Počela implementacija Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Uprave za indirektno oporezivanje”

Danas je u Upravi za indirektno oporezivanje održan 1. sastanak Upravnog odbora Twinning projekta „Jačanje kapaciteta UIO“ na kome su bili prisutni partneri u projektu iz zemalja članica EU Italije i Litvanije i predstavnica Delegacije EU. Sastankom je predsjedavao direktor UIO dr. Zoran Tegeltija koji je istaknuo važnost ovog projekta za Upravu, te dao podršku u radu na ostvarivanju rezultata projekta koji su veoma zahtjevni i važni za daljnje unaprjeđenje rada i efikasnosti Uprave za indirektno oporezivanje.

Projekat finansira EU iz sredstava IPA 2020. Opći cilj projekta, vrijednog 1.000.000 EUR je daljnje usklađivanje zakonodavstva i praksi BiH sa pravnom stečevinom Unije i primjena zakonodavstva, praksi i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti indirektnog oporezivanja. Projekat ima za cilj poboljšati sveukupni učinak UIO primjenom novih zakona, postupaka i dobro razvijenih efikasnih sistema carinskih, PDV i akciznih kontrola.

Podrška i izgradnja kapaciteta za daljnje usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva, procedura i standarda sa pravnom stečevinom Unije je neophodna kako bi se stvorili bolji uvjeti za efikasnije zakonodavstvo i na taj način doprinijelo efikasnijem funkcioniranju UIO, posebno u području borbe protiv carinskih i fiskalnih prijevara, kao i drugih negativnih efekata prikupljanja prihoda. Pored toga, procedure i prakse koje se primjenjuju u upravama država članica EU (koje se bave indirektnim oporezivanjem) trebaju biti predstavljeni UIO i primjenjeni, uzimajući u obzir zakonodavni okvir i IT mogućnosti Bosne I Hercegovine.

Projekat implementira: Agencija Ministarstva privrede i finansija EUTALIA, Rim, Italija

Twinning partneri:

  • – Italijanska uprava za carine i monopole, Rim, Italija
  • – Italijanska uprava prihoda, Rim, Italija
  • – Ministartsvo finansija Republike Litvanije (Carinska uprava), Vilnius, Litvanija
  • – Uprava za indirektno oporezivanje, Bosna i Hercegovina

Vremensko trajanje projekta:

Implementacija projekta je počela 25.09.2023. godine i trajat će 24 mjeseca.

Aktivnosti projekta:

  1. Usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva (carina, PDV, akciza, prinudna naplata, provoz)
  2. Razvoj organizacione kulture upravljanja carinskim rizicima
  3. Podrška Odjeljenju za internu reviziju UIO
  4. Podrška stručnom timu za provođenje FATF Akcionog plana (FATF –Financial Activities Task Forces- Radna grupa za finansijske aktivnosti)