Strani prevoznici putnika

Obavještavamo sve strane prijevoznike putnika da je dana 27.07.2022. godine stupio na snagu novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

S tim u vezi, članom 2. novog Pravilnika propisano je da poreznu osnovicu za usluge prijevoza putnika izvršene vozilom za prijevoz putnika (autobus,  minibus i drugo vozilo licencirano za prijevoz putnika) čini onaj dio od ukupne vrijednosti usluge koji se srazmjerno broju kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH oporezuje u BiH, te da porezna osnovica ne može biti niža od prosječne naknade koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 konvertibilnih maraka pomnožen sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH.

Nadalje, članom 8. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost dodaje se novi član 78a. kojim je reguliran obračun i plaćanje PDV-a stranog prijevoznika putnika, te se prva tri stava navedenog člana odnose na postupanje stranog prijevoznika registriranog u BiH putem poreznog punomoćnika, dok se preostali stavovi člana 78a. odnose na postupanje stranog prijevoznika koji nije registriran putem poreznog punomoćnika za PDV u BiH, a u vezi sa obračunom i plaćanjem PDV-a.

S tim u vezi, u svrhu obračuna i plaćanja PDV-a, strani prijevoznik putnika je svako lice koje vrši prijevoz putnika na teritoriji BiH, a koje nema sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

Ukoliko je isti registriran putem poreznog punomoćnika, obračun i plaćanje PDV-a za izvršene usluge prijevoza putnika koje vrši strani prijevoznik putnika na teritoriji BiH vrši porezni punomoćnik stranog prijevoznika koji ima sjedište na teritoriji BiH.

U tom slučaju, strani prijevoznik pri ulasku i pri izasku sa teritorije BiH u dva primjerka popunjava Prijavu prijevoza putnika (Obrazac SPP-PDV I) koja je sastavni dio ovog Pravilnika, od kojih UIO zadržava jedan primjerak nakon ovjere.

Sve informacije u vezi sa registracijom putem poreznog punomoćnika možete pronaći ovdje.

Nadalje, obračun PDV-a stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika sa sjedištem na teritoriji BiH utvrđuje UIO. U tom slučaju, strani prijevoznik pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (Obrazac SPP-PDV) koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Nadležni carinski organ, prilikom ulaska na teritoriju BiH, prema podacima iz Prijave iz stava (5) ovog člana (SPP-PDV) popunjava i stranom prijevozniku izdaje Potvrdu o obračunatom PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (Obrazac SPP-PDV UC). Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

Prije napuštanja teritorije BiH nadležni carinski organ stranom prijevozniku utvrđuje konačan obračun PDV na osnovicu utvrđenu na način propisan članom 2. Pravilnika, koji je detaljnije objašnjen u uvodnom dijelu teksta. Nakon toga, nadležni carinski organ izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV-a koji je obračunat stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV IC). Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

Strani prijevoznik putnika dužan je nadležnom carinskom organa predočiti dokaz o uplati PDV, u iznosu jednakom ukupnom iznosu utvrđenom u konačanom obračunom PDV izvršenoj sa pozivom na broj Potvrde najkasnije u momentu napuštanja teritorije BiH.

Napominjemo da se u slučaju kada strani prijevoznik nije registriran putem poreznog punomoćnika, uplata PDV-a  vrši na 2. Grupu uplatnih računa na koje se uplaćuju jednokratne uplate PDV-a iz Aneksa V, na način koji je propisan Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koji naplaćuje UIO (“Službeni glasnik BIH” broj 21/20), koji možete pronaći ovdje.