Obavještenje

Uprava za neizravno oporezivanje podsjeća sve obveznike koji su prestali sa obavljanjem poslovne djelatnosti da je potrebno da podnesu Zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnihporeza.

Naime, poreski obveznik može podnijeti Zahtjev za prestanak registracije, na osnovu Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/12 i 68/16),  ukoliko je:

  • u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario oporezivi promet ispod 50.000,00 KM;
  • prestao s  poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrovane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka bankrota ili likvidacije;
  • promijenio područje poslovanja, odnosno prešao iz oporezive u neoporezivu poslovnu djelatnost, ili djelatnost  koja je oslobođena plaćanja poreza;
  • prestao ispunjavati uslove za registraciju zasebnog poslovnog subjekta.

Zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za podršku.

Istovremeno napominjemo da su i obveznici kojima je pokrenut postupak prestanka registracije, sve dok se ne donese rješenje o prestanku registracije i brisanju iz Registra, dužni da obračunavaju PDV i podnose PDV prijave u skladu sa odredbama člana 38. i 39. Zakona.