Siječanj donio novi rast prihoda od neizravnih poreza

2.02.2024 | Novosti

Uprava za neizravno oporezivanje u siječnju 2024. godine prikupila je 869 milijuna KM neizravnih poreza, što je za 68 milijuna KM ili 8,42 % više u odnosu na siječanj 2023. godine kada je prikupljeno 801 millijun KM.  

UNO je u siječnju 2024. godine gospodarstvu vratila 168 milijuna KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u siječnju 2024. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 700 milijuna KM i veći su za 93 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u siječnju 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU 2024. GODINE

 Raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u skladu sa zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te u skladu sa odlukama Upravnog odbora UNO o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima. Tako je u siječnju 2024. godine za financiranje državnih institucija sa Jedinstvenog računa UIO raspoređen iznos od 83 milijuna KM. Ostatak prikupljenih prihoda raspoređen je entitetima i Brčko distriktu i to na način da je Federaciji BiH doznačeno 378 milijuna KM, Republici Srpskoj 212 milijuna KM i Brčko distriktu 21 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u siječnju 2024. godine u poređenju sa siječnjem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.01. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 275 85 155 45 20 1
2023 226 89 127 43 18 0
% promjene 21,98 -3,65 21,86 6,04 10,18

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 milijuna KM, Republika Srpska 11,9 milijuna KM i Distrikt Brčko 0,6 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.