Uplate PDV-a

Uplaćivanje PDV-a od strane poreskih obveznika na Jedinstveni račun UIO vrši se u skladu sa Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/20 i 23/20) (30.04.2020.)

Uplate PDV-a po osnovu PDV prijave

Obavještavamo obveznike PDV da su, shodno odredbi člana 39. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), dužni da plate obavezu po PDV prijavi do 10. u mjesecu po isteku poreskog perioda, u protivnom će se na iznose indirektnih poreza koji nisu uplaćeni u zakonskom roku i na propisani račun naplatiti zatezna kamata po stopi od 0,04%  za svaki dan zakašnjenja i naknadni teret prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa, kako je propisano u odredbi člana 10. i člana 11. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH" broj: 89/05 i 100/13).

Uplate PDV-a po osnovu razreza utvrđenog u postupku kontrole

Obavještavamo obveznike PDV da se shodno odredbi člana  33. Zakon o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 100/13) dobrovoljno plaćanje iznosa indirektnog poreza koja proizilaze iz razreza izvršenog od UIO vrše  do 15. u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je izvršen razrez, tj. od kada je prijedlog razreza postao konačan.

Uparivanje neraspoređenih uplata

Neraspoređena uplata je novčana uplata kod koje je prilikom popunjavanja platnog naloga (rubrika 9), greškom naveden nepostojeći identifikacioni broj  (PDV broj), te ista nije raspoređena na poresku karticu uplatioca. U slučajevima da je umjesto identifikacionog broja obveznika naveden JMBG ili identifikacioni broj nekog drugog obveznika, ista se ne može uparati shodno odredbama člana 18. Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje, te uplatilac može podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava nadležnoj organizacionoj jedinici UIO.

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Tačan iznos i datum neraspoređene uplate
 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv obveznika
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
 • Ispravan identifikacioni broj na kojem će se izvršiti uparivanje.

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Kopiju naloga ili izvoda iz banke o izvršenoj spornoj uplati;
 • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata
  • Primalac:JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate:0
  • Vrsta prihoda:722801
  • Poreski period:datum uplate
  • Opština:šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj:0

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata podnosi se Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb, Banja Luka - Sektor za poreze - Odsjek za obradu poreskih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na naš kontakt telefon: 051/335-400 i 051/335-403 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.