Obavještenje stranim pružaocima za usluge pružene u BiH elektronskim putem

13.02.2023 | Novosti

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) ovim putem još jednom podsjeća sve strane subjekte koji u Bosni i Hercegovini pružaju svoje digitalne usluge ili vrše usluge koje se izvršavaju elektronskim putem, da na osnovu važećeg zakonodavstva iz oblasti poreza na dodanu vrijednost, takvi pružaoci imaju obavezu da se kod UIO registruju za PDV, te obračunavaju i plaćaju PDV po standardnoj stopi od 17 % u za usluge pružene  licima (potrošačima) na teritoriji država Bosne i Hercegovine (BiH). Prema važećem zakonodavstvu, za usluge koje se pružaju elektronskim putem licima koja nisu registrovana za PDV u BiH, koja imaju stalnu adresu (prebivalište) ili obično borave (boravište) u BiH, mjesto pružanja ovih usluga smatra se BiH i PDV treba da se obračuna i plati u BiH po standardnoj stopi od 17%. UIO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Obaveza registracije proizilazi od samog momenta obavljanja ekonomske aktivnosti u BiH sa iznosom iznad propisanog praga oporezivanja PDV-im (50.000,00 BAM), shodno čemu su i pružaoci takvih usluga zakonski obavezni da se registruju za PDV ukoliko izvrše oporezivi promet u BiH iznad navedenog iznosa. Neispunjavanje poreznih obaveza u skladu sa važećim zakonodavstvom i obavljanje ekonomskih aktivnosti u BiH bez odgovarajuće porezne registracije podliježe sankcionisanju. Stoga, podstičemo sve pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem, bilo domaće ili međunarodne, da se kod UIO registruju za PDV i ispune porezne obaveze prema važećem zakonodavstvu.

Posebno ističemo da UIO u ovom trenutku, shodno svojim ovlaštenjima, vrši provjere i identifikaciju svih ino – subjekta koji na teritoriji BiH pružaju navedeni vid usluga, te da će po okončanju ovih radnji javno objaviti podatke o subjektima i vrstama usluga koje ta lica obavljaju, a koja nisu upisana kod UIO u Jedinstveni registar obveznika po osnovu PDV-a.