PDV

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

U najkraćem mogućem roku UIO BiH je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema, koji je zamijenio tada važeći porez na promet, što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH sa domaćim ekspertima radili su službenici CAFAO-a (Customs and Fiscal Assistance Office), koji su dolazili iz poreznih i carinskih uprava zemalja Evropske unije.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH ima jedinstveni poreznu stopu u iznosu od 17 %, dok je 0 % PDV-a predviđena samo na izvoz, čime država stimulira izvozno orjentirana preduzeća.

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Bosnu i Hercegevinu rezultiralo je i značajnim povećanjem prikupljenih prihoda po osnovu PDV-a.

Elektronska dostava obrasca D PDV

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve obveznike da obrazac D PDV dostavljaju elektronskim putem.

U cilju olakšanja poreznim obveznicima u dostavljanju  podataka  kao i povećanju stepena efikasnosti u prikupljanju i obradi podataka UIO je izvršila otvaranje e-mail adresa (jedna po regionalnom centru) na koje obveznici mogu da dostave elektronski obrazac D PDV.

Obveznici elektronski obrazac D PDV mogu dostavljati putem elektronske pošte na e-mail adrese prema regionalnim centru kako slijedi:

  • Obveznici sa područja RC Banja Luka na:    dpdvrcbl@uino.gov.ba 
  • Obveznici sa područja RC Mostar na:            dpdvrcmo@uino.gov.ba
  • Obveznici sa područja RC Sarajevo na:         dpdvrcsa@uino.gov.ba
  • Obveznici sa područja RC Tuzla na:                dpdvrctz@uino.gov.ba

Dostavljanje dodatka uz PDV prijavu potrebno je vršiti samo na NOVOM elektronskom Excel-ovom obrascu koji je potrebno preuzeti ovdje:

NAPOMENA: Obrazac nije izmjenjen nego je samo u dokumentu naveden naziv radnog lista "Obrazac DPDV" u koji je radi prilagođavanja automatske obrade podataka  potrebno unijeti podatke izvještajnog perioda. Formu i strukturu preuzetog obrasca ne treba mijenjati, a dostavljanje obrasca ne vršiti u pisanom obliku nego samo elektronski.

NAPOMENA: Obavještavamo Vas  da je prilikom slanja e-mail poruka (što uključuje i elektronsku dostavu D PDV obrasca) prema UINO potrebno popuniti polje Subject. Ukoliko polje Subject ostane nepopunjeno Vaša e-mail poruka neće biti isporučena.

NAPOMENA:  Obavještavaju se PDV korisnici da je primjećeno da prilikom slanja e-mail poruka prema domeni uino.gov.ba, što uključuje i slanje dodatka uz PDV prijavu,  sa određenih e-mail adresa (hotmail.com, live.com, outlook.com) onemogućeno isporučivanje poruka u odredišni mailbox. Naime, zbog sigurnosnih postavki informaciong sistema Uprave za indirektno oporezivanje, komunikacija sa pojedinih IP adresa , koje nisu sa područja BiH, je zabranjena, što može uzrokovati primjećeni problem.  Mole se korisnici da ukoliko imaju probleme sa dostavljanjem mailova prema upravi, registruju e-mail naloge na drugim provajderima, koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine (bih.net.ba, teol.net, mtel.ba, elta-kabel.ba...).

NAPOMENA: Shodno izmjenama člana 78. izvršenim kroz izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je obajavljene u Službenom glasniku BiH broj  47/22 iznosi u D PDV obrascu se se iskazuju, na način kao u PDV prijavi, u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon:051/222-625; 051/222-623;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/351-294; 036/350-131;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-012; 033/246-014;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.