Odgoda plaćanja poreskog duga

Članom 35. stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (”Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 100/13)  propisano je da  plaćanje  iznosa  duga  po  osnovu  indirektnog  poreza  u  redovnom ili u periodu prinudne  naplate može se odgoditi ili  vršiti  u  ratama, u  skladu  sa  odredbama  propisanim  podzakonskim  aktima.

ZAHTJEVI ZA ODGOĐENO PLAĆANJE DUGA ILI PLAĆANJE DUGA U RATAMA PODNOSE SE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA ZA PRINUDNU  NAPLATU

Organizacione jedinice za prinudnu naplatu nadležne su za donošenje odluke o zahtjevu za odgođeno plaćanje i to:

 • Odsjek za prinudnu naplatu – kada je glavni dug preko 30.000 KM,
 • Grupe za prinudnu naplatu – kada je glavni dug ispod 30.000 KM.

Odredbama člana 23. stav (1) i (2) Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza plaćanje duga tokom redovnog ili perioda prinudne naplate, po zahtjevu dužnika, može se odgoditi ili platiti u ratama, uz ispunjenje propisanih uvjeta. Iznosi za koje je odobrena odgoda plaćanja ili plaćanje u ratama (u daljnjem tekstu: odgođeno plaćanje), ne uključujući naknadni teret prinude, podliježu obračunu zatezne kamate kako je propisano Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

Članom 24. stav (3) Pravilnika propisano je da najduži period odgode plaćanja iznosi jednu (1) godinu, a za plaćanje duga u ratama tri (3) godine.

1) ZAHTJEV ZA ODGOĐENO PLAĆANJE ILI PLAĆANJE U RATAMA

Forma zahtjeva nije propisana, ali je članom 25. Pravilnika navedeno šta isti treba da sadrži.

U skladu sa članom 25. Pravilnika zahtjev za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama treba da sadrži:

 • ime i prezime podnosioca/naziv firme, identifikacioni broj i adresu sjedišta/prebivališta za svrhe indirektnog oporezivanja podnosioca zahtjeva, a ukoliko postoji, i zastupnika;
 • razloge podnošenja zahtjeva za odgođeno plaćanje;
 • tačno navođenje vrste zahtjeva (odgoda plaćanja ili plaćanje duga u ratama), vremenskog perioda na koji se odgođeno plaćanja traži i datuma uplate odgođenog plaćanja (5. ili 20. u mjesecu);
 • ponuđeno sredstvo obezbjeđenja, kako je propisano u članu 26., a uzimajući u obzir odredbe člana 27. ovog Pravilnika,
 • mjesto, datum i potpis podnosioca.

2) DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

 Odredbama  člana 25. istog Pravilnika, propisano je da je dužnik uz zahtjev obavezan dostaviti:

 • izjavu o obezbjeđenju neopozive sveobuhvatne garancije banke ili druge finansijske institucije u skladu sa odredbom člana 25. navedenog Pravilnika;
 • dokumentaciju o zastupanju kako je propisano Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja (aktuelni izvod iz sudskog registra sa prilozima) i
 • svu ostalu dokumentaciju za koju smatra da je relevantna.

Ukoliko  iz opravdanih  razloga  dužnik nije u  mogućnosti  obezbijediti  garanciju iz  stava (1) ovog  člana  UIO može  prihvatiti  sljedeća  sredstva  obezbjeđenja  plaćanja,  prema  sljedećem  redosljedu prioriteta:

 • hipoteku,
 • zalog sa ili bez izmještanja pokretne imovine,
 • garanciju trećeg lica odnosno zajedničku garanciju trećeg lica i dužnika,
 • o ispunjenosti ekonomskih i pravnih uvjeta garancije odlučuje organ nadležan za  rješavanje zahtjeva za odgodu plaćanja. 

Kada je nemoguće obezbijediti  sveobuhvatnu  bankovnu  garanciju  uz  zahtjev  za  odgodu  plaćanja  neophodno je  podnijeti:

 • izjavu dužnika o nemogućnosti obezbjeđenja sveobuhvatne garancije banke ili  druge  finansijske  institucije,
 • b) procjenu imovine ponuđene u svrhu garancije  koju  je  izvršila specijalizirana  neovisna   firma ili stručnjak, dokaz o vlasništvu imovine, odnosno ukpliko se kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja nudi  nepokretna imovina originalni primjerak ZK izvatka,
 • bilans stanja  i  bilans  uspjeha  iz  prethodne godine i  izvještaj  revizora  ukoliko 
 • ukoliko se ukoliko se radi o imovini koja nije u vlasništvu dužnika, potrebno je obezbjediti izjavu odnosno suglasnost vlasnika imovine o davanju iste u zalog radi obezbjeđenja plaćanja duga

Ukoliko zahtjev  ne  ispunjava  formalne  uvjete  ili uz  njega  nije  podnesena  obavezna  dokumentacija UIO  će  od  podnosioca  zatražiti  da  kompletira  zahtjev  u  roku  od  10 dana,  uz  upozorenje da će, ukoliko  ne  dostavi  traženu  dokumentaciju  u  roku, zahtjev  biti  odbačen. 

Članom 25. Pravilnika stav (6) i stav (7) propisano je da se odluka o zahtjevu za odgođeno plaćanje se donosi u formi rješenja, te da se nakon odobravanja odgođenog plaćanja, odobreni uvjeti  ne mogu mijenjati.

Članom 28. stav (1) Pravilnika propisano je da se rješenjem kojim se odobrava  odgođeno  plaćanje utvrđuju uvjeti plaćanja, koji se mogu razlikovati od onih koje dužnik traži.

 

2a) GARANCIJA BANKE

 • Garancija banke ili druge finansijske institucije pokriva ukupan iznos duga za koji je odobreno odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama, uvećan za 25% i izdaje se na period najmanje 6 mjeseci duži od odobrenog perioda odgođenog plaćanja.
 • Garancija banke se dostavlja UIO u roku od 15 dana od dana prijema rješenja kojim se odobrava odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama. Ukoliko se garancija banke ne dostavi u propisanom roku rješenje se smatra ukinutim, o čemu se ne donosi posebna odluka.
 • Dužnici čiji je glavni dug manji od 5.000 KM, izuzimaju se od obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za odgođeno plaćanje.
 • Uprava za indirektno oporezivanje ima propisan obrazac garancije za odgodu plaćanja odnosno plaćanje duga u ratama.

Postupak naplate duga iz garancije

 • Od finansijske institucije kao davaoca garancije se traži da plati dug do visine iznosa utvrđenog garancijom ili dugom, a u toku roka za plaćanje u okviru perioda prinudne naplate;
 • Ako finansijska institucija koja je izdala garanciju ne plati dug po pozivu UIO u propisanom roku, UIO će nastaviti naplatu iz ukupne imovine davaoca garancije.

2b) ZALOG POKRETNE ILI NEPOKRETNE IMOVINE

 • Ukoliko je odobreno odgođeno plaćanje duga koji je obezbijeđen zalogom na imovini dužnika ili trećeg lica, isti su u obavezi da na prvi poziv UIO pristupe zaključenju ugovora o zalogu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja dužniku, u protivnom se rješenje o odgođenom plaćanju smatra ukinutim, o čemu se ne donosi posebna odluka.

O ispunjenju ekonomskih i pravnih uvjeta ponuđenog sredstva obezbjeđenja odlučuje organ nadležan za rješavanje zahtjeva za odgođeno plaćanje.

 • Kada je sredstvo obezbjeđenja nepokretna imovina nakon zakjučenja ugovora o zalogu Upravi je potrebno dostaviti odluka suda o registriranoj hipoteci na ponuđenu nekretninu i ZK izvadak iz kojeg se vidi uknjižena hipoteka od strane založnog dužnika, u protivnom rješenje kojim se odobrava odgoda plaćanja duga se automatski ukida.
 • Nakon zaključenja ugovora o zalogu pokretne imovine UIO vrši registraciju zaloga u Registru zaloga pri Ministarstvu pravde BiH, a u skladu sa Pravilnikom o zalozima.

Postupak naplate duga iz garancije – zaloga

 • Ukoliko se plaćanje ne izvrši po isteku odobrenog perioda, dužni iznos će se u cijelosti naplatiti aktiviranjem garancije u sudskom izvršnom postupku i svih drugih instrumenata prinudne naplate.
 • Sredstvo obezbjeđenja se oslobađa nakon namirenja ukupnog iznosa duga za koji je odobreno odgođeno plaćanje, a koji je obezbjeđen tim sredstvom ili nakon gašenja duga.

3) ADMINISTRATIVNE TAKSE UZ ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I PLAĆANJE U RATAMA

         Prilikom podnošenja zahtjeva za odgađanje plaćanja indirektnih poreza ili plaćanje u ratama,

        podnosilac   zahtjeva je dužan priložiti sljedeće uplatnice za administrativne takse:

 1. Taksu na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
 • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722801,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija – šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake, broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa.
 1. Taksu za ostala rješenja koja se donose u redovnom upravnom  postupku iz tarifnog broj 84 u iznosu od 20,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
 • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija – šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati na broj:

 • Odsjek za prinudnu naplatu: 051 335 311, 051 335 372, 051 335 313;
 • Grupa na prinudnu naplatu Rgionalnog centra Banja Luka 051 212 492;
 • Grupa na prinudnu naplatu Rgionalnog centra Sarajevo 033 246 069;
 • Grupa na prinudnu naplatu Rgionalnog centra Mostar 036 356 801;
 • Grupa na prinudnu naplatu Rgionalnog centra Tuzla 035 368 032;