Пољопривредници

Пољопривредници који нису обвезници пореза на додату вриједност могу поднијети Захтјев за одобравање права на паушалну накнаду на обрасцу ЗПН или на другом писаном захтјеву у слободној форми, а који садржи све елементе који су неопходни за рјешавање по истом, а на основу Упутства о поступку остваривања права на паушалну накнаду („Службени гласник БиХ“, број: 81/06).

У прилогу захтјева потребноје доставити:

 • Копију личне карте,
 • Уговор с регистрованим обвезником пореза на додану вриједност о испоруци добара или вршењу услуга за истог или потврда о плаћању (пријему) откупљеног пољопривредног, шумарског производа или услуге, изадата од регистрираног обвезника ПДВ-а,
 • Доказ надлежног органа да је подносилац захтјева власник земљишта уписаног у катастру земљишта, с висином прихода мањом од 15.000,00 КМ у претходној години (за власника) односно Уговор о праву кориштења или плодоуживања наведеног земљишта, с висином прихода мањом од 15.000,00 КМ у претходној години (за корисника или плодоуживаоца)

Напомена: У случају када подносилац захтјева није власник земљишта уписаног у катастру земљишта, него је земљиште наслиједио од власника (оца, мајке) потребно је да наведену чињеницу документује одговарајућим доказима (Изјавом о заједничком домаћинству са носиоцем права (власником) овјерену од стране надлежног органа, а у случају да је власник земљишта преминуо, изводом из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева и изводом из матичне књиге умрлих  за власника земљишта и сл).

 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за одобравање права на паушалну накнаду
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о признавању права на паушалну накнаду
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

*** НАПОМЕНА: Пољопривредник којем је издато рјешење Управе, у којему је признато право на паушалну накнаду дужан је да о свакој промјени података који утичу на статус пољопривредника, обавјести надлежни регионални центар – Одсјек за порезе – Група за подршку, прилажући одговарајуће доказе, a најкасније у року од 8 (осам) дана од дана настанка промјене.
Захтјев за одобравање права на паушалну накнаду подноси се надлежном регионалном центру – Одсјек за порезе – Група за подршку.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон: 051/335-196 у периоду од 13-14 сати сваки радни дан.