Carine

Carina   je   osnovna  uvozna dažbina koja se naplaćuje  na  robu  koja  se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

Po  svojim osnovnim karakteristikama   svrstava  se  u grupu  indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava   se u cijenu robe i prevaljuje na  krajnjeg potrošača što je označava  kao  oblik poreza  na  promet.

Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski  povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske  olakšice.

Obaveza plaćanja carine  nastaje kada  predmetna roba pređe carinsku liniju , dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu   ulogu.

2005. godine uspostavljen je jedinstveni carinski sistem u BiH, čiji su osnovni elementi utvrđeni Zakonom o carinskoj politici BiH koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH.

Carina se  zajedno sa ostalim vrstama indirektnih poreza uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

Obaveza registrovanja u EORI sistem i Objedinjeni spisak roba koje podliježu kontroli