje kapaciteta poreskih uprava i doprinos transformaciji u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH.

Projekat će trajati 3 i po godine, zaključno do 31. decembra 2020. godine, Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.500.000 švedskih kruna (5,4 miliona KM), i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj - SIDA-a. U toku 2015. godine stručnjaci iz Poreske uprave Švedske sa zaposlenima u sve četiri poreske administracije u BiH identifikovali su ključne oblasti zajedničke za sve administracije u kojima se želi ostvariti napredak. Prioritetne oblasti su:

 • Promjena načina razmiljanja zaposlenih u poreskim administracijama
 • Usluge poreskim obveznicima
 • Upravljanje rizikom poreske dicipline

U oblasti promjena načina razmišljanja zaposlenih u poreskim administracijama posebno se želi postići napredak u pravcu izgradnje povjerenja na relaciji poreska administracija – poreski obveznik, kao i promjena ponašanja poreskih službenika i jačanje interne komunikacije. Kad su u pitanju usluge poreskim obveznicima osnovni cilj je poboljšanje komunikacije sa poreskim obveznicima putem razvoja strategije usluga – poput poboljšanja funkcije CALL Centre-a, unapređenja web stranica i slično. U dijelu koji se tiče analize rizika želi se postići napredak modelima upravljanja rizicima, kako bi se pravilno selektovali obveznici koji obavezno trebaju biti kontrolisani.

IPA projekat

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i EU potpisan je u lipnju 2008. godine. SSP je službeno stupio na snagu 1. lipnja 2015. godine.

Jedan od najvećih izazova za sve zemlje, potencijalne kandidate za članstvo u EU, gdje se i BiH trenutno nalazi, je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije.

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije koji je utemeljen uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Cilj programa je pomoći javnim tijelima, nevladinom i privatnom sektoru da prilagodi zakonodavni okvir pravnoj stečevini Europske unije, kao i priprema država za korištenje strukturnih fondova.

Program se primjenjuje u dvije kategorije država: onima sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo i državama kandidatima, pri čemu se za posljednje osiguravaju sredstva za financiranje projekata koji će omogućiti potpuno usklađivanje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU i prilagodbu za korištenje strukturnih fondova.

Programi Europske unije IPA predstavljaju važan instrument pretpristupne strategije, u pogledu upoznavanja sa metodama rada i politikama Europske unije. Ostvareni napredak u pogledu sudjelovanja zemlje u ovim programima se prati u okviru godišnjih Izvješća o napretku Bosne i Hercegovine koje priprema Europska komisija.

Sredstva iz programa IPA država može koristiti putem nekoliko vrsta ugovora:

1.     Ugovor o nabavi

2.     Ugovor o građenju-Infrastrukturni projekti

3.     Twinning ugovor

4.     Ugovor tehničke pomoći

5.     Twinning light ugovor

6.     Ugovor o okvirnom sporazumu i dr.

UIO ima kontinuiranu pomoć od strane EU koju opravdava angažiranošću, kontinuiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i veoma dobrim ocjenama u monitoring izvješćima.

IPA PROJEKTI

Projekti koji su implementirani u proteklom razdoblju u Upravi

Oblast carina i poreza

IPA 2008 Twinning

Podrška Upravi u daljnjem usklađivanju sa EU zakonodavstvom

Trajanje: 12/2010-12/2012

Implementator: Agency for European Integration Austria/AEI (Ministarstvo financija Austrije)

IPA 2010 Tehnička pomoć

Modernizacija carinskog informatičkog sustava (Asycuda World)

Trajanje: 04/2014-07/2016

Implementator: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, CH

IPA 2011 Twinning

Daljnje usklađivanje carinskog i poreznog sa praksom i zakonodavstvom EU

Trajanje: 01/2013-01/2015

Implementator: Agency for European Integration Austria/AEI (Ministartsvo financija Austrije i Carinska uprava Republike Slovenije)

IPA 2014 Twinning

Jačanje kapaciteta Uprave

Trajanje: 01/2017-01/2019

Implementator: Agency for European Integration Austria/AEI (Ministarstvo

financija Austrije i Financijska uprava Republike Slovenije)

IPA 2014 Nabava

Oprema za carinsku laboratoriju

Isporučeno: 12/2019

IPA 2013-Twinning light projekat

Jačanje kapaciteta Odjeljenja za internu reviziju u UINO

Trajanje: 09/2017-05/2018

Implementator: Agency for European Integration Austria/AEI (Ministarstvo

financija Austrije)

IPA 2015 Nabava

IT oprema za 4 porezne uprave BiH

Isporučeno: 12/2019

Projekti koji su trenutno u implementaciji

Oblast carina i poreza

IPA 2014-Tehnička pomoć

Izrada softvera za međunarodni provoz/NCTS (New Computerised Transit System)

Trajanje: 09/2018-05/2021

Implementator: wedoIT Solutions, Wienna, Austrija

IPA 2016-Framework agreement

Podrška uvođenju ISO standarda –zajednički projekat UINO i IDDEEA

Trajanje: 06/2019-06/2021

Implementator: SIQ-Slovenian Institute of Quality and Metrology, Ljubljana, Slovenija

IPA 2016- twinning light projekat

Podrška razvoju efektivne interne revizije i revizorskog okruženja u UINO

Trajanje: 09/2019-12/2020

Implementator: Agency for European Integration Austria/AEI (Ministarstvo financija Austrije

IPA 2016-framework agreement

Podrška za dobivanje “potvrde o usklađenosti” neophodne za elektronički potpis/ “conformity assessment”

IPA 2017-nabava opreme

IT oprema/ hardware, software i laboratorijska oprema

IPA 2017- twinning projekat

Daljnja podrška UINO u usklađivanju carinskog i poreznog zakonodavstva

Trajanje: 02/2021-08/2022

Implementator: Agency for European Integration Austria/AE (Ministarstvo

financija Austrije i Carinska uprava Republike Hrvatske)

Projekti planirani za iduće razdoblje

IPA 2020 tehnička pomoć

Softver BI (Business inteligence), softver za analizu rizika