Novo korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje

9.06.2023 | Novosti

Poštovani obveznici,

Obavještavamo vas da je nova Korisnička uputa za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje uz korištenje kvalificiranog elektroničkog potpisa  objavljena u “Službenom glasniku BiH”, br. 40/2), te da stupa na snagu dana 10.06.2023. godine.

Imajući u vidu da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika neizravnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UNO elektroničkim putem uporabom kvalificirane elektroničke potvrde od poreznog razdoblja lipanj 2023. godine, još jednom pozivamo sve “velike porezne obveznike indirektnih poreza” da, ukoliko već to nisu učinili, što je prije moguće podnesu Upravi za neizravno oporezivanje  potpisan Ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje, kao i da pravovremeno izvrše prijavljivanje ovlaštenih zastupnika koji će u ime korisnika obavljati e-poslovanje sa UNO.

Postupak reguliranja elektroničkog poslovanja sa Upravom za neizravno oporezivanje:

 1. Ovlašteni predstavnik pravne osobe (korisnika) popunjava, potpisuje i, osobno ili putem pošte, podnosi Upravi za neizravno oporezivanje, sljedeću dokumentaciju:
  • Ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje
  • Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UNO (ukoliko korisnik imenuje osobu koja će pored njega moći vršiti prijavu i odjavu zastupnika – NIJE OBVEZNO)
  • Prijavu zastupnika – fizička osoba koja će u ime korisnika obavljati elektroničko poslovanje sa UNO (podnošenje PDV i PDA prijave, podnošenje provoznih deklaracija – NCTS i ) korištenjem kvalificirane elektroničke potvrde
 1. Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za neizravno oporezivanje će putem elektroničke pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje.
 2. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja (ukoliko korisnik istog imenuje) i zastupnika neophodno je izvršiti deponiranje kvalificirane elektroničke potvrde istih.

Dokumentacija iz točke 1. se podnosi Grupi za informatičke tehnologije u nekom od regionalnih centara UNO:

 • Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
 • Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
 • Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
 • Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Svu potrebnu dokumentaciju vezanu za elektroničko poslovanje sa UNO uz korištenje kvalificiranih elektroničkih potvrda možete pronaći na linku ovde.

Još jednom podsjećamo da se u svrhu elektroničkog poslovanja sa UNO uz korištenje kvalificiranih elektroničkih potvrda mogu koristiti kvalificirane elektroničke potvrde izdane u skladu sa eIDAS Uredbom EU broj 910/2014 od strane Ovjeritelja UNO ili drugih ovjeritelja upisanih u evidenciju ovjeritelja kod Ureda za nadzor i akreditaciju ovjeritelja pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukoliko su kompatibilne sa softverom koji UNO koristi u okviru elektroničkog poslovanja.

Sve detalje u svezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda preko Ovjeritelja UNO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html.