Propisi

Van snage propisi

  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 29/13) Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj orgnizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 11/16)...

Ostali propisi

Interna procedura za prijem, procjenu i raspodjelu materijala, sitnog inventara i stalnih sredstava doniharnih Upravi za indirektno oporezivanje (22.06.2023.)   Smjernice za uređivanje i ažuriranje internet i intranet stranice Uprave za indirektno oporezivanje...

Prinudna naplata

Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 62/11) Pravilnik o provođenju postupka prinudne naplate...

Uplata indirektnih poreza

Zakon o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 55/04) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 34/07) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama...

Carina

Zakon o carinskoj politici u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (07.09.2015.) Obavještenje (07.09.2015.) Sadržaj novog Zakona o carinskoj politici u BiH (07.09.2015.) Korelacijska tabela članova (07.09.2015.)   Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik...

Porezi

PDV: Zakon o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 09/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 35/05) Zakon o dopunama Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 100/08) Zakon o Izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost...

UIO

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 44/03) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BIH", broj 52/04) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja...