Kvalificirane elektroničke potvrde

Uprava za neizravno oporezivanje je ispunila sve propisane uvjete za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda koje će omogućiti elektroničko poslovanje, odnosno korištenje elektroničkih dokumenata sa pravnom snagom papirnatog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektroničkom dokumentu, te je dana 12.05.2021. godine upisana u evidenciju ovjeritelja koja se vodi u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, Ured za nadzor i akreditaciju.

Detalje vezane za postupak izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/ .

U prethodnom razdoblju UNO je poduzimala aktivnosti i na uređenju elektroničkog poslovanja sa UNO, te je već ponudila određene usluge podnošenja elektroničkih dokumenata uz korištenje kvalificiranih elektroničkih potvrda.

Na ovaj način je UNO olakšala svojim korisnicima omogućavajući im da na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti (izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda i elektroničko poslovanje sa UNO uz korištenje kvalificiranih elektroničkih potvrda).