Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли