Промјена акцизе на духанске прерађевине за 2024. годину

29.12.2023 | Новости

Достава пописних листа и уплата разлике акцизе према Одлуци о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и износа акцизе на дуван за пушење за 2024. годину.

Подсјећамо све пореске обвезнике и друга лица која се баве прометом цигарета и дувана за пушење да је Одлуком о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и износа акцизе на дуван за пушење за 2024. годину (“Службени гласник БиХ”, број: 87/23)  регулисано да ће се од 01. 01. 2024. године на цигарете и дуван за пушење плаћати сљедеће акцизе:

   –  пропорционална акциза по стопи од 42% малопродајне цијене цигарета;

   –  специфична (фиксна) акциза у износу од 1,65 КМ за паковање од 20 комада цигарета;

    – акциза на дуван за пушење у износу од 138,40 КМ / кг.

С тим у вези напомињемо да су обавезе пописа залиха дуванских прерађевина, рокови за доставу пописних листа, обрачун и плаћање разлике акцизе при свакој промјени малопродајних цијена прописани одредбом члана 45. став (3) Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, што се односи и на све промјене цијена цигарета на дан 01.01.2024. године.

Одлуком је регулисано да су порески обвезници и друга лица која се баве прометом цигарета, а која подлијежу плаћању минималне акцизе (тј. уколико на дан 01.01.2024. године имају на залихи цигарете са цијеном нижом од 4,30 КМ по паковању од 20 комада цигарета), дужни пописати залихе цигарета на дан 01.01.2024. године, доставити пописне листе надлежном регионалном центру УИО до 7. јануара 2024. године са обрачунатом разликом акцизе, те извршити уплату разлике акцизе до 17. јануара 2024. године.

Одлуком је такође регулисано да су порески обвезници и друга лица која се баве прометом дувана за пушење дужни пописати залихе дувана на дан 01.01.2024. године, доставити пописне листе надлежном регионалном центру УИО до 7. јануара 2024. године са обрачунатом разликом акцизе, те извршити уплату разлике акцизе до 17. јануара 2024. године.

У вези са наведеним, указујемо да према одредбама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини и наведеној одлуци обавеза доставе пописних листа и плаћања разлике обрачунате акцизе постоји:

  • уколико је укупна акциза обрачуната на цигарете мања од минималне прописане овом одлуком (за цигарете које евентуално имају нижу цијену од 4,30 КМ по паковању од 20 комада) независно од тога да ли се на дан 01.01.2024. године мијења цијена ових цигарета,
  • на цигарете на залихи на дан 01.01.2024. године код којих долази до повећања цијене,
  • на дуван за пушење на залихи на дан 01.01.2024. године.

Слиједом наведеног, уколико је укупна акциза на цигарете (пропорционална + специфична) обрачуната по горе наведеним стопама већа од минималне акцизе, (3,46 КМ по кутији цигарета или паковању од 20 комада, односно сразмјерно броју комада у паковању различитом од 20 комада), а код којих не долази до повећања цијене на дан 01.01.2024. године, нема обавезе достављања пописне листе имајући у виду да је специфична акциза на цигарете према овој одлуци остала непромијењена и да је везано за цигарете промијењена само минимална акциза. С друге стране, обавеза доставе пописне листе и плаћања разлике акцизе на залихе дувана за пушење на дан 01.01.2024. године постоји за пореске обвезнике и друга лица која врше промет дувана за пушење, независно од тога да ли се мијења цијена овог акцизног производа.

Дуванске прерађевине за које је плаћена разлика акцизе, могу се продавати до истека залиха по новим малопродајним цијенама, које морају бити истакнуте на видном мјесту малопродајног објекта.

Пописне листе (са уписаним формулама за обрачун акцизе) могу се преузети овдје: