Obavijest – izmjena iznosa limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primjeniti jedinstvena carinska stopa

Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi propisana su u Carinskoj tarifi BiH za 2024. godinu, DIO I (Uvodne odredbe), Odjeljak II (Posebne odredbe), tačka B. Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi, glase, citiramo:

B. Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi

  1. Jedinstvena carinska stopa od 10% ad valorem primjenjuje se na robe, koje se nalaze u pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini ili koje se nalaze u ličnom prtljagu putnika.

Ova jedinstvena carinska stopa od 10% će se primjeniti, pod uslovom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 5.000 KM po pošiljci ili po putniku i pod uslovom da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe.

Jedinstvena carinska stopa se ne može primjenjivati za robe koje prema Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini podliježu obavezi obilježavanja akciznim markicama.

  1. Ako se radi o pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini, uvoz nije u komercijalne svrhe, ako su pošiljke povremene i sadrže robu isključivo namjenjenu vlastitoj upotrebi primaoca ili njegove porodice, a koja po svojoj vrsti i količini ne odražava bilo kakav komercijalni interes, te da ih pošiljalac šalje primaocu bez bilo kakvog plaćanja.

Ako se radi o robi sadržanoj u ličnoj prtljazi putnika, uvoz nije u komercijalne svrhe, ako se radi o robi koju putnik povremeno uvozi ili unosi prilikom dolaska iz inostranstva, a koja je isključivo namjenjena za vlastitu upotrebu putnika ili njegove porodice, ili za poklon, a koja po svojoj vrsti i količini ne ukazuje da se radi o uvozu u komercijalne svrhe.

  1. Jedinstvena carinska stopa neće se primjeniti na robu uvezenu pod uslovima iz tačke 1. i 2. ovih Pravila, ako primaoc pošiljke ili putnik, zahtijeva da se obračun uvoznih dažbina izvrši po carinskoj stopi propisanoj u Carinskoj tarifi za tu robu. U tom će se slučaju, uz uvažavanje odredbi o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina, obračunati uvozne dažbine po propisanoj stopi, za svu robu odnosno za cijelu pošiljku.”

Dakle, jedina izmjena u Pravilima za primjenu jedinstvene carinske stope koja su propisana u Carinskoj tarifi za 2024. godinu u odnosu na ista pravila koja su bila sadržana u ranijim Carinskim tarifama se ogleda samo u izmjeni iznosa limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primjeniti jedinstvena carinska stopa u tački 1. tih pravila (druga rečenica) tako da je umjesto ranijih  ”1.500 KM” sada propisano ”5.000 KM”.