Registracija obveznika

Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).
Dana 21.09.2016. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 68/16).

Pripadajući obrasci uz Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12 i 68/16):

Obrasci

 

 

 

 

 

 

Registraciju obveznika indirektnih poreza vrši Sektor za poreze Uprave za indirektno oporezivanje.
Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Uz zahtjev za registraciju neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za PDV

U prilogu zahtjeva, lice koje podliježe obavezi PDV, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji ):
*** NAPOMENA: Ukoliko se traži registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po više osnova, dokumentacija koja je zajednička podnosi se samo u jednom primjerku.

(1) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o PDV-u, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju shodno članu 44. i članu 61. Zakona o PDV-u, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravno lice:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) lična karta vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
  • 4) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;
  • 5) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina;
  • 6) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina i
  • 7) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu.
 • b) fizičko lice – preduzetnik i fizičko lice građanin:
  • 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičkog lica – građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u;
  • 2) lična karta podnosioca zahtjeva;
  • 3) uvjerenje/potvrdu o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, (osim fizičkog lica – građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u);
  • 4) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) ili drugi dokaz o otvorenom transakcijskom računu za fizičko lice građanina koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu, određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;
  • 5) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za fizičko lice-preduzetnika, stranog državljanina i
  • 6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva fizičkog lica-preduzetnika, stranog državljanina.
 • c) U zavisnosti od vrste registracije, uz zahtjev za registraciju za PDV, lice je dužno dostaviti i:
  • 1) dokaz o sticanju prava na raspolaganje dobrima, za slučajeve registracije lica (član 57. stav (12) Zakona o PDV-u);
  • 2) posljednji bilans uspjeha povezanih lica ili konsolidovani bilans uspjeha za slučajeve zajedničke registracije lica (član 59. Zakona o PDV-u);
  • 3) ugovor o zakupu, za registraciju lica koje iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje) prema članu 57. stav (1) i članu 61. stavovi (1), (2), (3) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju lica koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u, te za  registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;
  • 5) uvjerenje nadležnog organa da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivrednom obradom posjeda, za registraciju lica prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u;
  • 6) pismenu suglasnost zakupca, za dobrovoljnu registraciju za PDV na već ustanovljene zakupe, za registraciju lica prema članu 61. stav (3) Zakona o PDV-u;
  • 7) ugovor o kupoprodaji objekta, za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;
  • 8) ugovor o izgradnji objekta, a za registraciju lica prema članu 61. stav (4) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji objekta za lice koje vrši prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članu 4. stav (3) tačka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema članu 57. stav (1) i članu 44. stav (6) Zakona o PDV-u.
 • d) Za registraciju prema članu 60. Zakona o PDV-u :
  • 1) ugovor o zastupanju sa poreznim punomoćnikom i punomoć sa podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;
  • 2) ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;
  • 3) dokumenta o upisu u registar domicilnog nadležnog organa, zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u BiH;
  • 4) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane državljane i
  • 5) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.
Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja

U prilogu zahtjeva, registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji):

 • a) pravna lica - rješenje nadležnog suda, a za ostala lica rješenje drugog nadležnog organa, za obavljanje djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja;
 • b) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
 • c) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;
 • d) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
 • e) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina.
 • f) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina;
 • g) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u: c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 13-14 sati svaki dan 051/335-196.
Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za međunarodnu špediciju

U prilogu zahtjeva, registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje i međunarodnu špediciju, radi obavljanja poslova zastupanja pred carinskim organima za poduzimanje radnji i postupaka predviđenih carinskim propisima, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji):

 • a) Certifikat/licenca o ispunjenosti uvjeta za obavljanje poslova međunarodne špedicije izdato od nadležnog organa, u skladu sa propisima koji reguliraju tu oblast;
 • b) certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima.
 • (2) Ukoliko se registracija i upis u Registar traži za poslovnu jedinicu, podnosi se i certifikat/licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova međunarodne špedicije za tu poslovnu jedinicu i certifikat ili odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena u poslovnoj jedinici na tim poslovima.
 • (3) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije lica koje u svoje ime i za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenit će se drugi dokazi (rješenje nadležnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije, certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima), u skladu sa propisima nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH.
 • (4) Da bi lice iz ovog člana moglo biti registrovano za obavljanje međunarodne špedicije, mora ispuniti uslove i za registraciju po osnovu obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.
Dokumentacija koja se podnosi za registraciju obveznika akcize

(1) Obveznik akcize uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravno lice - proizvođač i/ili uvoznik:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;
  • 4) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina i
  • 5) prijavu proizvodnog pogona za pravno lice – proizvođača akciznih proizvoda.
 • b) fizičko lice - preduzetnik:
  • 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH;
  • 3) ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i
  • 4) prijavu proizvodnog pogona i skladišta akciznih proizvoda i sirovina.
 • c) Pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;
  • 3) ugovor o vršenju usluge proizvodnje akciznih proizvoda;
  • 4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;
  • 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina;
  • 6) prijavu proizvodnog pogona za proizvođača akciznih proizvoda koji vrši uslugu proizvodnje.
 • d) Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za obavljanje djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;
  • 3) izjavu o namjeri nabavke akciznih proizvoda od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize;
  • 4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, odnosno ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i
  • 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda.
 • e) pored gore navedenih dokumenata, lice iz tačke a) do d) je dužno uz zahtjev dostaviti u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji i sljedeće:
  • 1) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;
  • 2) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH za odgovorno lice stranog državljanina i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-strane državljane;
  • 3) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina.
 • f) preuzete firme
  • 1) ako je firma preuzeta od fizičkog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte prethodnog vlasnika;
  • 2) ako je firma preuzeta od pravnog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar, prethodnog vlasnika.
 • (2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) alineja 4) ovog člana, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

(2) Izuzetno, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA :

- preuzete firme:

 • Ako je firma preuzeta od fizičkog lica uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu kopiju lične karte prethodnog vlasnika,
 • Ako je firma preuzeta od pravnog lica uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, prethodnog vlasnika.

- pravno lice, koje vrši promet za poznatog kupca:

 • Izuzetno, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.

Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Svoj status i osnov po kome ste registrirani i upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza možete provjeriti ovdje.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon u periodu od 12-14 sati svaki dan 051/335-196.