Elektronsko poslovanje

E-Usluge

Imajući u vidu da je opredjeljenje Uprave za indirektno oporezivanje digitalizacija poslovnih procesa gdje god je to moguće, a sa ciljem olakšanja u funkcioniranju poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno olakšanja u ostvarivanju prava i obaveza učesnika u postupcima koji se vode kod Uprave za indirektno oporezivanje, Uprava za indirektno oporezivanje je maksimalno usmjerila ljudske i tehničke resurse kako bi se, u što kraćem roku, osigurale normativne i tehničke pretpostavke za informatizaciju što većeg broja poslovnih procesa a što, između ostalog, podrazumijeva i osiguravanje uvjeta za prihvatanje elektronskih dokumenata koji su izdati od drugih subjekata, a koji su potpisani kvalificiranim elektronskim potpisom.

S tim u vezi, Uprava za indirektno oporezivanje je u prethodnom periodu preduzimala aktivnosti na uređenju elektronskog poslovanja sa Upravom za indirektno oporezivanje, te su u okviru ovih aktivnosti, između ostalog, donešena i akta za elektronsko poslovanje:

 • Opći uvjeti za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje,
 • Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa ("Službeni glasnik BiH", broj 40/23) (02.06.2023.)
  • Prilog 1 - Ugovor o korištenju Informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje
  • Prilog 2 - Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja
  • Prilog 3 - Odjava zastupnika za reguliranje e-poslovanja
  • Prilog 4 - Prijava zastupnika
  • Prilog 5 - Odjava zastupnika.

Prethodno navedenu dokumentaciju vezanu za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje možete pronaći ovdje: https://www.uino.gov.ba/portal/bs/propisi/ostali-propisi/.

 Naime, prva elektronska usluga uz upotrebu kvalificirane elektronske potvrde, koju je ponudila Uprava za indirektno oporezivanje, omogućena je učesnicima u provoznom carinskom postupku koji od 01.08.2022. godine carinske prijave za provoz potpisane kvalificiranim elektronskim potpisom podnose elektronskim putem.

Aktivno se radi na implementaciji drugih elektronskih usluga uz upotrebu kvalificiranog elektronskog potpisa kao što su podnošenje PDV i PDA prijava, podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava i drugo, te se u skladu sa tim vrši prilagođavanje, kako Informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje, tako i akata i obrazaca koji uređuju elektornsko poslovanje u toj oblasti.

Pored prethodno navedenih aktivnosti, Uprava za indirektno oporezivanje je ispunila i sve propisane uvjete za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda koje će omogućiti elektronsko poslovanje.

Imajući u vidu da je izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda u BiH i elektronsko poslovanje uz korištenje istih sasvim nova oblast, UIO je na ovaj način olakšala svojim korisnicima koji sada na jednostavan način i na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti.

Cilj Uprave za indirektno oporezivanje je da u narednom periodu u potpunosti pređe na bespapirno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza, koji će uz posjedovanje kvalificirane elektronske potvrde izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje, sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije, isključivo elektronskim putem.

Postupak reguliranja elektronskog poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje:

 1. Ovlašteni predstavnik pravnog lica (korisnika) popunjava, potpisuje i, lično ili putem pošte, podnosi Upravi za indirektno oporezivanje sljedeću dokumentaciju:
  • Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje
  • Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UIO (ukoliko korisnik imenuje lice koje će pored njega moći vršiti prijavu i odjavu zastupnika – NIJE OBAVEZNO)
  • Prijavu zastupnika – fizičko lice koje će u ime korisnika obavljati elektronsko poslovanje sa UIO (podnošenje PDV i PDA prijave, podnošenje provoznih deklaracija – NCTS i slično) korištenjem kvalificirane elektronske potvrde
 2. Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za indirektno oporezivanje će putem elektronske pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje.
 3. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja (ukoliko korisnik istog imenuje) i zastupnika neophodno je izvršiti deponovanje kvalificirane elektronske potvrde istih.

 Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

 • Regionalni centar Banja Luka- Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
 • Regionalni centar Mostar- Rodoč bb, 88000 Mostar
 • Regionalni centar Sarajevo - Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
 • Regionalni centar Tuzla- Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Video uputstva za elektronsko poslovanje možete naći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/@uinobih7229