Царински поступци

Царински прописи примјењују се јединствено на царинском подручју БиХ које обухвата територију БиХ укључујући територијалне воде, унутрашње воде и ваздушни простор БиХ. Царинско подручје БиХ ограничено је царинском линијом која је идентична с границом БиХ.

Проток роба у БиХ је слободан, с тим што се не искључују забране или ограничења промета роба које угрожавају јавну политику, јавни морал, јавну сигурност, здравље људи, животиња и биљака, затим национално богатство од умјетничке, историјске или археолошке вриједности, те индустријско-комерцијалну својину или елиминисање опојних дрога и отпадних материја.

Роба која се увози мора бити у складу са стандардима и техничким и квалитативним нормама прописаним или признатим као услов за њихово стављање у промет и/или употребу у Босни и Херцеговини, укључујући и стандарде ентитета. Санитарна, ветеринарска, фитопатолошка, еколошка и контрола квалитета увезене робе обавезне су у складу са посебним прописима. Роба чији је промет забрањен у Босни и Херцеговини не може бити увезена или привремено увезена.

Поступком извоза допушта се да бх. роба напусти царинско подручје БиХ. Извоз укључује примјену извозних радњи и поступака укључујући и мјере трговинске политике, а ако је прописано и наплату извозних дажбина.

Поступком провоза дозвољава се кретање од једног до другог мјеста унутар царинског подручја БиХ роби која није бх. роба, а да она не подлијеже плаћању увозних и других дажбина или мјерама трговинске политике.

Кориштење било којег царинског поступка с економским учинком условљено је одобрењем које издају царински органи.

Пријављивање робе царини значи обавјештавање царинских органа, на прописани начин, о приспијећу робе у царински уред или на било које друго мјесто које је одређено или одобрено од стране царинских органа, а пуштање робе значи радњу којом царински органи стављају робу на располагање за оне сврхе које су предвиђене царинским поступком у који је роба стављена.

Стављање робе у слободан промет

 

 

Транзит (Провоз)

Поступак провоза је царински поступак који се користи како би се олакшало кретање између двије тачке јединственог царинског подручја, преко другог царинског подручја, или између два или више царинских подручја, без наплате царине или других дажбина, али под условом да се испуне сви прописани захтјеви који се односе на рокове, осигурање, царинска обиљежја и слично.

Поступком  провоза дозвољава се кретање од једног  до другог  мјеста унутар царинског подручја БиХ:

 1. стране робе (роби која није бх. роба), а да та роба не подлијеже плаћању увозних и других дажбина и примјени мјера трговинске политике;
 2. домаће робе (бх. роба), у случајевима и под условима утврђеним проведбеним прописима, а с циљем спречавања да се, у погледу производа који су обухваћени извозним мјерама или који имају погодности од тих мјера, врши избјегавање или неоправдано стицање користи од таквих мјера.

Царинске формалности код кретања робе у поступку провоза обављају се:

 1. Под покрићем различитих папирних документа у зависности од врсте транспорта:
 • ТИР карнета (ТИР Конвенције) под условом да је такво кретање:
  • почело или ће се завршити ван БиХ; или
  • да се односи на пошиљке роба које се истоварају у царинском подручју БиХ, а које се превозе заједно с другом робом која треба да се истовари у другој земљи;
  • извршено између два мјеста у БиХ кроз подручје друге земље.
 • АТА карнета (АТА Конвенције) који се користи као провозни документ.
 • Обрасца Јединствене царинске исправе (ЈЦИ), обрасца ЦИМ товарног листа, авионског товарног листа, поморског товарног листа, НАТО 302 обрасца и слично.
 • Под покрићем сваког другог документа предвиђеног међународним споразумом који је прихватила БиХ.
 1. Примјеном система за електронски пренос података.

У циљу убрзања протока роба преко граница и поједностављења у трговини робом, Европска комисија, укључујући све земље ЕУ, ЕФТА земље (Швајцарска, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд), Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске и земље кандидати за чланство у ЕУ (Република Србија, Република Сјеверна Македонија и Република Турска) су развиле електронски систем за поступак провоза, који се назива нови компјутеризовани транзитни систем (НЦТС), који омогућава да се све царинске провозне формалности између царине и привредних субјеката одвијају помоћу технике за електронску обраду података, тј. електронским преносом података.“

Поједностављење царинских поступака представља одступање од уобичајених - редовних поступака са циљем да се поједностави извођење истих, смање трошкови за царинску службу и привреду, убрзају поступци и проток роба, растерете царински потенцијали, пренесу одговорности на имаоце одобрења, смање грешке у провођењу царинских поступака и унаприједи сарадња са привредним субјектима.

Непотпуна царинска пријава
Пријава робе на темељу фактуре
Овлаштени извозник

Као доказ о плаћеној административној такси, уз захтјев се обавезно прилажу оригиналне уплатнице, попуњене како слиједи:

 • 1. Сврха дознаке: захтјев за стицање статуса овлашћеног извозника (тарифни број 83)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722801
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000
 • 2. Сврха дознаке: издавање одобрења за стицање статуса овлашћеног извозника (тарифни број 92)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
  •  Износ: 100,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722810
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000

Уз захтјев за измјену и допуну Одобрења за стицање статуса овлаштеног извозника из Босне и Херцеговине, прилажу се оригиналне уплатнице, попуњене како слиједи:

 • 1.Сврха дознаке: измјене и допуне Одобрења (тарифни број 83)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста прихода: 722801
 •  2. Сврха дознаке: измјене и допуне Одобрења (тарифни број 84)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста прихода: 722802

Напомена: остали подаци на уплатницама су исти као и горе наведени подаци.

Захтјев и пратећу документацију потребно је доставити на адресу:
Управа за индиректно опорезивање БиХ
Сектор за царине
Бана Лазаревића бб
78 000 Бања Лука

Овлашћени привредни субјекат - АЕО

 

ШТА ЈЕ АЕО?

Раст глобалне трговине и све веће безбједносне пријетње међународном кретању роба приморале су царинске администрације да фокус својих активности више усмјере на осигурање трговинских токова у погледу аспеката безбједности и заштите.

Препознајући овај развој догађаја, Свјетска царинска организација је 2005. године израдила Оквир стандарда (енг. WCO Framework of Standards – SAFE) за осигурање и олакшање глобалне трговине. У поменути оквир укључено је неколико стандарда који могу помоћи царинским администрацијама у суочавању са новим изазовима. Развој програма овлашћеног привредног субјекта (енг. Authorized Economic Operator – AEO) је његов кључни дио.

Свјетска царинска организација АЕО субјекта дефинише „као страну укључену у међународно кретање робе у било којој функцији који је за то добио одобрење националне царинске администрације и који се придржава стандарда Свјетске царинске организације или одговарајућих стандарда безбједности ланца снабдијевања“. АЕО субјекти укључују, између осталих, произвођаче, увознике, извознике, шпедиције, превознике, организаторе збирног транспорта, посреднике, луке, аеродроме, оператере терминала, складишта/складиштаре и дистрибутере".

АЕО концепт овлашћеног привредног субјекта се заснива на партнерству између царине и привредних субјеката. Њихов однос је заснован на принципима међусобне транспарентности, коректности, правичности и одговорности. Привредни субјекти који добровољно испуњавају одређене критеријуме, блиско сарађују са царинским органима како би остварили заједнички циљ - безбједност ланца снабдијевања, уз уживање широког спектра погодности.

КО МОЖЕ ПОСТАТИ АЕО?

Сваки привредни субјект са сједиштем у царинском подручју БиХ или ван БиХ под одређеним условима, а који је дио међународног ланца снабдијевања и укључен је у пословне активности повезане са радом царинског органа, може поднијети захтјев за добијање АЕО статуса.

АЕО статус се може додијелити сваком субјекту који испуњава сљедеће заједничке критерије:

 • Придржавање царинских и пореских прописа;
 • Задовољавајући систем вођења евиденције;
 • Финансијска ликвидност; и
 • Стандарди безбједности и заштите.

ВРСТЕ АЕО

АЕО програм обухвата економске оператере којима су одобрена сљедећа поједностављења:

 • Подручје царинских поједностављења (АЕОС);
 • Подручје безбједности и заштите (АЕОС); и
 • Комбиновано поједностављење (АЕОФ), ако оператер испуњава услове за добијање и АЕОЦ и АЕОС.

ПОГОДНОСТИ АЕО ПРОГРАМА

 • Мање физичких и документарних контрола;
 • Давање предности пошиљкама одабраним за контролу;
 • Могућност избора мјеста контроле;
 • Лакше одобравање поједностављених царинских поступака;
 • Могућност претходног обавјештавања везаног за контроле у погледу бебједности и заштите;
 • Могућност нижег износа гаранције за транзит;
 • Бољи односи са царинским органом;
 • Побољшана безбједност и комуникација међу партнерима у ланцу снабдијевања;
 • Међусобно признавање АЕО програма (МРА) – лакши приступ тржишту и ост.

ГДЈЕ ПОДНИЈЕТИ ЗАХТЈЕВ ЗА АЕО СТАТУС?

Управа за индиректно опорезивање
Средишњи уред
Сектор за царине - Одсјек за поједностављене царинске поступке и овлаштене привредне субјекте
78000 Бања Лука, Бана Лазаревића бб

Контакт: aeo@uino.gov.ba

ПРАВНИ ОСНОВ

 • Члан 7. и 8. Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 58/15);
 • Члан 23. до 42. Одлуке о спровођењу Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 13/19, 54/19, 21/20,47/21, 49/21, 4/22 и 23/22);
 • Члан 3., члан 25.-27. и Анеx ИИИ Додатног ЦЕФТА Протокола 5;
 • Одлука ЦЕФТА Заједничког одбора број 1/2019 о успостављању поступка валидације, узајамног признавања државних програма овлашћених привредних субјеката ЦЕФТА страна у погледу безбиједности и заштите (АЕОС) (''Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, бр.4/21);
 • Одлука ЦЕФТА  Заједничког одбора број 2/20 о успостављању заједничког логотипа за овлашћене привредне субјекте ЦЕФТА страна

АЕО ЛОГО

Ималац АЕО одобрења користи заједнички логотип прихваћен у свим ЦЕФТА странама.

АТА карнет

 

ТИР карнет
Овлашћени пошиљалац и овлаштени прималац

Путнички и поштански промет:

Путнички промет

Уколико путујете преко граничних пријелаза у БиХ требате бити упознати са слиједећим правима и обавезама које имате као физичка лица која прелазе царинску линију:

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се лични пртљаг путника, те роба некомерцијалног карактера у личном пртљагу путника коју путници уносе са собом из друге државе у прописаној врсти, количини и вриједности.

„Лични пртљаг“ је сав пртљаг који путник пријави надлежном царинском органу при уласку у царинско подручје Босне и Херцеговине, као и сваки други пртљаг којег накнадно предочи царинском органу након доласка у то подручје, под условом да може доказати да је наведени пртљаг истовремено приликом одласка из друге државе предао превознику као свој лични пртљаг ради превоза у Босну и Херцеговину.

„Роба некомерцијалног карактера“ је роба за коју се одређени царински поступак захтијева повремено и чија врста и количина указују на то да је намијењена за приватну, личну или употребу у домаћинству примаоца или лица које је уноси или је јасно да се ради о поклонима,

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се уз сљедећа количинска ограничења по путнику и дану:

 1. дуван и дувански производи:
  1. до 200 цигарета, или
  2. до 100 цигарилоса (цигарилоси су цигаре тежине до 3 грама по комаду), или
  3. до 50 цигара, или до 250 грама дувана за пушење, или
  4. одговарајућа пропорционална комбинација количине наведених дуванских производа,
 2. алкохол и алкохолна пића:
  1. с учешћем алкохола већим од 22% волумена, или неденатурисани етилни алкохол с учешћем алкохола од 80% волумена и више: 1 литра, или
  2. с учешћем алкохола 22% волумена и мање: 2 литре, или
  3. одговарајућа пропорционала комбинација количине наведеног алкохола и пића,
 3. мирно вино: 4 литре,
 4. пиво: 16 литара.

Путници до 17 година нису ослобођени од плаћања увозних дажбина на дуван и дуванске производе, алкохол и алкохолна пића, мирно вино  и пиво.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина на осталу робу некомерцијалног карактера ограничава се на предмете у вриједности до 600,00 конвертибилних марака по путнику и дану, независно од врсте превозног средства којим путник путује.

Посебна напомена: Путници млађи од 17 година немају право да увозе робе наведене под тачком 2 и 3.

Информације грађанима и путницима

Сва роба унесена у царинско подручје Босне и Херцеговине подлијеже мјерама царинског надзора и провјере од тренутка њеног уласка у царинско подручје, без обзира да ли се ради о роби која подлијеже обавези плаћања царине или не. То значи да су босанскохерцеговачки и страни држављани дужни пријавити царинском службенику робу коју носе са собом приликом преласка царинске границе.У путничком промету се примјењује поједностављени начин пријављивања робе, с тим да царински службеник утврђује да ли се стварно уноси роба која је и пријављена, да ли унос робе подлијеже обрачуну и плаћању увозних дажбина и зависно о томе одређује даљње поступање са робом.
Уколико за робу, коју путник уноси у приватне сврхе, није предвиђено ослобађање од плаћања увозних дажбина, на граничном прелазу је могуће обавити обрачун и наплату увозних дажбина у скраћеном поступку, осим за робу која подлијеже обавезној годишњој регистрацији, под слиједећим условима:

 • да робу путник носи са собом,
 • да вриједност робе не прелази износ од 5000 КМ,
 • да се роба царини по јединственој царинској стопи

Правила о јединственој царинској стопи саставни су дио Царинске тарифе и гласе, цитирамо:

 1. Јединствена царинска стопа од 10 % ад валорем примјењује се на робе, које се налазе у пошиљкама које шаљу физичка лица из иностранства физичким лицима у БиХ или које се налазе у личном пртљагу путника.
 2. Ова јединствена царинска стопа од 10% ће се примјенити, под условом да царинска вриједност робе која подлијеже плаћању увозних дажбина не прелази 5000 КМ по пошиљци или по путнику и под условом да се не ради о увозу у комерцијалне сврхе. Јединствена царинска стопа се не може примјењивати за робе које према Закону о акцизама у Босни и Херцеговини подлијежу обавези обиљежавања акцизним маркицама.
 3. Ако се ради о пошиљкама које шаљу физичка лица из иностранства физичким лицима у БиХ, увоз није у комерцијалне сврхе, ако су пошиљке повремене и садрже робу искључиво намијењену властитој употреби примаоца или његове породице, а која по својој врсти и количини не одражава било какав комерцијални интерес, те да их пошиљалац шаље примаоцу без било каквог плаћања. Ако се ради о роби садржаној у личном пртљагу путника, увоз није у комерцијалне сврхе, ако се ради о роби коју путник повремено увози или уноси приликом доласка из иностранства, а која је искључиво намјењена за властиту употребу путника или његове породице, или за поклон, а која по својој врсти и количини не указује да се ради о увозу у комерцијалне сврхе.
 4. Јединствена царинска стопа неће се примјенити на робу увезену под условима из тачке 1. и 2. ових Правила, ако прималац пошиљке или путник, захтјева да се обрачун увозних дажбина изврши по царинској стопи прописаној у Царинској тарифи за ту робу. У том ће се случају, уз уважавање одредби о ослобађању од плаћања увозних дажбина, обрачунати увозне дажбине по прописаној стопи, за сву робу односно за цијелу пошиљку.

Путник може захтијевати да се при царињењу примјени стопа према Царинској тарифи БиХ, у ком случају се упућује на провођење редовног поступка царињења у унутрашњој царинској испостави. Уколико путник носи са собом робу поријеклом из земље са којом БиХ има потписан Уговор о слободној трговини, по захтјеву путника се може примјенити повлаштени третман на робу, сходно одредбама уговора, с тим да вриједност робе, личног пртљага не прелази 2.400 КМ, а уколико се ради о посланим пошиљкама, вриједност не прелази 1.000 КМ.

Када је у питању поштански промет, из цитираних Правила јасно произилази да се јединствена царинска стопа од 10 % ад валорем, примјењује само на робе које се налазе у пошиљкама које шаљу физичка лица из иностранства физичким лицима у БиХ, под условом да царинска вриједност робе која подлијеже плаћању увозних дажбина не прелази 5000 КМ по пошиљци, ако су пошиљке повремене и садрже робу искључиво намијењену властитој употреби примаоца или његове породице, а која по својој врсти и количини не одражава били какав комерцијални интерес, те да их пошиљалац шаље примаоцу без било каквог плаћања. Када нису испуњени услови за примјену јединствене царинске стопе или када прималац пошиљке захтијева, обрачун увозних дажбина врши се по царинској стопи прописаној у Царинској тарифи за ту робу.

Забране и ограничења уноса роба у путничком промету

Према члану 1. Закона о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/98 и 35/04), проток роба је слободан, с тим што се не искључују забране или ограничења промета роба које угрожавају јавну политику, јавни морал, јавну сигурност, здравље људи, животиња и биљака, затим национално богатство од умјетничке, историјске или археолошке вриједности, те индустријско-комерцијалну својину или елиминисање опојних дрога и отпадних материја.

У путничком промету, путницима је забрањено да уносе и износе поједине робе, међутим према важећим прописима који регулишу ту област могуће је преносити преко границе исту само уз посједовање прописаних дозвола, или и у прописаној количини, а то се првенствено односи на:

 • робу комерцијалног карактера
 • оружје, муниције и експлозив (спортско, ловачко, војно)
 • културна добра, антиквитете и умјетничка дјела од историјског и другог значаја
 • опојне дроге, прекурсоре, отрове и друге опасне материје
 • ефективни страни новац, вриједносне папире и вриједноснице
 • заштићене биљне и животињске врсте
 • лијекове
 • живе животиње, укључујући кућне љубимце
 • биље преко границе
 • материјале чији је садржај штетан утицај за добро и интересе земље.

Кад се користи појам "царински поступци са економским учинком", подразумијева се да се примјењују на сљедеће аранжмане:

 • царинско складиштење
 • унутрашњу обраду
 • обраду под царинском контролом
 • привремени увоз
 • спољну обраду.

Кориштење било којег царинског поступка са економским учинком условљено је одобрењем које издају царински органи.

Привремени увоз

 

ОСТАЛА ЦАРИНСКА ОДОБРЕНА ПОСТУПАЊА ИЛИ УПОТРЕБА

Царински одобрено поступање или употреба значи:

(а)  стављање робе у царински поступак;

(б)  улазак робе у слободну зону или слободно складиште;

(ц)  поновни извоз робе из царинског подручја БиХ;

(д)  уништење робе;

(е)  уступање робе надлежном органу.

ПРИВРЕМЕНИ СМЈЕШТАЈ РОБЕ

До тренутка док јој се не одреди царински одобрено поступање или употреба, роба показана царини, након таквог показивања, има статус робе у привременом смјештају.

Роба у привременом смјештају смјешта се само на мјестима која одобре царински органи и према условима које пропишу ти органи.

Царински органи могу захтијевати од лица које је у посједу робе да положи гаранцију с циљем осигуравања плаћања било каквог царинског дуга који би могао настати у складу с законом.

ПОНОВНИ ИЗВОЗ, УНИШТЕЊЕ И УСТУПАЊЕ РОБЕ

Роба која није бх. роба може се:

(а) поновно извести из царинског подручја БиХ;

(б) уништити;

(ц) уступити надлежном органу када је таква могућност предвиђена важећим прописима.

Поновни извоз, када је то потребно, укључује примјену радњи и поступака предвиђених за робу која напушта царинско подручје БиХ, укључујући и мјере трговинске политике.

Уступање робе врши се у складу с важећим прописима. Уништење или уступање робе не повлачи било какве трошкове за надлежни орган. Отпадном материјалу или остацима који настану приликом уништења робе одређује се царински одобрено поступање или употреба прописана за робу која није бх. роба.

Слободне зоне:

Слободне зоне
Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли