Kupovina putem interneta

Prilikom naručivanja proizvoda putem interneta ili na neki drugi način, a koji se dostavljaju u BiH poštanskim putem, lice koje je naručilac tih dobara je obveznik plaćanja uvoznih dažbina.

Carinska procedura uvoza svih roba, pa tako i roba koje putem poštanskih paketa stižu u Bosnu i Hercegovinu, obavlja se u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH i svim važećim podzakonskim aktima.

U skladu sa članom 207. Zakona o carinskoj politici BiH, te članom 24. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini.

Robom zanemarive vrijednosti smatra se roba čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci, isključujući alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duvan i duvanske prerađevine. Uobičajeno primanje paketa, u smislu navedenog oslobađanja, podrazumijeva primanje paketa iz inostranstva jednom u toku nedelje. Poštanske pošiljke koje ispunjavaju uslove za navedeno oslobađanje od plaćanja carine, oslobođene su i od plaćanja poreza na dodatu vrijednost u skladu sa članom 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

U skladu sa članom 207. Zakona, te članom 26. Odluke od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini.

Pošiljke nekomercijalnog karaktera, smatraju se povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namijenjenu ličnoj upotrebi ili upotrebi članova domaćinstva korisnika oslobađanja, koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se na robu vrijednosti do 90,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina količinski se ograničava, po pošiljci, za određenu robu:

  • duhan i duhanski proizvodi, do 50 cigareta ili 10 cigara, te 50 grama duhana za pušenje
  • alkohol i alkoholna pića, u količini od 1 litra, te vino u količini, 2 litre,
  • parfemi, do 50 ml ili toaletne vode do 250 ml.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 24. i 26. ove Odluke odobrava usmeno carinski ured kojem je roba predočena.

U slučaju da vrijednost robe koja iz inostranstva stigne poštanskom pošiljkom u BiH, prelazi vrijednost od 300 KM, odnosno 90 KM u slučajevima kad pakete šalju fizička lica, carinska služba obavještava lice koje je naručilo robu o preuzimanju iste putem poštansko carinske deklaracije za fizička lica.

Ukoliko lice u BiH prima poštansku pošiljku od fizičkog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost (vrijednost robe + svi zavisni troškovi nastali u procesu nabave), obračunava se jedinstvena stopa carine za nekomercijalnu robu u iznosu od 10 % carine, a onda tako dobijen ukupan iznos predstavlja osnovicu za obračun 17 % PDV-a. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput transporta, osiguranja i sl.

Ukoliko lice iz BiH prima poštansku pošiljku od pravnog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost obračunava se standardna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom BiH (5%, 10%, 15% - ovisno o vrsti robe) i PDV 17 %.  U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput transporta, osiguranja i sl. Prilikom utvrđivanja carinske osnovice za obračun uvoznih dažbina najčešće se uzima  fakturna vrijednost robe, i to iz same fakture koja prati određenu robu ili se traži potvrda o plaćanju putem izvadaka sa računa kreditne kartice. Na utvrđenu carinsku vrijednost se obračunavaju i plaćaju zakonom predviđene dažbine. Ukoliko za određenu robu koja je predmet uvoza ne postoji faktura, carinska služba upućuje poziv primaocu da dostavi dokaz o plaćanju putem kreditne kartice, a ukoliko ni to ne postoji, carinska služba u skladu sa važećim propisima pristupa utvrđivanju stvarne vrijednosti te robe koja će predstavljati osnovicu za obračun uvoznih dažbina, a na osnovu vrijednosti iste ili slične robe koja je uvezena u prethodnom periodu. Dodatni dokumenti koji se traže of fizičkih lica dostavljaju se direktno u carinske referate pri poštanskim kancelarijama u BiH, putem faxa, ili e-maila.

Kontakt carinskih referata pri poštama

Carinski referat Pošta Banja Luka
Telefon: 051 324 380
Faks: 051 315 057
e-mail: crposta.rcbl@uino.gov.ba
Radno vrijeme:
- radni dan 06 - 18 časova
- subota 06 - 12 časova

Carinski referat Pošta Sarajevo
Tel/Faks: 033 659 837 i 033 659 276
e-mail: crposta.rcsa@uino.gov.ba
Radno vrijeme:
- radni dan 08 - 19 časova
- subota 09 - 15 časova

Carinski referat Pošta Mostar
Tel/Faks: 036 328 509
e-mail: CRPosta.Mostar@uino.gov.ba
Radno vrijeme:
- radni dan 08 - 16 časova
- subota 09 - 15 časova