Inozemni prijevoznici putnika

27.07.2022 | Novosti

Obavještavamo sve inozemne  prijevoznike putnika da je dana 27.07.2022. godine stupio na snagu novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

S tim u svezi, člankom 2. novoga Pravilnika propisano je da poreznu osnovicu za usluge prijevoza putnika izvršene vozilom za prijevoz putnika (autobus,  minibus i drugo vozilo licencirano za prijevoz putnika) čini onaj dio od ukupne vrijednosti usluge koji se razmjerno broju kilometara koje vozilo prelazi preko teritorija BiH oporezuje u BiH, te da porezna osnovica ne može biti niža od prosječne naknade koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 konvertibilnih maraka pomnožen sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorija BiH.

Nadalje, člankom 8. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost dodaje se novi članak 78a. kojim je reguliran obračun i plaćanje PDV-a inozemnog prijevoznika putnika, te se prva tri stavka navedenog članka odnose na postupanje inozemnog prijevoznika registriranog u BiH putem poreznog punomoćnika, dok se preostali stavci članka 78a. odnose na postupanje inozemnog prijevoznika koji nije registriran putem poreznog punomoćnika za PDV u BiH, a u svezi s obračunom i plaćanjem PDV-a.

S tim u svezi, u svrhu obračuna i plaćanja PDV-a, inozemni prijevoznik putnika je svaka osoba koja vrši prijevoz putnika na teritoriju BiH, a koja nema sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

Ukoliko je isti registriran putem poreznog punomoćnika, obračun i plaćanje PDV-a za izvršene usluge prijevoza putnika koje vrši inozemni prijevoznik putnika na teritoriju BiH vrši porezni punomoćnik inozemnog prijevoznika koji ima sjedište na teritoriju BiH.

U tom slučaju, inozemni prijevoznik pri ulasku i pri izasku s teritorija BiH u dva primjerka popunjava Prijavu prijevoza putnika (Obrazac SPP-PDV 1) koja je sastavni dio ovoga Pravilnika, od kojih UNO zadržava jedan primjerak nakon ovjere.

Sve informacije u svezi s registracijom putem poreznog punomoćnika možete pronaći ovdje.

Nadalje, obračun PDV-a inozemnom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika sa sjedištem na teritoriju BiH utvrđuje UNO. U tom slučaju, strani prijevoznik pri ulasku i pri izlasku s teritorija BiH nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV inozemnom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriju BiH (Obrazac SPP-PDV) koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Nadležni carinski organ, prilikom ulaska na teritorij BiH, prema podatcima iz Prijave iz stavka (5) ovoga članka (SPP-PDV) popunjava i inozemnom prijevozniku izdaje Potvrdu o obračunatom PDV inozemnom  prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriju BiH (Obrazac SPP-PDV UC). Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

Prije napuštanja teritorija BiH nadležni carinski organ inozemnom prijevozniku utvrđuje konačan obračun PDV na osnovicu utvrđenu na način propisan člankom 2. Pravilnika, koji je detaljnije objašnjen u uvodnom dijelu teksta. Nakon toga, nadležni carinski organ izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV-a koji je obračunat inozemnom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriju BiH (Obrazac SPP-PDV IC). Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

Inozemni prijevoznik putnika dužan je nadležnom carinskom organa predočiti dokaz o uplati PDV, u iznosu jednakom ukupnom iznosu utvrđenom u konačanom obračunom PDV izvršenoj s pozivom na broj Potvrde najkasnije u trenutku napuštanja teritorija BiH.

Napominjemo da se u slučaju kada inozemni prijevoznik nije registriran putem poreznog punomoćnika, uplata PDV-a vrši na 2. Grupu uplatnih računa na koje se uplaćuju jednokratne uplate PDV-a iz Aneksa V, na način koji je propisan Pravilnikom o uplaćivanju neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi koji naplaćuje UNO (“Službeni glasnik BIH” broj 21/20), koji možete pronaći ovdje.