Carinska laboratorija

Odsjek za carinsku laboratoriju djeluje u okviru Sektora za carine Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Carinska laboratorija obavlja poslove u vezi laboratorijskog ispitivanja uzorkovane robe s ciljem svrstavanja robe prema Carinskoj tarifi BiH i naplate pripadajućih dažbina.
Svojim znanjem i analitičkom opremom daje potrebnu stručnu i tehničku podršku prilikom provjere zahtjeva postavljenih propisima i standardima za čiju je primjenu zadužena Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Obaveza registrovanja u EORI sistem i Objedinjeni spisak roba koje podliježu kontroli