Нови компјутеризовани провозни (транзитни) систем (New Computerised Transit System-NCTS) је трансевропски царински информатички систем, који омогућава размјену података између царинских органа и привредних субјеката системом електронске размјене података. Електронске поруке замјењују разне папирне документе и одређене формалности царинског провозног поступка. Царински провозни поступак омогућава кретање робе у оквиру истог или различитог царинског подручја, без наплате царине и других дажбина које се могу примијенити на увезену или извезену робу без примјене мјера трговинске политике, а под условом да се испуне сви захтјеви који се односе на осигурање у поступку провоза, рокове, пломбе и слично.

Новим царинским прописима у Босни и Херцеговини (Закон о царинској политици у Босни и Херцеговини, ''Службени гласник БиХ'', број 58/15 и Одлука о спровођењу Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини, ''Службени гласник БиХ'', број: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22  и 6/23), који су у примјени у БиХ од 01.08.2022. године, прописана је могућност провођења царинских формалности кориштењем система електронске размјене података за поступак провоза.

NCTS је први трансевропски електронски систем у области царине, који је имплементиран у царинском подручју БиХ 01.08.2022. године, уз дигитално потписивање докумената квалификованим електронским потписом. Управа за индиректно опорезивање је имплементирала модернизовани систем, НЦТС фаза 5, прилагођен за примјену на националном нивоу са пратећим модулима: за електронско управљање осигурањима у поступку провоза, анализу ризика и поједностављења у поступку провоза.

NCTS је тренутно у употреби на подручју 36 земаља које су потписнице Конвенције о заједничком провозном поступку, 1987. године (CTC Konvencija) и Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом (САД или ЈЦИ Конвенција) - ЕУ-CTC Земље (земље заједничког провоза): 27 држава чланица Европске уније, земље ЕФТА-е: Швајцарска, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, Република Србија, Сјеверна Македонија, Република Турска и Украјина.

Систем NCTS омогућава размјену података у електронском смислу тзв. ''царину без папира'', односно олакшано кретање робе између земаља чланица Конвенције и убрзани проток робе преко граница евидентирањем MRN броја (Master reference number) провозне декларације, без дужег задржавања на границама. То омогућава да једном поднесена царинска декларација за поступак провоза и осигурање за поступак провоза испрати цијели ток транспорта, при чему се у сваком тренутку кретања робе у поступку провоза може знати гдје се роба налази.

Примјеном NCTS-а на међународном нивоу од дана када Босна и Херцеговина постане потписница Конвенције о заједничком провозном поступку,  може се очекивати значајно побољшање кретања робе преко граница уз смањену папирологију, ефикасније и поједностављено царинско и пословно окружење у трговини робом.

Техничка документација за NCTS

Документи потребни за развој НЦТС апликација привредника, а који садрже структуру порука, потребне функционалности, те правила и услове на основу којих ће бити могућа размјена порука између софтвера привредника и националне апликације за нови компјутеризовани транзитни систем на основу функционалне спецификације за НЦТСП5.