Примједбе на рад

У циљу да се осигура максимална професионалност и транспарентност у раду сваког запосленог у Управи за индиректно опорезивање, обавјештавамо све обвезнике индиректних пореза, као и све грађане у Босни и Херцеговини, који су незадовљни радом службеника УИО, непримјереним понашањем или незаконитим поступањем истих, да имају могућност подношења примједби и електронским путем на е-маил адресу:

primjedbe@uino.gov.ba

Одсјек за професионалне стандарде, као надлежна орагизациона јединица у Управи за индиректно опорезивање, провјериће сваку запримљену примједбу на начин да ће иста бити обрађена стручно, непристрасно и ефикасно.

Кодекс понашања

Управа за индиректно опорезивање донијела је Кодекс понашања запослених у УИО дана 27.06.2006. године.
Правни основ за доношење Кодекса понашања су Закон о управи и Закон о Управи за индиректно опорезивање.
Кодекс понашања се заснива на препорукама Арусха Декларације и Ревидиране Арусха Декларације, те Упутству WЦО (Свјетске царинске организације) о самопроцјени интегритета, Моделу кодекса понашања WЦО и Водичу за унапређење интегритета као помоћним инструментима Арусха Декларације.

Кодекс понашања третира сва релевантна подручја рада запослених у УИО:

 • Одговорност запослених, руководилаца и саме институције
 • Односи са странкама и грађанима
 • Примање поклона, гостопримства и других бенефиција
 • Непристрасност, избјегавање сукоба интереса и неспојивости
 • Понашање везано за новчана средства
 • Повјерљивост и коришћење службених информација
 • Употреба имовине УИО
 • Радно окружење

Као основна начела понашања запослених у УИО Кодекс промовише ПОШТЕЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ДОСТОЈАНСТВО, НЕПРИСТРАСНОСТ, ПАЖЊУ.

Кодекс је изузетно ефикасан инструмент за унапређење дигнитета службе, али његова пуна искоришћеност се постиже само активним судјеловањем клијената УИО у његовој примјени.
Ако јавност не зна што може и треба очекивати од Управе као институције и на који начин се може исказати примједба на понашање запослених, изостаће квалитетна повратна информација руководству УИО, а самим тим и могућност да се поправљају грешке у раду.

Поштовани посјетиоци наше интернет странице, царински и порески обвезници, уколико имате оправдане примједбе на рад наших запослених искористите могућности које вам је директор УИО ставио на располагање доносећи овај Кодекс.

Све информације о томе на који начин можете исказати вашу примједбу садржане су у Правилнику о поступку рјешавања примједби.

Подстицањем јавности да учествује у оцјени рада Управе обезбјеђује се трајан и поуздан мониторинг, а самим тим и мотивација запослених да теже вишим стандардима у раду и понашању.

Кодекс понашања успоставља начела стандарда понашања и поставља јасне смјернице о томе шта се очекује у одређеним ситуацијама; даје смјернице о начелима која се требају примијенити у непредвиђеним околностима; успоставља систем декларација које чувају интегритет УИО и њених запослених; идентификује санкције које се примјењују у случају непридржавања постављених правила понашања.

Основне препоруке Кодекса везано за одговорности запослених су:

 • користити вријеме продуктивно и на одговарајући начин,
 • придржавати се постојећих регулатива,
 • поступати љубазно,
 • обављати дужности са интегритетом, поштењем и непристрасношћу,
 • обезбиједити изјаве и извјештаје који се траже у Кодексу,
 • чувати службене информације и користити повјерена средства на одговарајући начин.

Високи етички и професионални стандарди, добри услови рада, мотивација и обученост запослених основни су предуслови ефикасном убирању прихода. Сви ови елементи чине цјелину на којој се гради дигнитет институције.

Постизање ових циљева није ствар културолошких навика, нити постоје средине које су предодређене за неке врсте понашања.

Дигнитет институције ствара се дуготрајним свјесним напорима и сталним промовисањем највиших вриједности у раду и понашању.

Јасна и квалитетна законска рјешења, те добре практичне препоруке које даје Кодекс знатно ће олакшати настојања у том правцу.