Obveznici PDV-a hitno se moraju registrovati za novi način predavanja PDV prijava

4.12.2023 | Novosti

Od ukupnog broja, 53.775 PDV obveznika u Bosni i Hercegovini, do danas je samo 12,35 % obveznika registriralo u Upravi za indirektno oporezivanje zastupnika koji će od početka 2024. godine predavati PDV prijave na novi način.

S obzirom da uskoro ističe zakonski predviđeni rok za predaju PDV prijava potpisanih novim kvalificiranim elektronskim potpisom, upozoravamo sve PDV obveznike da se što prije informiraju, poduzmu odgovarajuće korake, te izbjegnu prekršajne sankcije.

Kako bi obveznici indirektnih poreza koristili elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje uz upotrebu kvalificiranog elektronskog potpisa, kao što je podnošenje PDV prijava ovjerenih na novi način, neophodno je da svaki obveznik prvo zaključi Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje. To je prvi korak koji mora ispuniti svaki PDV obveznik.

Ovjeren i potpisan Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje svaki obveznik podnosi nadležnom pripadajućem regionalnom centru UIO (Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Tuzla).

Pored toga svaki porezni obveznik mora izvršiti prijavu zastupnika – fizičkog lica koje će u ime obveznika obavljati elektronsko poslovanje sa UIO (podnositi PDV prijave korištenjem kvalificirane elektronske potvrde). Zastupnik može biti osoba zaposlena kod poreznog obveznika, ili knjigovođa koji priprema PDV prijave za veći broj porznih obveznika. U svakom slučaju zastupnik je fizičko lice koje mora imati kvalificiranu elektronsku potvrdu, a to može dobiti kod Uprave za indirektno oporezivanje.

UIO je certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda i kao ovjerilac Uprava izdaje kvalificirane elektronske potvrde fizičkim licima i fizičkim licima zaposlenim kod poreznih obveznika. Zahtjevi za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda također se podnose nadležnom regionalnom centru UIO.

Obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom kvalificirane elektronske potvrde za sve PDV obveznike nastupa od poreznog perioda januar 2024. godine i zato svi PDV obveznici moraju poduzeti neophodne korake kako bi bili u mogućnosti da u zakonski predviđenom roku ispune svoje obaveze.