Интерна ревизија

Интерна ревизија је независна, самостална организациона јединица која систематичним и дисциплинираним приступом испитује и оцјењује све процесе, активности и системе интерних контрола институције на свим нивоима управљачке одговорности.

Циљ интерне ревизије је пружање услуга које требају помоћи менаџменту у ефикасном извршавању њихових обавеза, провјеравајући да ли је провођење управљачких и контролних механизама одговарајуће, економично и досљедно у односу на законске прописе, упутства за рад, интерне акте и друге прописе. Интерна ревизија даје неовисно и објективно стручно мишљење и препоруке за унапређење пословања, како би се побољшала успјешност управљања ризицима, контролама и процесима руковођења. Путем интерне ревизије управљачка структура добија информације о функционисању система за који је одговорна.

Интерна ревизија у Управи за индиректно опорезивање обавља се у складу са Стандардима интерне ревизије који се заснивају на Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије и прописима којима се уређује област интерне ревизије у институцијама БиХ.

Kontakt Интерна ревизија

е-маил:
munevera.dedic@uino.gov.ba

Телефон:
+387 51 335 238