Захтјеви и увјерења

Овдје можете пронаћи потребне информације о документацији која је потребна за подношење различитих захтјева од стране обвезника према УИО, те о потребним таксама које је потребно платити уз подношење истих.

Сектор за порезе

Регистрација обвезника

Све детаље о регистрацији можете овдје да видите Регистрација обвезника.

Измјена података обвезника

Приликом подношења захтјева за измјену података у називу и/или адреси сједишта обвезника, потребно је доставити слиједеће:

 • Захтјев за измјену података у слободној форми, а могуће је доставити попуњен ЗР1 образац (попунити само поља која се мијењају),
 • Рјешење надлежног органа (суд, опћина, град и сл.) у којем је уписана измјена података (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, овјера не смије бити старија од 60 дана),
 • Увјерење/потврда о регистрацији од надлежне порезне управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних порезних управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о измјени података (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, овјера не смије бити старија од 60 дана),
 • Оригинално Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за измјену података у Јединственом регистру обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун промаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
   • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 1. б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
 • Износу од: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722802
 • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0
 1. ц) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
 • Износу од: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722814
 • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0

Приликом подношења захтјева за измјену података који нису наведени на увјерењу и рјешењу о регистрацији (промјена овлаштеног лица, оснивача, промјена главног рачуна, повећање оснивачког капитала, упис нове дјелатности и сл.) потребно је доставити слиједеће:

 • Захтјев за измјену података у слободној форми, а могуће је доставити попуњен ЗР1 образац (попунити само поља која се мијењају),
 • Документ надлежног органа (суд, опћина, град и сл.) у којем је уписана измјена података или други одговарајући доказ којим се документује предметна промјена података (лична карта за свако ново одговорно лице и/или власника, картон депонованих потписа за сваки нови трансакциони рачун, потврда о главном рачуну, обавјештење о разврставању правног лица према класификацији дјелатности и сл.) - у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, овјера не смије бити старија од 60 дана.
 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за измјену података
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
   • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

Захтјев за измјену података подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.

Рјешење и увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршку Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон: 051/335-196 у периоду од 13-14 сати сваки радни дан.

Измјену података који се односе на контакт телефон, е-маил адресу и књиговођу обвезника врши примарни корисник, директно на е-порталу уношењем података у предвиђено поље у скалду са одредбом члана 11. став 1. Упутства о регистрацији корисника електронских услуга Управе за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број: 85/17).

Престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза

Порески обвезник може поднијети Захтјев за престанак регистрације, а на основу Правилника о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број: 51/12), уколико је:

 • у претходној календарској години остварио опорезиви промет испод 50.000,00 КМ;
 • престао s  са пословањем, ако је продао, уступио или је извршио пренос регистроване фирме односно пословног субјекта, или након завршетка поступка банкрота или ликвидације;
 • промијенио подручје пословања, односно прешао из опорезиве у неопорезиву пословну дјелатност, или дјелатност која је ослобођена плаћања пореза;
 • истом истекла обавеза добровољне регистрације;
 • престао обављати опорезиве дјелатности у складу са Законом о ПДВ-у;
 • престао испуњавати услове за регистрацију засебног пословног субјекта.

Захтјев за престанак регистрације из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
 • Детаљно објашњење разлога престанка регистрације са потребним прилозима (оригинали или овјерене копије)

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Оригинално увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
 • Пописне листе добара на залихама
 • Рјешење надлежног органа о престанку обављања дјелатности, закљученом стечају или ликвидацији (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, овјера не смије бити старија од 60 дана) уколико обвезник подноси захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза из разлога престанка обављања дјелатности, закљученог стечаја или ликвидације
 •  
 • a) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

  б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о престанку регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • o Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • o Позив на број: 0

*** НАПОМЕНА: Ако се захтјев подноси због престанка обављања регистроване дјелатности, стечаја или ликвидације порески обвезник дужан је доставити рјешење (оригинал или овјерена копија) о престанку рада, стечају или ликвидацији издато од надлежног органа.
Захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Рјешење о престанку регистрације доноси Одсјек за пружање услуга пореским обвезницима Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон: 051/335-196 у периоду од 13-14 сати сваки радни дан.
Захтјев за издавање увјерења о лицу које ЈЕ/НИЈЕ уписано у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза

Сва лица којима је неопходно увјерење из Управе за индиректно опорезивање да су/нису уписани у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подносе захтјев у писаној форми надлежном регионалном центру УИО. У захтјеву се наводе основни подаци подносиоца те сврха у коју се тражи увјерење, те се уз исти прилажу докази о уплатама таксе за захтјев и таксе за увјерење.

Попуњавање уплатнице за таксу на захтјев да обвезник није уписан у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза:

 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса на захтјев да обвезник није уписан у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

 

 •  б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од : 20,00 KM
  • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења да обвезник није уписан у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
Одобравање права на паушалну накнаду

Пољопривредници који нису обвезници пореза на додату вриједност могу поднијети Захтјев за одобравање права на паушалну накнаду на обрасцу ЗПН или на другом писаном захтјеву у слободној форми, а који садржи све елементе који су неопходни за рјешавање по истом, а на основу Упутства о поступку остваривања права на паушалну накнаду ("Службени гласник БиХ", број: 81/06).

У прилогу захтјева потребноје доставити:

 • Копију личне карте,
 • Уговор с регистрованим обвезником пореза на додану вриједност о испоруци добара или вршењу услуга за истог или потврда о плаћању (пријему) откупљеног пољопривредног, шумарског производа или услуге, изадата од регистрираног обвезника ПДВ-а,
 • Доказ надлежног органа да је подносилац захтјева власник земљишта уписаног у катастру земљишта, с висином прихода мањом од 15.000,00 КМ у претходној години (за власника) односно Уговор о праву кориштења или плодоуживања наведеног земљишта, с висином прихода мањом од 15.000,00 КМ у претходној години (за корисника или плодоуживаоца)

Напомена: У случају када подносилац захтјева није власник земљишта уписаног у катастру земљишта, него је земљиште наслиједио од власника (оца, мајке) потребно је да наведену чињеницу документује одговарајућим доказима (Изјавом о заједничком домаћинству са носиоцем права (власником) овјерену од стране надлежног органа, а у случају да је власник земљишта преминуо, изводом из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева и изводом из матичне књиге умрлих  за власника земљишта и сл).

 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за одобравање права на паушалну накнаду
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о признавању права на паушалну накнаду
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

*** НАПОМЕНА: Пољопривредник којем је издато рјешење Управе, у којему је признато право на паушалну накнаду дужан је да о свакој промјени података који утичу на статус пољопривредника, обавјести надлежни регионални центар - Одсјек за порезе - Група за подршку, прилажући одговарајуће доказе, a најкасније у року од 8 (осам) дана од дана настанка промјене.
Захтјев за одобравање права на паушалну накнаду подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон: 051/335-196 у периоду од 13-14 сати сваки радни дан.
Поврат ПДВ-а дипломатским и конзуларним представништвима, међународним организацијама, члановима тих мисија и њихових породица, у складу с чланом 29. став 1. тачка 1.-3. Закона о ПДВ-у

Поврат ПДВ-а (на основу члана 29. став 1. тачка 1. – 3. Закона о ПДВ-у) дипломатска и конзуларна представништва, међународне организације, чланови тих мисија и њихових породица могу остварити на основу фактуре чији је износ већи од 200 КМ, укључујући и ПДВ, осим ако другачије није регулисано међународним уговором, а што потврђује Министaрство спољних послова. Ограничење у погледу висине износа из фактуре, као и у погледу врсте добара и услуга не односи се на набавке за службене потребе мисије.

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Образац ЦД ПДВ 2 - (за мисију и за сваког члана мисије),
 • Фактуру на којој је исказан износ ПДВ-а за који се тражи поврат,
 • *** НАПОМЕНА: Фактура мора бити издата од стране регистрираног обвезника ПДВ-а, те иста мора садржавати назив купца, односно мисије или члана мисије. Фактура мора бити достављена у оригиналу или копији овјереној од стране издаваоца и иста не може бити старија од 12 (дванаест) мјесеци, изузев фактуре за режијске трошкове (струја, вода, телефон и сл.) која не мора бити овјерена
 • Протокол Министарства вањских послова Босне и Херцеговине,
 • Доказ о плаћању ПДВ-а за који се тражи поврат.

Захтјев за поврат ПДВ-а (на основу члана 29. став 1. тачка 1. – 3. Закона о ПДВ-у) подноси се једном мјесечно Регионалном центру Сарајево - Одсјек за порезе - Група за пружање услуга пореским обвезницима или надлежном регионалном центру зависно од сједишта мисије (Бања Лука, Мостар и Тузла). Сви захтјеви за поврат ПДВ-а који буду поднесени у Регионалним центрима Бања Лука, Мостар и Тузла биће прослијеђени на обраду у Регионални центар Сарајево.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084;

*** НАПОМЕНА:  Носиоци права на поврат ПДВ-а не могу отуђити набављена добра прије истека рока од 3 (три) године од дана набавке добара у Босни и Херцеговини. Ограничење отуђења добара не односи се на добра чија је појединачна вриједност мања од 200 КМ, укључујући и ПДВ.

Поврат ПДВ-а на промет добара и услуга у оквиру међународних пројеката пружања помоћи, у складу с чланом 29. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ-у

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Фактуру на којој је исказан износ ПДВ-а за који се тражи поврат (оригинал или копија овјерена од стране издаваоца), која не може бити старија од 24 мјесеца,
 • Доказ о плаћању ПДВ-а за који се тражи поврат,
 • Копија уговора на основу којег се тражи поврат, која се прилаже само уз први захтјев за поврат у оквиру једног уговора.

Захтјев за поврат ПДВ-а на промет добара и услуга у оквиру међународних пројеката пружања помоћи (на основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ- у) подноси инвеститор једном мјесечно (за фактуре номиналне вриједности преко 10.000 КМ захтјев се може поднијети и прије) Регионалном центру Сарајево - Одсјек за порезе - Група за пружање услуга пореским обвезницима или надлежном регионалном центру (Бања Лука, Мостар и Тузла). Сви захтјеви за поврат ПДВ-а који буду поднесени у Регионалним центрима Бања Лука, Мостар и Тузла биће прослијеђени на обраду у Регионални центар Сарајево.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084;

*** НАПОМЕНА:  Носиоци права на поврат ПДВ-а не могу отуђити набављена добра прије истека рока од 3 (три) године од дана набавке добара у Босни и Херцеговини. Ограничење отуђења добара не односи се на добра чија је појединачна вриједност мања од 200 КМ, укључујући и ПДВ.

Поврат ПДВ-а на промет добара и услуга у оквиру међународних пројеката пружања помоћи, у складу с чланом 29. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ-у - Делегација Европске комисије

За поврат ПДВ-а (на основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ-у и на основу Смјерница о примјени Инструкције о условима и начину поврата ПДВ-а) порески обвезник – уговарач, који врши испоруку добара или услуга Делегацији Европске комисије у оквиру имплементације пројеката, доставља Делегацији Европске комисије:

 • Двије оригиналне фактуре или овјерене копије фактуре на којој је исказан ПДВ за који се тражи поврат (са нето износом, износом ПДВ-а и укупним износом за плаћање),
 • Доказ о плаћању ПДВ-а за који се тражи поврат
  • а) код увоза добара
   копију ЈЦИ-а /јединствена царинска исправа/
   банковни извод о уплати ПДВ-а
  • б) код унутрашњег промета
   копију ПДВ пријаве са спецификацијом рачуна по којима се тражи поврат ПДВ-а

Након интерне верификације и плаћања нето износа уговарачу, Делегација Европске комисије подноси Регионалном центру Сарајево - Одсјек за порезе - Група за пружање услуга пореским обвезницима, сљедећу документацију:

Захтјев за поврат ПДВ-а на промет добара и услуга у оквиру међународних пројеката пружања помоћи (на основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ- у) подноси се једном мјесечно (за фактуре номиналне вриједности преко 10.000 КМ захтјев се може поднијети и прије) Регионалном центру Сарајево - Одсјек за порезе - Група за пружање услуга пореским обвезницима или надлежном регионалном центру (Бања Лука, Мостар и Тузла). Сви захтјеви за поврат ПДВ-а који буду поднесени у Регионалним центрима Бања Лука, Мостар и Тузла биће прослијеђени на обраду у Регионални центар Сарајево.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/650-798; 033/610-812;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084;

*** НАПОМЕНА:  Носиоци права на поврат ПДВ-а не могу отуђити набављена добра прије истека рока од 3 (три) године од дана набавке добара у Босни и Херцеговини. Ограничење отуђења добара не односи се на добра чија је појединачна вриједност мања од 200 КМ, укључујући и ПДВ.

Захтјев за признавање права на утврђивање количине уља за ложење за коју се може остварити поврат акцизе за плаћено уље за ложење – образац ППЛО

Приликом подношења захтјева за признавање права на утврђивање количине уља за ложење за коју се може остварити поврат акцизе за плаћено уље за ложење –Захтјев за признавање права на утврђивање укупне количине за коју се може остварити право на поврат акцизе на уље за ложење – Образац ППЛО плаћају се двије административне таксе и то:

Захтјев се подноси на обрасцу ППЛО уз који се прилаже слиједећа документација у складу са чланом 48. Правилника о примјени Закона о акцизама („Службени гласник БиХ“, бр. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18, 03/21 и 62/21):

 • доказ о посједовању стамбеног и/или пословног простора, односно доказ о вршењу пољопривредне производње у стакленицима и/или пластеницим,
 • изјава физичког или правног лица да се предметни простор загријава кориштењем лож уља, те да ће набављене количине користити искључиво за гријање тог простора,
 • фотокопија потврде о пребивалишту за физичка лица, а за правна лица фотокопија увјерења о регистрацији код Порезне управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ,
 • документ који доказује укупну корисну површину која се загријава лож уљем (Налаз судског вјештака грађевинске струке или Увјерење издато од надлежне опћине или града),
 • доказ о уплати административних такси.

Напомена: У циљу лакше комуникације, потребно је на прописаном ППЛО обрасцу уписати важећи број контакт телефона.

  1. Такса на захтјев (образац ППЛО) из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
   • Трансакцијски рачун број:
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
   • Врста уплате: 0,
   • Врста прихода: 722801,
   • Порезни период: датум уплате,
   • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
   • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
    • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
    • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
    • 1601003 - Регионални центар Мостар;
    • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
    • 1601005 - Регионални центар Тузла.
   • Позив на број: попунити бројевима 0,
   • Сврха дознаке: захтјев ППЛО
 1. Такса на рјешење из тарифног броја 84 у износу од 10,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке: рјешење по ППЛО захтјеву

Захтјев – образац ППЛО и доказе о уплати горе наведених административних такси, уз остале доказе, доставити лично на протокол или поштом на адресу надлежног регионалног центра УИО.

Захтјев за поврат плаћене акцизе на уље за ложење у оквиру признатог права – образац ЗПЛО

Приликом подношења захтјева за поврат плаћене акцизе на уље за ложење у оквиру признатог права – Захтјев за поврат плаћене акцизе на уље за ложење – Образац ЗПЛО плаћају се двије административне таксе.

Захтјев се подноси на обрасцу ЗПЛО уз који се прилаже слиједећа документација у складу са чланом 49. Правилника о примјени Закона о акцизама („Службени гласник БиХ“, бр. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18, 03/21 и 62/21):

 • копија фактуре о купљеној количини лож уља, која поред осталих елемената садржи и клаузулу да је у вриједности продатог уља за ложење садржана припадајућа акциза и у ком износу. (Фактура која не садржи наведену клаузулу не може се употријебити у поступку поврата плаћене акцизе по овом основу);
 • доказ о плаћеном износу фактуре (налог благајни, извод банке и сл.);
 • доказ о уплати административних такси.

Напомена: У циљу лакше комуникације, потребно је на прописаном ЗПЛО обрасцу уписати важећи број контакт телефона.

 1. Такса на захтјев (образац ЗПЛО) из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722801,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке: захтјев за поврат акцизе на плаћено уље за ложење по рјешењу број: (број и датум ППЛО рјешења)
 2. Такса на рјешење из тарифног броја 84 у износу од 10,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке: рјешење по ЗПЛО

Захтјев – образац ЗПЛО и доказе о уплати горе наведених административних такси, уз остале доказе, доставити лично на протокол или поштом на адресу надлежног регионалног центра УИО.

Поврат акцизе на плаћени алкохол и етил алкохол који се користи у производњи производа на које се не плаћа акциза

Предузетник и правно лице имају право на поврат акцизе у висини износа плаћене акцизе на набављени алкохол који користе за производњу лијекова и/или у медицинске сврхе. Предузетник и правно лице имају право на поврат акцизе у висини износа плаћене акцизе на етил алкохол који у процесу производње средстава за чишћење и прање, козметичких производа и осталих производа на које се не плаћа акциза, користе као репроматеријал.

Захтјев за поврат плаћене акцизе подноси се Групи за подршку у надлежном Регионалном центру  УИО према сједишту подносиоца захтјева и исти мора да садржи:

а) име и презиме, адресу становања и ПИБ за предузетника, односно, назив, адресу и мјесто сједишта и ПИБ за правна лица;
б)  датум подношења захтјева;
ц)  количина набављеног репроматеријала за који се тражи поврат акцизе;
д)  број рачуна код банке.

Уз захтјев се прилажу слиједећи докази:

1)  копија рјешења надлежног органа којим се потврђује да је предузетник и правно лице регистровано за обављање дјелатности,
2)  да је набавка извршена од стране порезног обвезника,
3)  копија фактуре која ће садржавати и клаузулу да је у вриједности продатог алкохола и етил алкохола садржана припадајућа акциза и у ком износу. Фактура која не садржи наведену клаузулу не може се употријебити у поступку поврата плаћене акцизе по овом основу;
4) доказ купца о извршеном плаћању,
5) доказ о уплати такси за подношење захтјева и за доношење рјешења.

а)Такса на захтјев из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:

 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722801,
 • Порезни период: датум уплате,
 • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: захтјев за поврат акцизе плаћене на алкохол/етил алкохол
 1. б) Такса на рјешење из тарифног броја 84 у износу од 10,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722802,
 • Порезни период: датум уплате,
 • Шифра опћине: Опћина уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода),
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: рјешење о поврату акцизе плаћене на алкохол/етил алкохол.

Захтјев за поврат страном пореском обвезнику

Овдје можете пронаћи потребне информације о документацији која је потребна за подношење захтјева за поврат ПДВ-а страним пореским обвезницима.

Дана 01.08.2020. године ступио је на снагу Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност ("Службени гласник БиХ", број 44/20) којим је Управа прописала услове за поврат ПДВ-а страном пореском обвезнику те услове и начин подношења захтјева за поврат ПДВ-а

Дана 12.12.2020. године, ступило је на снагу Упутство о провођењу поступка поврата пореза на додату вриједност страним пореским обвезницима ("Службени гласник БиХ", број 78/20), којим се ближе уређује начин и поступак добијања евиденционог броја код Управе за индиректно опорезивање, услови и начин заступања пред Управом, те услови, начин и провођење поступка поврата пореза на додату вриједност обвезницима који немају успостављено пословање у Босни и Херцеговини.

У складу са чланом 12. став (5) Упутства о провођењу поступка поврата пореза на додату вриједност страним порезним обвезницима сачињава се ажурирана евиденција лица којима је одобрен статус заступника страних порезних обвезника.

Све додатне информације везане за поврат ПДВ-а страним правним лицима можете добити у надлежном Регионалном центру Мостар на број телефона 036/356-798.

Поврат погрешно или више уплаћених средстава

Захтјев за поврат погрешно или више уплаћених средстава на уплатне рачуне Анекса В и ВИ прописаног Правилником о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује Управа за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", 20/21), подноси се надлежном регионалном центру - Одсјеку за порезе, који по пријему Захтјева исти прослијеђује на надлежно поступање, надлежној организационој јединици у складу са Упутством о  одобравању и извршавању поврата новчаних средстава који се евидентирају у пореском подсистему елелтронским путем, изузев  поврата по ПДВ пријави („Службени гласник БиХ“ број: 35/20) и Упутством за примјену информационог система остали приходи („Службени гласник БиХ“ број: 23/20).

Захтјев за поврат погрешно или више уплаћених средстава уплаћених може поднијети:

 • порезни обвезник који је грешком уплатио средства; или
 • банка (у случајевима гдје је банка погрешно обрадила налог с погрешним ПДВ бројем), уз достављену писмену сугласност порезног обвезника.

Захтјев за поврат погрешно или више уплаћених средстава треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о порезном обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
  • број трансакцијског рачуна који је пријављен у УИО, као главни рачун на који се врши поврат средстава,
  • број личног рачуна физичког лица, уколико се ради о поврату лицу по извршеној уплати са позивом на ЈМБГ
 • Кратко образложење
  • Тачан износ и датум погрешне уплате
  • Врсту уплате/прихода на који треба извршити прекњижавање

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Копију налога погрешне уплате – извод банке,
 • Копију налога исправне уплате – извод банке,
 • оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење:

а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

 • Износу од: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев за поврат погрешно или више уплаћених средстава
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722801
 • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 20,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о поврату погрешно или више уплаћених средстава
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
   • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Опћина: шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ:

Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-628;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-783;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-640;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-094.

 

ВЕЛИКИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ:

Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/301-146; 051/312-009 локал 109, 124, 146, 152 или 155;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-803;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-146;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-054.

Пропорционални одбитак улазног пореза приликом почетка обављања опорезивих дјелатности

Свако лице које се региструје као ПДВ обвезник има право на одбитак улазног пореза на добра на залихама која су стечена или увезена прије регистрације за ПДВ сразмјерно промету истих након што је лице постало регистровани ПДВ обвезник.

Захтјев за пропорционални одбитак улазног пореза приликом почетка обављања опорезивих дјелатности треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
 • Кратко образложење

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Попис добара на залихи, на дан прије него што се први пут региструје као ПДВ обвезник, с тим да попис мора садржавати најмање податке о
  • врсти
  • количинама
  • набавним цијенама
  • обрачунатом ПДВ-у од стране добављача
  • добављачима, укључујући број и датум фактура по којима су добра набављена

*** НАПОМЕНА: Уколико се ради о добрима на залихи која су увезена од стране лица које постаје регистровани ПДВ обвезник у попису је потребно обезбиједити податке о обрачунатом ПДВ-у при увозу те броју и датуму јединствених царинских исправа.
2. а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

 • Износу од: 10,00 KM
 • Сврха дознаке: такса на захтјев за пропорционални одбитак улазног пореза
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722801
 • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0

2.б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

 • Износу од: 20,00 KM
 • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о пропорционалном одбитку
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722802
 • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0

Захтјев за пропорционални одбитак улазног пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе- Група за ревизију и контролу. Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање :

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-628;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-783;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-157;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-094.
Излиставање порезне картице

Захтјев за излиставање пореске картице треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон

У прилогу захтјева неопходно је доставити и оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

 • Износу од: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев за излиставање пореске картице
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722801
 • Порески период: датум уплате
 • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0

Захтјев за излиставање пореске картице подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за обраду пореских пријава.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-625;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-873;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-011;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.
Прекњижавање неискориштених уплата ПДВ-а по врсти прихода и врсти уплате

Прекњижавање неискориштених уплата ПДВ-а по врсти прихода и врсти уплате врши се по захтјеву пореског обвезника. Захтјев за прекњижавање подноси се Групи за обраду пореских пријава, Одсјека за порезе припадајућег регионалног центра. Захтјев треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику
 • Тачан износ и датум погрешне уплате
 • Врсту уплате/прихода на коју треба извршити прекњижавање.

Уз захтјев је потребно приложити оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење.

Инструкције за уплату административних такси за наведене поступке:

Такса на захтјев

 • Износ: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722801
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0

Такса на рјешење

 • Износ: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на рјешење
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722802
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0
Пријевремено намирење дуга из расположивих средстава на пореској картици у апликацији еПорези

Пријевремено намирење дуга из расположивих средстава врши се по захтјеву пореског обвезника. Захтјев се подноси Групи за обраду пореских пријава, Одсјека за порезе припадајућег регионалног центра. Уз захтјев је потребно приложити оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење.

Такса на захтјев

 • Износ: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722801
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0

Такса на рјешење

 • Износ: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на рјешење
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722802
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0
Сторнирање грешком задуженог извјештаја о посебној шеми у грађевинарству у апликацији еПорези

Сторнирање грешком задуженог извјештаја о посебној шеми у грађевинарству врши се по захтјеву пореског обвезника. Захтјев се подноси Групи за обраду пореских пријава, Одсјека за порезе припадајућег регионалног центра. Уз захтјев је потребно приложити оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење.

Инструкције за уплату административних такси за наведене поступке:

Такса на захтјев

 • Износ: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722801
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0

Такса на рјешење

 • Износ: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на рјешење
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722802
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0
Обрачун и поврат затезне камате у корист пореског обвазника у апликацији еПорези

Обрачун и поврат затезне камате у корист пореског обвазника врши се по захтјеву пореског обвезника. Захтјев се подноси Групи за обраду пореских пријава, Одсјека за порезе припадајућег регионалног центра. Уз захтјев је потребно приложити оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење.

Инструкције за уплату административних такси за наведене поступке:

Такса на захтјев

 • Износ: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722801
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0

Такса на рјешење

 • Износ: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на рјешење
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722802
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0
Поврат погрешно или више уплаћених средстава по прекршајном налогу

Поврат погрешно или више уплаћених средстава по прекршајном налогу, врши се по захтјеву пореског обвезника. Захтјев за поврат подноси се Групи за обраду пореских пријава, Одсјека за порезе припадајућег регионалног центра. Захтјев треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику
 • Број прекршајног налога
 • Тачан износ и датум погрешно или више уплаћених средстава по прекршајном налогу
 • Тачан износ и датум исправно уплаћених средстава по прекршајном налогу
 • Број жиро-рачуна обвезника на који се треба извршити поврат погрешно или више уплаћених средстава

Уз захтјев је потребно приложити оргиналне уплатнице као доказ о уплаћеним административним таксама у износу од 10 КМ за захтјев и 20 КМ за рјешење.

Инструкције за уплату административних такси за наведене поступке:

Такса на захтјев

 • Износ: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на захтјев
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722801
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0

Такса на рјешење

 • Износ: 20,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на рјешење
 • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате:0
 • Врста прихода:722802
 • Порески период:датум уплате
 • Опћина:шифра опћине уплатиоца за уплату ентитетских јавних прихода
 • Буџетска организација:1601003 – РЦ Мостар
 • Позив на број:0
Упаривање нераспоређених уплата

Захтјев за упаривање нераспоређених уплата треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
 • Исправан ПДВ број на којем ће се извршити упаривање

У прилогу захтјева неопходно је доставити

 • Копију налога или извода из банке о извршеној спорној уплати;
 • Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за упаривање нераспоређених уплата
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Порески период: датум уплате
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација: 1601001 - Средишњи уред Бања Лука
  • Позив на број: 0

Захтјев за упаривање нераспоређених уплата подноси се Средишњем уреду УИО, Бана Лазаревића бб, Бања Лука - Сектор за порезе - Одсјек за обраду пореских пријава.
Све додатне информације можете добити у Средишњем уреду на наш контакт телефон: 051/335-400 i 051/335-403 од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање.

Сектор за царине

Обвезујуће информације о поријеклу - ОИП

Захтјев за издавање обавезујуће информације о поријеклу робе односи се само на једну врсту робе и један сплет околности под којим се утврђује поријекло.
Ималац информације мора бити у стању доказати да роба о којој је ријеч и околности које одређују стицање поријекла у сваком погледу одговарају роби и околностима описаним у информацији.
Захтјев се подноси Средишњем уреду Управе за индиректно опорезивање, на писаном облику обрасца из Прилога 1. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63а/04, 60/06 и 57/08).
Као доказ о плаћеној административној такси, уз захтјев се обавезно прилаже оригинална уплатница, попуњена како слиједи:

 • 1. Сврха дознаке: такса за захтјев за издавање ОИП-а (тарифни број 83)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722801
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000
 • 2. Сврха дознаке: такса за ОИП (тарифни број 91)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Износ: 70,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722809
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000

Захтјев и пратећу документацију потребно је доставити на адресу:
Управа за индиректно опорезивање БиХ
Сектор за царине
Бана Лазаревића бб
78 000 Бања Лука

Обвезујућа информација се доставља подноситељу у року од 150 дана од дана прихватања захтјева.
ОИП се издаје на обрасцу Прилога 2. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63а/04, 60/06 и 57/08) и односи се само на једну врсту робе која у сваком погледу одговара оној која је описана у њему.
Рок важења ОИП-а је три године.

Захтјев за обавезујуће информације о тарифном разврставању - ОИТ

Захтјев за издавање обавезујуће информације о тарифном разврставању (ОИТ) односи се само на једну врсту робе.
Захтјев се подноси Средишњем уреду Управе за индиректно опорезивање, на писаном облику обрасца из Прилога 1. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 13/19).
Уз захтјев се прилажу сви узорци, фотографије, планови, каталози или други расположиви документи који могу помоћи царинским органима приликом утврђивања њене потпуне идентификације и одређивања њеног тачног разврставања у царинској номенклатури.
Као доказ о уплаћеној административној такси, уз захтјев се обавезно прилаже оригинална уплатница, попуњена како слиједи:

 • 1. Сврха дознаке: пристојба за захтјев за издавање ОИТ-а (тарифни број 83)
 •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
 •  Рачун примаоца:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 •  Износ: 10,00 КМ
 •  Врста уплате: 0
 •  Врста прихода: 722801
 •  Буџетска организација: 1601001
 •  Позив на број: 0000000000

 

 • 2. Сврха дознаке: такса за захтјев за издавање ОИТ-а (тарифни број 91)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
 • Рачун примаоца:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Износ: 70,00 КМ
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722809
 • Буџетска организација: 1601001
 • Позив на број: 0000000000

Захтјев и пратећу документацију потребно је доставити на сљедећу адресу:

Управа за индиректно опорезивање
Сектор за царине
Бана Лазаревића бб
Бања Лука

Рок за издавање ОИТ-а је три мјесеца, а наведени рок почиње тећи од дана када надлежни царински орган располаже свим потребним подацима за издавање обавезујуће информације.
ОИТ се издаје на обрасцу Прилога. 3. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 13/19) и односи се само на једну врсту робе која у сваком погледу одговара оној која је описана у њему.
Рок важења ОИТ-а је три године.

 

Сектор за ИТ

Захтјев за добијање увјерења о оствареним вриједностима увоза и извоза

Захтјев за издавање Увјерења о оствареним вриједностима увоза и извоза на основу царинских декларација евидентираних кроз царински систем Асyцуда треба садржавати сљедеће податке:

 • Основни подаци о подузећу:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број подузећа
 • Сврха у коју се тражи потврда
 • Контакт телефон правног лица
 • У прилогу захтјева неопходно је доставити оригинале уплатница као доказ о уплаћеним административним таксама

Приликом подношења захтјева за издавање Увјерења о оствареним вриједностима увоза и извоза плаћају се двије административне таксе.

 1. Такса на поднесак из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
  • Број рачуна:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: Трезор БиХ
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Порезни период: датум уплате
  • Шифра опћине: стара шифра опћине уплатиоца
  • Буџетска организација: 1601001 - Средишњи уред Бања Лука
  • Позив на број: 0000000000
  • Сврха дознаке: број и датум акта у вези којег се плаћа такса
 2. Такса на поднесак из тарифног броја 96 у износу од 20,00 КМ:
  • Број рачуна:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: Трезор БиХ
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Порезни период: датум уплате
  • Шифра опћине: стара шифра опћине уплатиоца
  • Буџетска организација : 1601001 - Средишњи уред Бања Лука
  • Позив на број: 0000000000
  • Сврха дознаке: број и датум акта у вези којег се плаћа такса

Захтјев за издавање ове потврде и доказе о уплати горе наведених административних такси доставите лично на протокол или поштом на адресу: Управа за индиректно опорезивање БиХ, Средишњи уред УИО, Бана Лазаревића бб, 78 000 Бања Лука.

Сектор за пословне услуге

Захтјев за издавање потврде о измиреним обавезама по основу индиректних пореза

Захтјев за издавање потврде о измиреним обавезама по основу индиректних пореза треба садржавати слиједеће податке:

 • Основни подаци о предузећу:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број предузећа
 • Сврха у коју се тражи потврда
 • Контакт телефон правног лица
 • У прилогу захтјева неопходно је доставити оригинале уплатница као доказ о уплаћеним административним таксама

Приликом подношења захтјева за издавање потврде о измиреним обавезама индиректних пореза плаћају се двије административне таксе:

 1. Такса на поднесак из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
  • Број рачуна:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: Трезор БиХ
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Порески период: датум уплате
  • Шифра општине: стара шифра општине уплатиоца
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0000000000
  • Сврха дознаке: број и датум акта у вези којег се плаћа такса
 2. Такса на поднесак из тарифног броја 96 у износу од 20,00 КМ:
  • Број рачуна:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: Трезор БиХ
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Порески период: датум уплате
  • Шифра опћине: стара шифра општине уплатиоца
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0000000000
  • Сврха дознаке: број и датум акта у вези којег се плаћа такс
  • а

Захтјев за издавање ове потврде и доказе о уплати горе наведених административних такси доставите лично на протокол или поштом на адресу надлежног регионалног центра УИО.
С обзиром да је законски рок за издавање потврде о измиреним обавезама по основу индиректних пореза 5 дана од дана пријема захтјева, те да службеници у регионалним центрима УИО свакодневно запримају велики број ваших захтјева, молимо вас да захтјеве достављате благовремено.

Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у Регионалним центрима код службеника који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа УИО:

 • РЦ Бања Лука, Сања Солдат, телефон: 051/316-246 051/312-009,локал 103
 • РЦ Сарајево, Амела Нухановић и Белма Хајрић, телефон: 033/246-050 и 033/246-048
 • РЦ Тузла, Фарук Тановић, телефон: 035/368-036
 • РЦ Мостар, Инес Шуњић и Емица Пезо, телефон: 036/350-395

Обавјештавамо вас да је Управа за индиректно опорезивање отворила емаил адресе на које електронским путем можете слати доказе о уплати административне таксе за издавање увјерења о измиреним обавезама које издају Одсјеци за пословне услуге при регионалним центрима:

Важно је напоменути да електронски доказ о уплати административне таксе за издавање увјерења о измиреним обавезама не ослобађа пореског обвезника обавезе доставе оригиналних доказа о уплати истих.

Захтјев за издавање Увјерења о измиреним обавезама ће бити запримљен и обрађен, али ће преузимање Увјерења бити могуће тек након што порески обвезник лично или путем поштанске службе надлежном регионалном центру УИО достави оригинални доказ о извршеној уплати административних такси.

Захтјев за одгађање плаћања индиректних пореза или плаћање у ратама

Приликом подношења захтјева за одгађање плаћања индиректних пореза или плаћање у ратама, подносилац захтјева је дужан приложити сљедеће уплатнице за административне таксе.

 1. Таксу на поднесак из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unцredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722801,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке, број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.
 2. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном  поступку из тарифног број 84 у износу од 20,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0
Захтјев за одобрење кориштења свеобухватне гаранције на нижи износ у поступку унутрашње обраде

Приликом подношења захтјева за повлаштени статус, односно, одобрење кориштења свеобухватне гаранције на нижи износ у поступку унутрашње обраде потребно је приложити сљедеће уплатнице за административне таксе.

 1. Такса на поднесак из тарифног броја 83 - 10,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722801,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса
 2. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном поступку из тарифног броја 84 у износу од 20,00 КМ:
  • Трансакцијски рачун број:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса
Појашњења за кориштење бланко сопствене трасиране мјенице

На основу члана 21. Закона о Управи за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ“, број: 89/05) и члана 6. Упутства о кориштењу бланко сопствене трасиране мјенице у царинском поступку унутрашње обраде по основу лохн посла („Службени гласник БиХ“, број: 16/14) пореском обвезнику може се одобрити кориштење бланко властите трасиране мјенице као инструмента осигурања плаћања у царинском поступку унутрашње обраде по основу лохн посла.

Порески обвезник подноси Захтјев за кориштење бланко властите трасиране мјенице Сектору за пословне услуге – Одсјеку за принудну наплату у Главној канцеларији УИО, на обрасцу из Прилога 1. наведеног Упутства.

I УСЛОВИ ЗА КОРИШТЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ ТРАСИРАНЕ МЈЕНИЦЕ

Приликом подношења захтјева порески обвезник мора испуњавати сљедеће услове:

 1. да је корисник царинског поступка унутрашње обраде по основу лохн посла,
 2. у вријеме подношења захтјева није у поступку стечаја или ликвидације,
 3. нема блокиран главни или било који други трансакцијски рачун,
 4. да у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева није био у поступку принудне наплате за доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси, које је Управа за индиректно опорезивање надлежна наплаћивати према Закону о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, Закону о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода и Закону о поступку индиректног опорезивања (у даљем тексту: дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси),
 5. да у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева доспјели дуг по основу индиректних пореза није измиривао плаћањем по основу поднесене банкарске гаранције или другог инструмента осигурања плаћања,
 6. на дан провјере поднесеног захтјева нема неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси. Овај услов не сматра се испуњеним ако је подносиоцу захтјева одобрено одгођено плаћање или плаћање у ратама неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси.

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев (прописан на обрасцу Прилог 1.) порески обвезник прилаже сљедећу документацију одређену у складу са одредбама члана 5. Упутства:

 1. копију важећег одобрења за царински поступак унутрашње обраде по основу лохн посла,
 2. увјерење надлежног суда у сврху доказивања да порески обвезник није у поступку стечаја или ликвидације у вријеме подношења захтјева.

Уколико је документација потпуна Сектор за пословне услуге, по службеној дужности врши провјере у свим Регионалним центрима и то:

 1. да ли порески обвезник има блокиран главни рачун или било који други трансакцијски рачун, те да ли на дан провјере поднијетог захтјева има неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси;
 2. да ли је порески обвезник у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева био у поступку принудне наплате за доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси, те да ли је у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси измиривао плаћањем по основу поднијете банкарске гаранције или другог инструмента осигурања плаћања.

У току важења рјешења, провјеру поштивања одредби прописаних упутством, по службеној дужности врши Сектор за пословне услуге најмање сваких 6 мјесеци на обрасцу Прилог 2. који остаје у спису предмета као доказ о извршеној провјери.

III ОДЛУКА ПО ЗАХТЈЕВУ

Одлуку по зехтјеву пореског обвезника доноси Сектор за пословне услуге у року од мјесец дана од дана запримања уредног захтјева. Захтјев се одобрава уколико порески обвезник испуњава све услове потребне за одобравање захтјева. Уколико Сектор за пословне услуге утврди да захтјев не испуњава било који од наведених услова исти се одбија. Рјешење о одобравању кориштења бланко сопствене трасиране мјенице се издаје на неодређено вријеме и важи све док ималац истог испуњава услове за кориштење мјенице, односно до укидања. Порески обвезник је дужан обавијестити доносиоца рјешења одмах у случају да додје до промјене било којих података наведених у рјешењу. Уколико се пореском обвезнику укине одобрено рјешење из било којих разлога, исти не може поднијети нови захтјев прије истека годину дана од дана ступања на снагу рјешења о укидању.

IV АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења захтјева за кориштење бланко сопствене трасиране мјенице потребно је приложити сљедеће уплатнице за административне таксе:

 1. Такса на поднесак из тарифног броја 83 - 10,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
  • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722801,
 • Општина: одговарајућа шифра општине,
 • Порески период: датум уплате,
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.
 1. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном поступку из тарифног броја 84 у износу од 20,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
  • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722802,
 • Општина: одговарајућа шифра општине,
 • Порески период: датум уплате,
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.

За сва додатна питања можете контактирати бројеве службенике Одсјека за принудну наплату: 051/335-311, 051/335-313, 051/335-372 и 051/335-184.

Захтјев за писану информацију и захтјев за мишљење

Обвезници индиректних пореза, ради рјешавања одређених питања и нејасноћа у вези са индиректним порезима (ПДВ и акциза) могу УИО поднијети Захтјев за мишљење у складу са чланом 50. Закона о поступку индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, бр.89/05 и 100/13), који се подноси на Обрасцу „ЗМ“ или Захтјев за писану информацију (обавјештење) у складу са чланом 17. Закона о поступку индиректног опорезивања.

Захтјев за мишљење у складу са чланом 50. Закона о поступку индиректног опорезивања подноси се Одјељењу за правне послове, Групи за израду обавезујућих мишљења из области индиректних пореза у Средишњем уреду УИО, Бана Лазаревића бб.

Захтјев за мишљење се подноси прије:

 1. предузимања радњи које утичу на настанак права и обавеза по основу индиректних пореза (нпр. прије поступка контроле која обухвата и радњу о којој се тражи мишљење, прије подношења пријаве у којој би требало да буду садржани подаци за случај из предметног захтјева ...);
 2. подношења пријаве за индиректне порезе, уколико се питање из захтјева односи на податке садржане у пријави;
 3. предузимања радњи које утичу на поштивање било којих других обавеза индиректних пореза одређених одредбама чл. 7 до 17. Закона о поступку индиректног опорезивања.

Организациона јединица Управе надлежна за контролу ће извршити провјеру испуњености услова за давање мишљења у случају из предметног захтјева пореског обвезника.

Захтјев за писану информацију (обавјештење) у складу са чланом 17. Закона о поступку индиректног опорезивања подноси се Одјељењу за комуникације и међународну сарадњу, Групи за информисање обвезника у Средишњем уреду УИО, Бана Лазаревића бб.

Захтјев за обавјештење у вези остваривања права и обавеза из области индиректног опорезивања такође се може упутити на званични е-маил Управе за индиректно опорезивање info@uino.gov.ba, у ком случају се обавјештење даје путем е-маила, у краћем року и без трошкова плаћања административне таксе, а која има исту правну снагу као и обавјештење дато писменим путем на основу писменог захтјева.

Захтјев за мишљење у складу са чланом 50. Закона о поступку индиректног опорезивања

Уз образац захтјева за мишљење се прилаже :

 • конкретно постављено питање и документација неопходна за поступање по истом
  • а) уплатница као доказ о уплаћеној административној такси у
   • Износу од: 10,00 КМ
   • Сврха дознаке: такса на захтјев за давање мишљења УИО
   • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
   • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Врста уплате: 0
   • Врста прихода: 722801
   • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
   • Буџетска организација: 1601001 - Средишњи уред Бања Лука
   • Позив на број: 0

 

 • б) уплатница као доказ о уплаћеној административној такси у
   • Износу од: 50,00 КМ
   • Сврха дознаке: такса на захтјев за давање мишљења УИО
   • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
   • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Врста уплате: 0
   • Врста прихода: 722813
   • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
   • Буџетска организација:1601001 - Средишњи уред Бања Лука
   • Позив на број: 0

Све додатне информације можете добити у Средишњем уреду на контакт телефон: 051/335-109 од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање.

Захтјев за писану информацију (обавјештење) у складу са чланом 17. Закона о поступку индиректног опорезивања

Уз захтјев за писану информацију (обавјештење) се прилаже :

 • конкретно постављено питање и документација неопходна за поступање по истом
  • уплатница као доказ о уплаћеној административној такси у
   • Износу од: 10,00 КМ
   • Сврха дознаке: такса на захтјев за давање писане информације (обавјештења)
   • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
   • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Врста уплате: 0
   • Врста прихода: 722801
   • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
   • Буџетска организација:1601001 - Средишњи уред Бања Лука
   • Позив на број: 0

Све додатне информације можете добити у Средишњем уреду на контакт телефон: 051/335-197, 051/335-256 и 051/335-257 од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање.