Odgoda plaćanja poreskog duga

Člankom 35. stavak (1) Zakona o postupku neizravnog oporezivanja (”Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 100/13)  propisano je da  plaćanje  iznosa  duga  po  osnovi  neizravnog  poreza  u  redovitom ili u razdoblju prisilne  naplate može se odgoditi ili  vršiti  u  ratama, sukladno  odredbama  propisanim  podzakonskim  aktima.

ZAHTJEVI ZA ODGOĐENO PLAĆANJE DUGA ILI PLAĆANJE DUGA U RATAMA PODNOSE SE ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA PRISILNU  NAPLATU

Organizacijske jedinice za prisilnu naplatu nadležne su za donošenje odluke o zahtjevu za odgođeno plaćanje i to:

 • Odsjek za prisilnu naplatu – kada je glavni dug preko 30.000 KM,
 • Grupe za prisilnu naplatu – kada je glavni dug ispod 30.000 KM.

Odredbama članka 23. stavak (1) i (2) Pravilnika o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih poreza plaćanje duga tokom redovitog ili razdoblja prisilne naplate, po zahtjevu dužnika, može se odgoditi ili platiti u ratama, uz ispunjenje propisanih uvjeta. Iznosi za koje je odobrena odgoda plaćanja ili plaćanje u ratama (u daljnjem tekstu: odgođeno plaćanje), ne uključujući naknadni teret prisile, podliježu obračunu zatezne kamate kako je propisano Zakonom o postupku neizravnog oporezivanja.

Člankom 24. stavak (3) Pravilnika propisano je da najduži period odgode plaćanja iznosi jednu (1) godinu, a za plaćanje duga u ratama tri (3) godine.

1) ZAHTJEV ZA ODGOĐENO PLAĆANJE ILI PLAĆANJE U RATAMA

Forma zahtjeva nije propisana, ali je člankom 25. Pravilnika navedeno šta isti treba da sadrži.

U skladu sa člankom 25. Pravilnika zahtjev za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama treba da sadrži:

 • ime i prezime podnostelja/naziv firme, identifikacijski broj i adresu sjedišta/prebivališta za svrhe neizravnog oporezivanja podnositelja zahtjeva, a ukoliko postoji, i zastupnika;
 • razloge podnošenja zahtjeva za odgođeno plaćanje;
 • točno navođenje vrste zahtjeva (odgoda plaćanja ili plaćanje duga u ratama), vremenskog razdoblja na koji se odgođeno plaćanja traži i datuma uplate odgođenog plaćanja (5. ili 20. u mjesecu);
 • ponuđeno sredstvo osiguranja, kako je propisano u članku 26., a uzimajući u obzir odredbe članka 27. ovog Pravilnika,
 • mjesto, datum i potpis podnositelja.

2) DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

 Odredbama  članka 25. istoga Pravilnika, propisano je da je dužnik uz zahtjev obvezan dostaviti:

 • izjavu o osiguranju neopozivog sveobuhvatog jamstva banke ili druge financijske institucije sukladno odredbi članka 25. navedenog Pravilnika;
 • dokumentaciju o zastupanju kako je propisano Zakonom o postupku neizravnog oporezivanja (aktualni izvod iz sudskog registra sa prilozima) i
 • svu ostalu dokumentaciju za koju smatra da je relevantna.

Ukoliko  iz opravdanih  razloga  dužnik nije u  mogućnosti  osigurati jamstvo iz  stavka (1) ovoga članka UNO može  prihvatiti  sljedeća  sredstva  osiguranja  plaćanja,  prema  sljedećem  redosljedu prioriteta:

 • hipoteku,
 • zalog sa ili bez izmještanja pokretne imovine,
 • jamstvo treće osobe odnosno zajedničko jamstvo treće osobe i dužnika,
 • o ispunjenosti ekonomskih i pravnih uvjeta jamstva odlučuje organ nadležan za rješavanje zahtjeva za odgodu plaćanja.

Kada je nemoguće osigurati  sveobuhvatno  bankovno  jamstvo  uz  zahtjev  za  odgodu  plaćanja  neophodno je  podnijeti:

 • izjavu dužnika o nemogućnosti osiguranja sveobuhvatnog jamstva banke ili  druge  financijske  institucije,
 • b) procjenu imovine ponuđene u svrhu jamstva koju  je  izvršila specijalizirana  neovisna  firma ili stručnjak, dokaz o vlasništvu imovine, odnosno ukpliko se kao sredstvo osiguranja plaćanja nudi  nepokretna imovina originalni primjerak ZK izvatka,
 • bilancu stanja  i  bilacu  uspjeha  iz  prethodne godine i  izvješće  revizora  ukoliko 
 • ukoliko se ukoliko se radi o imovini koja nije u vlasništvu dužnika, potrebno je osigurati izjavu odnosno suglasnost vlasnika imovine o davanju iste u zalog radi osiguranja plaćanja duga

Ukoliko zahtjev  ne  ispunjava  formalne  uvjete  ili uz  njega  nije  podnesena  obvezna  dokumentacija UNO  će  od  podnositelja  zatražiti  da  kompletira  zahtjev  u  roku  od  10 dana,  uz  upozorenje da će, ukoliko  ne  dostavi  traženu  dokumentaciju  u  roku, zahtjev  biti  odbačen. 

Člankom 25. Pravilnika stavak (6) i stavak (7) propisano je da se odluka o zahtjevu za odgođeno plaćanje se donosi u formi rješenja, te da se nakon odobravanja odgođenog plaćanja, odobreni uvjeti  ne mogu mijenjati.

Člankom 28. stavak (1) Pravilnika propisano je da se rješenjem kojim se odobrava odgođeno  plaćanje utvrđuju uvjeti plaćanja, koji se mogu razlikovati od onih koje dužnik traži.

 

2a) JAMSTVO BANKE

 • Jamstvo banke ili druge financijske institucije pokriva ukupan iznos duga za koji je odobreno odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama, uvećan za 25% i izdaje se na razdoblje najmanje 6 mjeseci duži od odobrenog razdoblja odgođenog plaćanja.
 • Jamstvo banke se dostavlja UNO u roku od 15 dana od dana prijema rješenja kojim se odobrava odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama. Ukoliko se jamstvo banke ne dostavi u propisanom roku rješenje se smatra ukinutim, o čemu se ne donosi posebna odluka.
 • Dužnici čiji je glavni dug manji od 5.000 KM, izuzimaju se od obveze dostavljanja sredstva osiguranja za odgođeno plaćanje.
 • Uprava za neizravno oporezivanje ima propisan obrazac jamstva za odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama.

Postupak naplate duga iz jamstva

 • Od financijske institucije kao davatelja jamstva se traži da plati dug do visine iznosa utvrđenog jamstvom ili dugom, a tijekom roka za plaćanje u okviru razdoblja prisilne naplate;
 • Ako finacsijska institucija koja je izdala jamstvo ne plati dug po pozivu UNO u propisanom roku, UNO će nastaviti naplatu iz ukupne imovine davatelja jamstva.

2b) ZALOG POKRETNE ILI NEPOKRETNE IMOVINE

 • Ukoliko je odobreno odgođeno plaćanje duga koji je osiguran zalogom na imovini dužnika ili treće osobe, isti su u obvezi da na prvi poziv UNO pristupe zaključenju ugovora o zalogu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja dužniku, u protivnom se rješenje o odgođenom plaćanju smatra ukinutim, o čemu se ne donosi posebna odluka.

O ispunjenju ekonomskih i pravnih uvjeta ponuđenog sredstva osiguranja odlučuje organ nadležan za rješavanje zahtjeva za odgođeno plaćanje.

 • Kada je sredstvo osiguranja nepokretna imovina nakon zakjučenja ugovora o zalogu Upravi je potrebno dostaviti odluka suda o registriranoj hipoteci na ponuđenu nekretninu i ZK izvadak iz kojeg se vidi uknjižena hipoteka od strane založnog dužnika, u protivnom rješenje kojim se odobrava odgoda plaćanja duga se automatski ukida.
 • Nakon zaključenja ugovora o zalogu pokretne imovine UNO vrši registraciju zaloga u Registru zaloga pri Ministarstvu pravde BiH, a u skladu s Pravilnikom o zalozima.

Postupak naplate duga iz jamstva– zaloga

 • Ukoliko se plaćanje ne izvrši po isteku odobrenog razdoblja, dužni iznos će se u cijelosti naplatiti aktiviranjem jamstva u sudskom izvršnom postupku i svih drugih instrumenata prisilne naplate.
 • Sredstvo osiguranja se oslobađa nakon namirenja ukupnog iznosa duga za koji je odobreno odgođeno plaćanje, a koji je osiguran tim sredstvom ili nakon gašenja duga.

3) ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE UZ ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I PLAĆANJE U RATAMA

         Prilikom podnošenja zahtjeva za odgađanje plaćanja neizravnih poreza ili plaćanje u ratama,

        podnositelj zahtjeva je dužan priložiti sljedeće uplatnice za administrativne pristojbe:

 1. Pristojbu na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
 • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primatelj: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722801,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezno razdoblje: datum uplate,
  • Ororačunska organizacija – šifra nadležne organizacijske jedinice UNO:
   • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake, broj i datum zahtjeva u svezi kojeg se plaća pristojba.
 1. Pristojbu za ostala rješenja koja se donose u redovitom upravnom  postupku iz tarifnog broj 84 u iznosu od 20,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
 • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primatelj: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezno razdoblje: datum uplate,
  • Proračunska organizacija – šifra nadležne organizacijske jedinice UINO:
   • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati na broj:

 • Odsjek za prisilnu naplatu: 051 335 311, 051 335 372, 051 335 313;
 • Grupa na prisilnu naplatu Rgionalnog centra Banja Luka 051 212 492;
 • Grupa na prisilnu naplatu Rgionalnog centra Sarajevo 033 246 069;
 • Grupa na prisilnu naplatu Rgionalnog centra Mostar 036 356 801;
 • Grupa na prisilnu naplatu Rgionalnog centra Tuzla 035 368 032;