Билатерална сарадња

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Босна и Херцеговина је земља кандидат за чланство у ЕУ.

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између Босне и Херцеговине и ЕУ потписан је 16.6.2008. године у Луксембургу. Привремени споразум, који се углавном односи на трговинска питања ССП-а, на снази је од јула 2008.године. 

ССП ступио је на снагу 1.6.2015. год. Босна и Херцеговина поднијела је 15.2.2016. год.  захтјев за чланство у ЕУ. ЕУ је објавила Мишљење о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ у којем је утврђено 14 кључних приоритета које БиХ треба да испуни.  

Један од највећих изазова за све земље кандидате за чланство у ЕУ, гдје се и БиХ тренутно налази, је проведба реформи, те прилагодба и јачање јавних институција у циљу усвајања правне стечевине ЕУ,као и припрема за кориштење Кохезијског фонда и структурних фондова.

Програм ИПА је интегрирани претприступни фонд Еуропске уније који је утемељен уредбом Вијећа Еуропе бр. 1085/2006. Темељни циљеви програма ИПА су помоћ државама кандидатима и државама потенцијалним кандидатима у њиховом усклађивању и проведби правне стечевине ЕУ, као и припрема за кориштење Кохезијског фонда и структурних фондова

Као инструмент административне сурадње између јавне управе земље кориснице и институција земље чланице ЕУ, појављује се Тwиннинг, са сврхом пружања помоћи и преношења знања у примјени и проведби правне стечевине ЕУ.

Тwиннинг пројекти су усмјерени према остварењу циљева везаних за релевантна приоритетна подручја правне стечевине ЕУ (ЕУ Ацqуис). Циљеви Тwиннинг пројеката морају бити ваљано дефинирани, усмјерени циљу, мјерљиви и оствариви. Такођер, резултати морају бити директно повезани с усвајањем одређеног подручја правне стечевине Еуропске уније, те дати специфичан и израван допринос изградњи институција у земљи корисници.

Програми Европске уније представљају важан инструмент предприступне стратегије, у погледу упознавања са методама рада и политикама Европске уније. Остварени напредак у погледу учешћа земље у овим програмима се прати у оквиру годишњих Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине које припрема Европска комисија.

УИО има континуирану помоћ од стране ЕУ коју оправдава ангажираношћу, континуираним активностима, оствареним резултатима и веома добрим оцјенама у мониторинг извјештајима.

 

Twinning пројекат „Јачање капацитета УИО“

Општи циљ пројекта, вриједног 1 милион евра, је даље усклађивање са правном стечевином ЕУ и спровођење законодавства, праксе и Споразума о стабилизацији и придруживању у области индиректног опорезивања. Пројекат има за циљ побољшати свеукупни учинак УИО примјеном нових закона, поступака и добро развијених ефикасних система царинских, ПДВ и акцизних контрола. Процедуре и праксе које се примјењују у управама држава чланица ЕУ (које се баве индиректним опорезивањем) требају бити представљени УИО и примијењени, узимајући у обзир законодавни оквир и ИТ могућности Босне и Херцеговине.

 Twinning партнери

 • - EUTALIA, Агенција Министарства привреде и финансија, Рим, Италија
 • - Министартсво привреде и финансија Републике Италије -Управа царина и игара за срећу, Управа прихода Италије
 • - Министарство финансија Републике Литваније- Управа царина Литваније
 • - Управа за индиректно опрезивање БиХ

Временско трајање пројекта:

 25.09.2023.-24.09.2025.

Финансирање пројекта

 Пројекaт је финансиран из ЕУ програма IPA 2020

Активности пројекта:

 • компонента 1-усклађивање законодавства у области царина, ПДВ, провоза, акциза, принуднa наплата;
 • компонента 2-управљање ризицима и анализа ризика у царини
 • компонента 3-подршка интерној ревизији
 • компонента 4-подршка експертском тиму у имплементацији FATF акционог плана (Financial Action Task Forces) у виду обука царинских службеника на терену за контролу уношења/изношења готовине из земље

 

УИО користи програм TAIEX чија је улога посредовање између експерата и корисника. У наредном периоду је планирано веће кориштење овог програма нарочито у погледу учешца службеника УИО на семинарима и радионицама на којима се пружа могућност размјене искустава земаља корисника.

УИО се налази на путу тражене модернизације и унапријеђења функционисања у складу са захтјевима  ЕУ, те је показала изванредну способност да ефикасно искористи и да даље користи пројектне ресурсе који јој стоје на располагању. УИО све више постаје институција чије свакодневне пословне активности, филозофија функционисања, менаџерски потенцијали и начини управљања разним  ресурсима,  количина и квалитет технологије, као и људски ресурси који су оспособљени да примјењују ЕУ знања, праксе, процедуре, представљају практички један генератор напретка у процесу придруживања ЕУ  у овој области.

Customs 2020

Customs 2020 је програм сарадње Европске уније који омогућава царинским администрацијама да размјењују информације и најбољу праксу о царинским питањима. У програму учествују државице чланице ЕУ, државе кандидати за чланство у ЕУ и државе потенцијални кандидати за чланство у ЕУ.

Укупни буџет програма Customs 2020 за период 2014-2020 износи 522,9 милиона евра,

Главни циљ програма Customs 2020 је подршка функционисању и унапређењу царинске уније и заједничког тржишта кроз сурадњу између држава учесница, њихових царинских администрација и царинских службеника. Главни циљ програма се реализује кроз достизање посебних циљева,

Посебни циљеви програма су:
-     Пружање подршке царинским администрацијама у заштити финансијских и економских интереса ЕУ и држава чланица, укључујући и борбу против превара и заштиту права интелектуалне својине;
-     Јачање сигурности и заштите, заштита грађана и околине
-     Јачање административних капацитета царинских администрација и јачање конкурентности европских предузећа;

Све активности које се проводе у оквиру програма Customs 2020 морају бити у складу са циљевима и приоритетима који су јасно дефинисани одговарајућим Уредбама ЕУ и садржани у Годишњем радном програму. Нацрт Годишњег радног програма израђује Европска комисија, која га у коначници и усваја узимајући у обзир и доприносе држава чланица.

У оквиру програма Customs 2020 финансирају се слиједеће активности:

 1. Заједничке активности (семинари, радионице, пројектне групе, радне посјете, мониторинг активности, експертни тимови, активности на јачању капацитета царинских администрација, студије, пројекти унапређења комуникације и друго;
 2. Изградња ИТ капацитета која подразумијева развој, одржавање и контролу квалитета постојећег ИТ система ЕУ и новог европског ИТ система који је утемељен у ЕУ законодавству.
 3. Јачање људских капацитета кроз заједничке тренинге.

Босна и Херцеговина учествује у програму Customs 2020 од 2015. године. Од тада је преко 120 службеника УИНО учествовало у различитим заједничким активностима (семинарима, радионицама, пројектним групама и радним посјетама). Они су програм Customs 2020 оцијенили као изузетно користан за стицање нових знања, одржавање корака са  развојем царинске политике и праксе земаља чланица ЕУ, као платформа за размјену искустава за другим царинским администрацијама.

Више информација о програм Customs 2020 можете наћи на слиједећем линку:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 је програм сaрадње Европске уније који омогућава пореским администрацијама да размјењују информације и најбољу праксу. У програму учествују државице чланице ЕУ, државе кандидати за чланство у ЕУ и државе потенцијални кандидати за чланство у ЕУ.

Глави циљ програма Fiscalis 2020 је унапређење пореских система држава чланица кроз међусобну сарадњу држава чланица, њихових пореских администрација и пореских службеника.

Посебни циљеви програма усмјерени су на борбу против пореских превара, пореске евазије и агресивног пореског планирања, као и на провођење пореских прописа Европске уније, а они се остварују кроз:
-    Размјену информација;
-    Подршку административној сарадњи;
-   Јачање административних капацитета земаља учесница и помоћи државама да смање административни терет пореским администрацијама и осигурање поштивања пореских прописа од стране пореских обвезника.

Све активности које се проводе у оквиру програма Fiscalis 2020 морају бити у складу са циљевима и приоритетима који су јасно дефинисани одговарајућим Уредбама ЕУ и садржани у Годишњем радном програму. Годишњи радни програм усваја Европска Комисија узимајући у обзир и доприносе држава чланица.

У оквиру програма Fiscalis 2020 финансирају се слиједеће активности:

 1. Зајединчке активности: семинари, радионице, пројекте групе, билатералне и мултилатералне контроле, радне посјете, експертни тимови, активности помоћи изградње капацитета пореских администрација, студије, пројекти унапређења комуникације.
 2. Изградња Европског информативног система који подразумијева развој, одржавање и контролу квалитета постојећег ИТ система ЕУ и новог европског ИТ система који је утемељен у ЕУ законодавству с циљем омогућавања међусобне повезаности пореских администрација.
 3. Заједничке активности усавршавања које имају за циљ развој знања и унапређење професионалних вјештина везаних за опорезивање.

Босна и Херцеговина активно учествује у програму од  2015. године. У програму, поред УИО као главног координатора, учествују још и Пореска управа РС, Пореска управа Федерације БиХ и  Пореска управа Брчко дисктрикта.

Више информација о програму Fiscalis 2020 можета наћи на слиједећем линку:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

У данашње вријеме глобализације и интернационализације, ниједна институција не може да ради сама за себе. Потребна је сарадња на свим нивоима, укључујући и међународну сарадњу.

У складу са тим, један од циљева и задатака УИО је координација активности, те успостављање, његовање и развијање сарадње са међународним институцијама и пореским и царинским управама у другим државама, а нарочито државама у региону.

Наведени вид сарадње ће омогућити, прије свега, смањење сиве економије, те пореских и царинских утаја,али и пружити добру основу за размјену информација и искуства, која ће допринијети бољем и квалитетнијем раду УИО.

ИОТА

Интеревропска организација пореских администрација ИОТА  је непрофитна организација пореских управа, основана да пружи подршку пореским администрацијама европских земаља у побољшању ефикасности њиховог рада, кроз континуирано организовање радионица, обука и семинара техничког и едукативног карактера. Данас ИОТА има 46 земаља пуноправних чланица, укључујући и Управу за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Одлука о прихватању чланства УИО БиХ у ИОТА-и је донесена током 11. Генералне скупштине ИОТА-е одржане у периоду од 11. до 12. јуна 2007. године у Варни, у Бугарској. Сједиште Секретаријата ИОТА-е налази се у Будимпешти, у Мађарској.

Све активности ИОТА-е можемо подијелити у три велике групе:

 • Техничке активности, укључујући и препрему и извршавање техничких догађаја (Ареа групе и Таск тимови, радионице, анализе случаја и обуке), као и пружање услуга у вези са техничким упитима;
 • Публикације и wебсите, укључујући и техничке публикације и извјештаје о завршеним догађајима;
 • Административни програм, укључујући догађаје који се баве стратегијским, финансијским и административним питањима ИОТА-е.

Све детаљније информације о ИОТА-и можете пронаћи овдје.

Б6

У децембру 2010. године Пореска управа Републике Србије била је домаћин првог сусрета челних људи пореских управа региона с циљем утврђивања начина за успостављање директних контаката и разговора о питањима од заједничког интереса, тренутним приоритетима, као и редовном сагледавању питања и тема које могу имати дугорочни утицај и стратешку важност за развој пореских администрација. Као резултат ових активности у Београду је 17. марта 2011. године у Влади Републике Србије потписан Споразум од стране директора свих пореских управа чланица Групе Б 6. Гупу Б6 чине Управа за индиректно опорезивање БиХ, Пореска управа Републике Српске, Пореска управа Федерације БиХ, Пореска управе Србије, Пореска управа Црне Горе, Пореска управа Словеније и Пореска управа Хрватске. Стране у Споразуму усагласиле су се да сарађују у сљедећим областима:

- унапређење постојеће сарадње између пореских администрација
- дискутовање о питањима из праксе пореских управа
- размјена искустава, најбољих пракси, иницијатива, програма, публикација, метода и видова организације пословања
- ревизије пореза у свим областима, а посебно у области управљања ризиком
- пореске ревизије и пореске контроле
- информационих система и електорнске подршке
- обуке запослених и управљања људским ресурсима
- организовање заједничких пројеката и осталих активности у циљу размјене искустава

Међусобна сарадња ће се одвијати у облику заједничких састанка, краткотрајних семинара и техничких консултација.

Пројекат ПУ Шведске

Четири пореске администрације у Босни Херцеговини потписале су Споразум о реализаицији пројекта са Пореском управом Шведске, чији је основни циљ унапређење капацитета пореских управа и допринос трансформацији у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ.

Пројекат ће трајати 3 и по године, закључно до 31. децембра 2020. године, Укупна вриједност пројекта износи 26.500.000 шведских круна (5,4 милиона КМ), и финансира га Шведска агенција за међународни развој - СИДА-а. У току 2015. године стручњаци из Пореске управе Шведске са запосленима у све четири пореске администрације у БиХ идентификовали су кључне области заједничке за све администрације у којима се жели остварити напредак. Приоритетне области су:

 • Промјена начина размиљања запослених у пореским администрацијама
 • Услуге пореским обвезницима
 • Управљање ризиком пореске дициплине

У области промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама посебно се жели постићи напредак у правцу изградње повјерења на релацији пореска администрација – порески обвезник, као и промјена понашања пореских службеника и јачање интерне комуникације. Кад су у питању услуге пореским обвезницима основни циљ је побољшање комуникације са пореским обвезницима путем развоја стратегије услуга – попут побољшања функције ЦАЛЛ Центре-а, унапређења wеб страница и слично. У дијелу који се тиче анализе ризика жели се постићи напредак моделима управљања ризицима, како би се правилно селектовали обвезници који обавезно требају бити контролисани.

 

ИПА пројекат

Босна и Херцеговина је потенцијални кандидат за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између Босне и Херцеговине и ЕУ потписан је у јуну 2008. године. ССП је службено ступио на снагу 1. јуна 2015. године.

Један од највећих изазова за све земље, потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ, гдје се и БиХ тренутно налази, је спровођење реформи, те прилагођавање и јачање јавних институција у циљу усвајања правне стечевине Европске уније.

Програм ИПА је интегрисани претприступни фонд Европске уније који је утемељен уредбом Савјета Европе бр. 1085/2006. Циљ програма је помоћи јавним тијелима, невладином и приватном сектору да прилагоди законодавни оквир правној стечевини Еуропске уније, као и припрема држава за коришћење структурних фондова.

Програм се примјењује у двије категорије држава: онима са статусом потенцијалног кандидата за чланство и државама кандидатима, при чему се за посљедње обезбјеђују средства за финансирање пројеката који ће омогућити потпуно усклађивање законодавног оквира са правном стечевином ЕУ и прилагођавање за коришћење структурних фондова.

Програми Европске уније ИПА представљају важан инструмент претприступне стратегије, у погледу упознавања са методама рада и политикама Европске уније. Остварени напредак у погледу учешћа земље у овим програмима се прати у оквиру годишњих Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине које припрема Европска комисија.

Средства из програма ИПА држава може користити путем неколико врста уговора:

1.     Уговор о набавци

2.     Уговор о грађењу-Инфраструктурни пројекти

3.     Twinning уговор

4.     Уговор техничке помоћи

5.     Twinning light уговор

6.     Уговор о оквирном споразуму и др.

УИО има континуирану помоћ од стране ЕУ коју оправдава ангажованошћу, континуираним активностима, оствареним резултатима и веома добрим оцјенама у мониторинг извјештајима.

ИПА ПРОЈЕКТИ

Пројекти који су имплементирани у протеклом периоду у Управи

Област царина и пореза

ИПА 2008 Twinning

Подршка Управи у даљем усклађивању са ЕУ законодавством

Трајање: 12/2010-12/2012

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AEI (Министарство финансија Аустрије)

ИПА 2010 Техничка помоћ

Модернизација царинског информационог система (Asycuda World)

Трајање: 04/2014-07/2016

Имплементатор: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, CH

ИПА 2011 Twinning

Даље усклађивање царинског и пореског са праксом и законодавством ЕУ

Трајање: 01/2013-01/2015

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AEI (Министартсво финансија Аустрије и Царинска управа Републике Словеније)

ИПА 2014 Twinning

Јачање капацитета Управе

Трајање: 01/2017-01/2019

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AEI (Министарство

финансија Аустрије и Финансијска управа Републике Словеније)

ИПА 2014 Набавка

Опрема за царинску лабораторију

Испоручено: 12/2019

ИПА 2013-Twinning light пројекат

Јачање капацитета Одјељења за интерну ревизију у УИНО

Трајање: 09/2017-05/2018

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AEI (Министарство

финансија Аустрије)

ИПА 2015 Набавка

ИТ опрема за 4 пореске управе БиХ

Испоручено: 12/2019

ИПА 2014-Техничка помоћ

Израда софтвера за међународни провоз/NCTS (New Computerised Transit System)

Трајање: 09/2018-05/2021

Имплементатор: wedoIT Solutions, Wienna, Austrija

ИПА 2016-Framework agreement

Подршка увођењу ИСО стандарда –заједнички пројекат УИНО и IDDEEA

Трајање: 06/2019-06/2021

Имплементатор: SIQ-Slovenian Institute of Quality and Metrology, Љубљана, Словенија

ИПА 2016- twinning light пројекат

Подршка развоју ефективне интерне ревизије и ревизорског окружења у УИНО

Трајање: 09/2019-12/2020

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AEI (Министарство

финансија Аустрије

ИПА 2016-framework agreement

Подршка за добијање “потврде о усклађености” неопходне за електронски потпис/ “conformity assessment”

ИПА 2017-набавка опреме

ИТ опрема/ hardware, software и лабораторијска опрема

ИПА 2017- twinning пројекат

Даља подршка УИНО у усклађивању царинског и пореског законодавства

Трајање: 02/2021-08/2022

Имплементатор: Agency for European Integration Austria/AE (Министарство финансија Аустрије и Царинска управа Републике Хрватске)

ИПА 2020 техничка помоћ

Софтвер BI (Business inteligence), софтвер за анализу ризика