Novo korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje

9.06.2023 | Novosti

Poštovani obveznici,

Obavještavamo vas da je novo Korisničko uputstvom za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa  objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, br. 40/23, te da stupa na snagu dana 10.06.2023. godine.

Imajući u vidu da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine, još jednom pozivamo sve “velike porezne obveznike indirektnih poreza” da, ukoliko već to nisu učinili, što je prije moguće podnesu Upravi za indirektno oporezivanje  potpisan Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje, kao i da pravovremeno izvrše prijavljivanje ovlaštenih zastupnika koji će u ime korisnika obavljati e-poslovanje sa UIO.

Postupak reguliranja elektronskog poslovanja sa Upravom za indirektno oporezivanje:

 1. Ovlašteni predstavnik pravnog lica (korisnika) popunjava, potpisuje i, lično ili putem pošte, podnosi Upravi za indirektno oporezivanje, sljedeću dokumentaciju:
  • Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje
  • Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UIO (ukoliko korisnik imenuje lice koje će pored njega moći vršiti prijavu i odjavu zastupnika – NIJE OBAVEZNO)
  • Prijavu zastupnika – fizičko lice koje će u ime korisnika obavljati elektronsko poslovanje sa UIO (podnošenje PDV i PDA prijave, podnošenje provoznih deklaracija – NCTS i ) korištenjem kvalificirane elektronske potvrde
 1. Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za indirektno oporezivanje će putem elektronske pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje.
 2. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja (ukoliko korisnik istog imenuje) i zastupnika neophodno je izvršiti deponiranje kvalificirane elektronske potvrde istih.

Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

 • Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
 • Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
 • Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
 • Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Svu potrebnu dokumentaciju vezanu za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda možete pronaći na linku ovde.

Još jednom podsjećamo da se u svrhu elektronskog poslovanja sa UIO uz korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda mogu koristiti kvalificirane elektronske potvrde izdate u skladu sa eIDAS Uredbom EU broj 910/2014 od strane Ovjerioca UIO ili drugih ovjerilaca upisanih u evidenciju ovjerilaca kod Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukoliko su kompatibilne sa softverom koji UIO koristi u okviru elektronskog poslovanja.

Sve detalje u vezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda preko Ovjerioca UIO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html.