Interna revizija

Interna revizija je nezavisna, samostalna organizaciona jedinica koja sistematičnim i discipliniranim pristupom ispituje i ocjenjuje sve procese, aktivnosti i sisteme internih kontrola institucije na svim nivoima upravljačke odgovornosti.

Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći menadžmentu u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, provjeravajući da li je provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, uputstva za rad, interne akte i druge propise. Interna revizija daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i preporuke za unapređenje poslovanja, kako bi se poboljšala uspješnost upravljanja rizicima, kontrolama i procesima rukovođenja. Putem interne revizije upravljačka struktura dobija informacije o funkcionisanju sistema za koji je odgovorna.

Interna revizija u Upravi za indirektno oporezivanje obavlja se u skladu sa Standardima interne revizije koji se zasnivaju na Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i propisima kojima se uređuje oblast interne revizije u institucijama BiH.

Kontakt Interna revizija

e-mail:
munevera.dedic@uino.gov.ba

Telefon:
+387 51 335 238