Куповина путем интернета

Приликом наручивања производа путем интернета или на неки други начин, а који се достављају у БиХ поштанским путем, лице које је наручилац тих добара је обвезник плаћања увозних дажбина.

Царинска процедура увоза свих роба, па тако и роба које путем поштанских пакета стижу у Босну и Херцеговину, обавља се у складу са Законом о царинској политици БиХ и свим важећим подзаконским актима.

У складу са чланом 207. Закона о царинској политици БиХ, те чланом 24. Одлуке о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних даџбина, од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба занемариве вриједности садржана у пошиљци посланој директно из друге државе примаоцу у Босни и Херцеговини.

Робом занемариве вриједности сматра се роба чија је укупна вриједност до 300,00 конвертибилних марака по пошиљци, искључујући алкохолне производе, парфеме и тоалетне воде, дуван и дуванске прерађевине. Уобичајено примање пакета, у смислу наведеног ослобађања, подразумијева примање пакета из иностранства једном у току недеље. Поштанске пошиљке које испуњавају услове за наведено ослобађање од плаћања царине, ослобођене су и од плаћања пореза на додату вриједност у складу са чланом 26. тачка 2. Закона о порезу на додату вриједност.

У складу са чланом 207. Закона, те чланом 26. Одлуке од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба некомерцијалног карактера садржана у пошиљци коју бесплатно шаље физичко лице из друге државе физичком лицу у Босни и Херцеговини.

Пошиљке некомерцијалног карактера, сматрају се повремене пошиљке које садрже искључиво робу намијењену личној употреби или употреби чланова домаћинства корисника ослобађања, која по својој врсти и количини указује да се не ради о комерцијалном карактеру и да их је пошиљалац примаоцу послао бесплатно.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина примјењује се на робу вриједности до 90,00 конвертибилних марака по пошиљци.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина количински се ограничава, по пошиљци, за одређену робу:

  • духан и духански производи, до 50 цигарета или 10 цигара, те 50 грама духана за пушење
  • алкохол и алкохолна пића, у количини од 1 литра, те вино у количини, 2 литре,
  • парфеми, до 50 мл или тоалетне воде до 250 мл.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу из члана 24. и 26. ове Одлуке одобрава усмено царински уред којем је роба предочена.

У случају да вриједност робе која из иностранства стигне поштанском пошиљком у БиХ, прелази вриједност од 300 КМ, односно 90 КМ у случајевима кад пакете шаљу физичка лица, царинска служба обавјештава лице које је наручило робу о преузимању исте путем поштанско царинске декларације за физичка лица.

Уколико лице у БиХ прима поштанску пошиљку од физичког лица из иностранства, на утврђену царинску вриједност (вриједност робе + сви зависни трошкови настали у процесу набаве), обрачунава се јединствена стопа царине за некомерцијалну робу у износу од 10 % царине, а онда тако добијен укупан износ представља основицу за обрачун 17 % ПДВ-а. У основицу за обрачун увозних дажбина улазе и сви зависни трошкови настали приликом увоза робе, попут транспорта, осигурања и сл.

Уколико лице из БиХ прима поштанску пошиљку од правног лица из иностранства, на утврђену царинску вриједност обрачунава се стандардна стопа царине у складу са Царинском тарифом БиХ (5%, 10%, 15% - овисно о врсти робе) и ПДВ 17 %.  У основицу за обрачун увозних дажбина улазе и сви зависни трошкови настали приликом увоза робе, попут транспорта, осигурања и сл. Приликом утврђивања царинске основице за обрачун увозних дажбина најчешће се узима  фактурна вриједност робе, и то из саме фактуре која прати одређену робу или се тражи потврда о плаћању путем извадака са рачуна кредитне картице. На утврђену царинску вриједност се обрачунавају и плаћају законом предвиђене дажбине. Уколико за одређену робу која је предмет увоза не постоји фактура, царинска служба упућује позив примаоцу да достави доказ о плаћању путем кредитне картице, а уколико ни то не постоји, царинска служба у складу са важећим прописима приступа утврђивању стварне вриједности те робе која ће представљати основицу за обрачун увозних дажбина, а на основу вриједности исте или сличне робе која је увезена у претходном периоду. Додатни документи који се траже оф физичких лица достављају се директно у царинске реферате при поштанским канцеларијама у БиХ, путем фаxа, или е-маила.

Контакти царинских реферата при поштама

Царински реферат Пошта Бања Лука
Телефон: 051 324 380
Факс: 051 315 057
е-маил: crposta.rcbl@uino.gov.ba
Радно вријеме:
- радни дан 06 - 18 часова
- субота 06 - 12 часова

Царински реферат Пошта Сарајево
Тел/Факс: 033 659 837 и 033 659 276
е-маил: crposta.rcsa@uino.gov.ba
Радно вријеме:
- радни дан  08 - 19 časova
- субота 09 - 15 часова

Царински реферат Пошта Мостар
Тел/Факс: 036 328 509
е-маил: CRPosta.Mostar@uino.gov.ba
Радно вријеме:
- радни дан 08 - 16 часова
- субота  09 - 15 часова