Царине

Царина   је   основна  увозна дажбина која се наплаћује  на  робу  која  се увози у царинско  подручје Босне и Херцеговине.

По  својим основним карактеристикама   сврстава  се  у групу  индиректних пореза, терети потрошњу, урачунава   се у цијену робе и преваљује на  крајњег потрошача што је означава  као  облик пореза  на  промет.

Царина има основне елементе као и порез: царински  повјерилац, царински дужник, царинска основица, царинска стопа, царинске  олакшице.

Обавеза плаћања царине  настаје када  предметна роба пређе царинску линију , док код осталих облика пореза та чињеница нема никакву   улогу.

2005. године успостављен је јединствени царински систем у БиХ, чији су основни елементи утврђени Законом о царинској политици БиХ који се примјењује на цијелој територији БиХ.

Царина се  заједно са осталим врстама индиректних пореза уплаћује на Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање.

Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли