Cestarina

Cestarina kao vrsta neizravnog poreza plaća se na sljedeće naftne derivate:

  • motorni benzin, uključujući i bezolovni,
  • dizel goriva i
  • ostala gasna (plinska) ulja.

Cestarina plaća u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,25 KM za izgradnju autoputeva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM na izgradnji i rekonstrukciju drugih cesta.

Cestarina se ne plaća na dizel-gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica (za pogon šinskih vozila), u količini koju odobri Upravni odbor na prijedlog vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na trošarinu, a tiču se poreskog obveznika, poreske osnovice, načina plaćanja, oslobađanja i povrata akcize, te drugih pitanja koja nisu za putarinu regulisana posebnim odredbama primjenjuju se mutatis mutandis i na putarinu.

 Kontrolu, obračun, naplatu, oslobađanje, povrat, prisilnu naplatu putarine i ostalo što se odnosi na putarinu vrši UNO.