Огласна табла

На овом мјесту могу се пронаћи сви акти које је Управа за индиректно опорезивање покушала писменим путем уручити и гдје достава није била могућа.

У  „Службеном гласнику БиХ“ број 53/16 од 22.07.2016. године објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), гдје је законски дефинисан начин уручења писмена, што је ступило на снагу 31.07.2016. године.

Чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку Босне и Херцеговине измјењен је члан 78. Став 2.  и додат нови став 3.  Закона који  гласе:

"(2) Ако је пребивалиште или мјесто боравка особе којој се има извршити достављање непознато или ако достављач утврди да особа којој се писмено има доставити не станује на адреси на којој се достава покушава обавити или ако је утврђено да особа којој се има обавити достава не станује на адреси свога посљедњег познатог боравишта или пребивалишта, а достављач не може утврдити његово садашње боравиште или радно мјесто, тијело које је издало писмено јавно ће позвати странку да преузме писмено објавом позива на својој огласној плочи и службеној интернетској страници институције, а када се ради о писмену које се доставља у складу са чланом 76. овога Закона, позив ће бити објављен на огласној плочи и службеној интернетској страници институције."

Иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:

"(3) Достава се сматра извршеном по истеку осам дана од дана објаве писмена на огласној плочи и службеној интернетској страници институције."