Januar donio novi rast prihoda od indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje u januaru 2024. godine prikupila je 869 miliona KM indirektnih poreza, što je za 68 miliona KM ili 8,42 % više u odnosu na januar 2023. godine kada je prikupljeno 801 million KM.  

UIO je u januaru 2024. godine privredi vratila 168 miliona KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2024. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 700 miliona KM i veći su za 93 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU 2024. GODINE

 Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te u skladu sa odlukama Upravnog odbora UIO o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima. Tako je u januaru 2024. godine za finansiranje državnih institucija sa Jedinstvenog računa UIO raspoređen iznos od 83 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda raspoređen je entitetima i Brčko distriktu i to na način da je Federaciji BiH doznačeno 378 miliona KM, Republici Srpskoj 212 miliona KM i Brčko distriktu 21 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u januaru 2024. godine u poređenju sa januarom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.01. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 275 85 155 45 20 1
2023 226 89 127 43 18 0
% promjene 21,98 -3,65 21,86 6,04 10,18

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.